Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Peter Benka, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Benka
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
peter.benka@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29930
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história / slovenské dejiny
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4566-2799

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
historické vedy, história
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
historické vedy, história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
historické vedy, slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedecko-výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2018 - 2019
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2019 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Letná škola kodikológie Stift Klosterneuburg (Rakúsko) 2019
Workshop for Young Researchers: Ethnical and Racial Discriminations and Religious Identities Istituto Sangalli Firenze (Taliansko) 2018
Workshop práce s XML Stift Klosterneuburg (Rakúsko) 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenské dejiny 3 (1526 - 1780) história I. historické vedy
Slovenské dejiny 1526 - 1780 učiteľstvo histórie v kombinácii, medziodborové štúdium história - (- etnológia, filozofia, dejiny umenia, religionistika) I. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1; Seminár k bakalárskej práci 2 učiteľstvo histórie v kombinácii I. historické vedy, pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy, pedagogické vedy
Stredná Európa v novoveku stredoeurópske štúdiá II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
HS: Od reformácie k tolerancii 1; HS: Od reformácie k tolerancii 2 história, učiteľstvo histórie v kombinácii a medziodborové študijné programy s históriou I. historické vedy
ŠK: Uhorské mestá v ranom novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii a medziodborové študijné programy s históriou I. historické vedy
ŠK: Premeny habsburskej monarchie a Uhorska, 1657 - 1790 história, učiteľstvo histórie v kombinácii a medziodborové študijné programy s históriou I. historické vedy
ŠK: Kapitoly z kultúrnych dejín raného novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii a medziodborové študijné programy s históriou I. historické vedy
ŠK: Vojenské dejiny strednej Európy 2: Raný novovek história, učiteľstvo histórie v kombinácii a medziodborové študijné programy s históriou I. historické vedy
HS: Intelektuál a spoločnosť v uhorskom ranom novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy
HS: Jazyk a spoločnosť v ranom novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy
ŠK: Vybrané kapitoly zo slovenských dejín v ranom novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy
HS: Dejiny religiozity v stredoveku a ranom novoveku história, učiteľstvo histórie v kombinácii; archeológia, muzeológia a ochrana kultúrneho dedičstva II. historické vedy
Historický proseminár archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. historické vedy
Early Modern Slovak History história/príbuzné odbory - zahraniční študenti na mobilitách I.; II. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Uhorsko a Ríša 2: Raný novovek história, učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy/Historical Sciences
AP: Pramene k cirkevným a kultúrnym dejinám Uhorska v ranom novoveku; Čítanie, interpretácia a základy kódovania slovacikálnych rukopisov zo 16. – 18. storočia história, učiteľstvo histórie v kombinácii II. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k bakalárskej práci 1 - 2 história, medziodborové štúdium história - (- etnológia, filozofia, religionistika, dejiny umenia) I. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k diplomovej práci 1 - 3 história II. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In Historický časopis, roč. 66, č. 1 (2018), s. 27-54.

2

Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 306 s.

3

Prísažné formuly zo 16.-18. storočia Edovali, kritickým aparátom a poznámkami opatrili: Peter Benka, Martin Homza, Pavol Žigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 381 s.

4

Bezuzdné jazyky česť, reč a podoby nactiutŕhačstva v Bardejove od polovice 16. do polovice 18. storočia. In Forum historiae. - Roč. 16, č. 2 (2022), s. 38-57.

5

Kazateľský úrad v kráľovských mestách Horného Uhorska v 16. a 17. storočí očakávania mestskej komunity a cirkvi. In Slovenská literatúra. - Roč. 69, č. 6 (2022), s. 569-587.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In Historický časopis, roč. 66, č. 1 (2018), s. 27-54.

2

Mesto a jazyk : Bardejov v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, 306 s.

3

Prísažné formuly zo 16.-18. storočia Edovali, kritickým aparátom a poznámkami opatrili: Peter Benka, Martin Homza, Pavol Žigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 381 s. [23 AH].

4

Bezuzdné jazyky česť, reč a podoby nactiutŕhačstva v Bardejove od polovice 16. do polovice 18. storočia. In Forum historiae. - Roč. 16, č. 2 (2022), s. 38-57.


