Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Jana Belišová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Belišová
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúca katedry
I.8 - E-mailová adresa
jana.belisova@uniba.sk, vasolibe@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31493
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Muzikológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1200-1815

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
národopis a hudobná veda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
národopis a hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
teória a dejiny hudby
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
samostatná odborná pracovníčka Národné osvetové centrum 1997-1998
redaktorka česko-slovenský týždenník Mosty 2000
manažérka projektov a informačných kampaní, produkčná OZ MEDIA 3 2001 - 2002
manažérka projektov Nadácia City University 2004
riaditeľka a manžérka projektov občianske združenie Žudro 2001 - súčasnosť
samostatná vedecká pracovníčka Ústav hudobnej vedy SAV 2010 - 2019
fodborná asistentka Katedra muzikológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2019 - súčasnosť
vedúca katedry Katedra muzikológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2023 -
funkčné miesto docentka Katedra muzikológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2024 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
AIS Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2019
MS Teams Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do etnomuzikológie 1 0288 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Úvod do etnomuzikológie 2 0288 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Etnomuzikológia 0288 muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár k záverečnej práci 0288 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Seminár k záverečnej práci 0288 muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Cvičenie z etnomuzikológie 0288 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 0288 muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 0288 muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Hudba Rómov 0288 muzikológia 1. a 2. Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
55
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
47
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Šilalo paňori. Studená vodička. Cold Water. Príbehy v rómskych žalostných piesňach, piesne v príbehoch. Stories in Romani Songs of Lament. Recenzenti: Hana Urbancová, Bernard Garaj. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Občianske združenie Žudro, 2018. 391 s. ISBN 978-80-970748-5-2.

2

From Rom-pop to SuperStar. Contemporary Forms of Presenting Roma Music in Slovakia. In Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019, s. 54-79. ISBN 978-80-558-1477-3

3

Belišová, Jana - Mojžišová, Zuzana: O Del dživel. Boh žije. Kresťanské piesne Rómov na Slovensku. Recenz. Urbancová, H., Ambrózová, J. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Žudro, 2014. s. 203. ISBN 978-80-970748-2-1

4

Karačoňa avel le Romenge. Piesne slovenských Rómov v období Vianoc. In: Studia ethnomusicologica III. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 197 – 224.

5

Pastorácia Rómov a jej vplyv na piesňový repertoár. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 305-330. (2013 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Šilalo paňori. Studená vodička. Cold Water. Príbehy v rómskych žalostných piesňach, piesne v príbehoch. Stories in Romani Songs of Lament. Recenzenti: Hana Urbancová, Bernard Garaj. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Občianske združenie Žudro, 2018. 391 s. ISBN 978-80-970748-5-2.2

La Rom-pop: l´evolution de la musique rom en Slovaquie. Rom pop: how roma music is changing in Slovakia. In : La musique populaire rom en Europe. Roma popular music in Europe. Études tsiganes, Revue trimestrielle, no 70 - 71. Paris, 2021, s. 104 - 127 a 250 - 271. ISSN: 0014-22473

From Rom-pop to SuperStar. Contemporary Forms of Presenting Roma Music in Slovakia. In Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019, s. 54-79. ISBN 978-80-558-1477-3

4

Dialogické prvky v textoch piesní slovenských Rómov. In: Bulletin muzea romské kultury 29, 2020. Brno : Muzeum romské kultury 2021, s. 11 - 41. ISBN: 978-80-86656-49-6

5

Stories in Songs, Songs in Stories. A Video Research Project of Roma Life Reflected in Songs. In: Ethnomusicology in Audiovisual Time. Zhejiang University, Center of Ethnomusicology of Yunnan University, 2018, s. 161-173. ISBN 978-7-308-18210-2

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Belišová, Jana - Mojžišová, Zuzana: O Del dživel. Boh žije. Kresťanské piesne Rómov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Ústav hudobnej vedy, 2014, 203 s. [print] ISBN 978-80-970748-2-1


ohlasy

Budayová, Z.: Raising and Educating Children in a Roma Family to Practice their Faith Through Roma Customs. In: Journal of Education Culture and Society, roč. 14, č. 2, 2023, s. 463 -- SCOPUS ;WOS


Zachar Podolinská, T.: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : A Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave Macmillan, 2021, s. 78

2

Belišová, J.: From Rom-pop to SuperStar. Contemporary Forms of Presenting Roma Music in Slovakia. In: Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019, p. 54-79. ISBN 978-80-558-1477-3.


ohlasy

KAJANOVA: World Music, Flamenco, Klezmer and Traditional Folk Music in Slovakia. In: MUSICOLOGICA BRUNENSIA. ISSN 1212-0391, 2020, vol. 55, no. 2, p. 25-40. 

3

Šun, Devla, šun tu man. Počúvaj ma, Bože, počúvaj. Rómske kresťanské piesne a príbehy. 1. vyd. Bratislava : Ústav hudobnej vedy, 2015, 165 s. [print] ISBN 978-80-970748-3-8


ohlasy

Budayová, Z.: Raising and Educating Children in a Roma Family to Practice their Faith Through Roma Customs. In: Journal of Education Culture and Society, roč. 14, č. 2, 2023, s. 463 -- SCOPUS ; WOS

4

Karačoňa avel le Romenge : Piesne slovenských Rómov v období Vianoc. In: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Bratislava : Ústav hudobnej vedy, 2006, s. 197- 224. - ISBN 80-89135-11-0

Edícia: (Studia ethnomusicologica 3 )


Ohlasy :

Zachar Podolinská, T.: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : A Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave Macmillan, 2021, s. 77


Frolcová, V.: Legenda o putování panny Marie, zázračném uzdravení dítětě a kajícím kováři v obřadním zpěvu 19. - 21. Století jako fenomén středoevropského kultúrniho společenství. In: Národopisná revue, roč. 22, č. 3, 2012, s.164


Urbancová, H.: Mariánske legendy v ľudovom speve : príspevok k typológii variačného procesu. Bratislava : AEP, 2007, S. 220

5

Phurikane giľa. Starodávne romské písně na Slovensku. In: Romská hudba na přelomu tisíciletí. Sborník z konference. Praha : Studio Production Saga s.r.o. a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2003, s. 36 – 41.


ohlasy

ÅBERG, K. These Songs Tell About Our Life, You See. Music, Identity and Gender in Finnish Romani Music. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2015., s. 257. ISBN 978-3-631-65396-8

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Granty EHP a Nórska, projekt č. CLT02017 (2021 - 2024) ANGRUSORI - Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia (vedúca projektu za Slovensko)

2

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

Evidenčné číslo: VEGA 2/0104/23

Nositeľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie

Obdobie riešenia: 2023 -2026

 


3

Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Evidenčné číslo: APVV-22-0389

Nositeľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie

Obdobie riešenia: 2023 – 2027

 


4

Kompozícia v kontextoch jazzu, rocku, európskej hudby 20. storočia a súčasnosti

Evidenčné číslo: VEGA 1/0015/19

Nositeľ: Katedra muzikológie, FIF UK

Obdobie riešenia: 2019 – 2022 


5

Žalostné piesne slovenských Rómov v kontexte životných príbehov

Evidenčné číslo: APVV-0859-12

Nositeľ: ÚHV SAV

Zodpovedná riešiteľka: Jana Belišová

Obdobie riešenia: 2013 – 2017

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc Univerzitní 3-5, 771 41 Olomouc 3.11.2018 - 25.11.2018 individuálny kurz o rómskej hudbe

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-03-13