5

Kazateľský úrad v kráľovských mestách Horného Uhorska v 16. a 17. storočí očakávania mestskej komunity a cirkvi. In Slovenská literatúra. - Roč. 69, č. 6 (2022), s. 569-587.


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In Historický časopis, roč. 66, č. 1 (2018), s. 27-54.

[o3] 2020 - Kowalská, E. - Problems with the Interpretation of the “Slovak Reformation”. - In: Journal of Early Modern Christianity, roč. 7, č. 2, 2020 ; s. 308

2

Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In Historický časopis, roč. 66, č. 1 (2018), s. 27-54.

[o3] 2021 - Komárková, H. - A comparative perspective on the oath of a new burger. - In: Klio, roč. 59, č. 3, 2021 ; s. 39

3

Prísažné formuly zo 16.-18. storočia Edovali, kritickým aparátom a poznámkami opatrili: Peter Benka, Martin Homza, Pavol Žigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 381 s.

[o3] 2020 - Kowalská, E. - Problems with the Interpretation of the “Slovak Reformation”. - In: Journal of Early Modern Christianity, roč. 7, č. 2, 2020 ; s. 308

4

Prísažné formuly zo 16.-18. storočia Edovali, kritickým aparátom a poznámkami opatrili: Peter Benka, Martin Homza, Pavol Žigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, 381 s.

[o3] 2020 - Kowalská, E. - Hartmann, D. - Konfessionell bedingte Sprache : die Situation des Slowakischen im 18. Jahrhundert. - In: Language and Society in 18th Century South Eastern Europe.Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe 3, 2020 ; S. 70

5

Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity. In Štúdie z histórie [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2015. - ISBN 978-80-8127-137-3. - S. 46-68 [online] (Historia Nova ; 9).

[n1] 2016 - Šurkala, J. - Brtko, R. - Nemec, M. - Legal aspects of oaths in the free royal town of Bardejov during the reformation period. - In: SGEM 2016, BK 3: Antrophology, Archaeology, History and Philosophy Conference Proceedings roč. 1, 2016 . - Sofia : Stef92 Technology, 2016 ; S. 140 ; CPCI - SSH

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-16-0374: Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780), roky 2017 – 2021, člen riešiteľského kolektívu

2

APVV-20-0598: Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku, roky 2021 – 2025, člen riešiteľského kolektívu

3

APVV SK-PT-18-0043: Európa vo vernakulárnych jazykoch: nástup vernakulárnych jazykov na hraniciach latinského sveta v neskorom stredoveku a ranom novoveku. Kontexty a idey (Europe in vernacular: The rise of vernacular languages at the borders of Latin Worlds in Late Middle Ages and Early Modern Age. Contexts and Ideas), bežiaci (od 2019), člen riešiteľského kolektívu, spolupráca s univerzitou v Porte (Portugalsko)

4

VEGA 2/0093/20: Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku, roky 2020 – 2023, člen riešiteľského kolektívu

5

VEGA 1/0881/22: Vzory a mechanizmy sociálnej komunikácie v kazateľstve na území dnešného Slovenska od stredoveku do raného novoveku, roky 2021 – 2023, člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Študijný poradca Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK 2019 - súčasnosť
Člen redakčnej rady študentského časopisu Medea Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK 2019 - súčasnosť
Spoluorganizácia prednáškového cyklu „Reči o reči“ Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK zimný semester 2021/2022, letný semester 2022/2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Department of Medieval Studies, Central European University (CEU) in Budapest Nádor u. 9, 1051 Budapest, Maďarsko 4. novembra - 8. novembra 2019 Erasmus+ (teacher mobility)
Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien Universitätsring 1, 1010 Wien, Rakúsko 5. februára 2018 - 30. mája 2018 Ernst Mach Stipendien (Aktion Österreich - Slowakei)
Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Georg-August-Universität Göttingen Heinrich-Düker-Weg 14, D - 37073 Göttingen, Nemecko 12. októbra 2015 - 31. marca 2016 Erasmus + (študent)
Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľsko 23. februára 2013 - 30. júna 2013 Erasmus (študent)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27