Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bednárová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1954
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 01 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
katarina.bednarova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0001-9245-8841

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1977
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky a ruský jazyk, špecializácia umelecký preklad
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1977
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky a ruský jazyk, špecializácia umelecký preklad
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav svetovej literatúry SAV
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Literárna veda, teória literatúry a dejiny francúzskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia románske literatúry
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Filológia, Prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesorka Katedra romanistiky FiF UK v Bratislave 2005 doteraz
lektorka Université Marc Bloch, Strasbourg, France 1996-1999, 2002-2005
docentka Katedra romanistiky, Pedagogická fakulta UK v Bratislave 2001-2002
umelecká prekladateľka vo voľnom povolaní 1999-2001
vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka Literárnovedný ústav/Ústav svetovej literatúry SAV 1991-1996
samostatná odborná redaktorka Vydavateľstvo VEDA, VSAV 1977-1986

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Využíívanie potenciálu MS Teams Univerzita Komenského 2020
Interaktívne vyučovanie v MS Teams Univerzita Komenského 2020
Úvod do práce v Moodle a podpory užívateľov Univerzita Komenského 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny francúzskej literatúry 2 Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Vybrané problémy dejín francúzskej literatúry 1 Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia
Teória a prax umeleckého prekladu Translatológia II. Filológia
Úvod do štúdia literatúry Románske štúdiá I. Filológia
Dejiny francúzskej literatúry 4 Románske štúdiá I. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
Románske štúdiá I. Filológia
Románske štúdiá II. Filológia
Literárna veda III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Literárna veda Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny slovenského prekladu Prekladateľstvo a tlmočníctvo III. Filológia
Vývin slovenského myslenia o preklade Prekladateľstvo a tlmočníctvo III. Filológia
Slovenská recepcia románskych literatúr Prekladateľstvo a tlmočníctvo III. Filológia
Proseminár umeleckého prekladu Francúzsky jazyk a kultúra I. Filológia
Frankofónna literatúra na prelome 20. a 21. storočia Francúzsky jazyk a kultúra II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
172
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
513
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
106
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ID: UK.Bratislava.vtls000280766 AAB : Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku 1 : od sakrálneho k profánnemu / Bednárová Katarína. Bratislava: Veda 2013

Kovačičová, Oľga [rec.]

Richterek, Oldřich [rec.]

301 s. [24,26 AH]

2

ID: UK.Bratislava.vtls000299069 ABB : Kontexty slovenského umeleckého prekladu 20. storočia = Contexts of Slovak literary translation of 20th century / Bednárová Katarína. Bratislava: Veda 2015; . - ISBN 978-80-224-1428-9. - S. 15-92 [7,08 AH]

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1679182&pageId=resultform&full=0

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:299069&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

ID: UK.Bratislava.vtls000331457 ADD : Anton Popovič : between comparative literature and semiotics / Bednárová Katarína, Bratislava:

World Literature Studies. - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 21-37

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2189601&pageId=resultform&full=0

http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS2_2017_Bedn%C3%A1rov%C3%A1.pdf

4

ID = 110455; Bib-ID  vtls000352072 ABB Anton Vantuch - prekladateľ. In Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4478-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018: 1. vyd. ISBN 978-80-223-4478-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 139-232

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2CF8ED5028B5B7F176DC35BB13

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:352072&fromLocationLink=false&theme=EPC

5

BEDNÁROVÁ, Katarína: AEC. Auto-narration à deux visages (Annie Ernaux et Rudolf Sloboda). In Kultur im Transfer: Komparatistik in der Slowakei.- Frankfurt am Main: Peter Lang 2016. ISBN 978-3-631-64348-8-. s. 97-117. [1,79 AH] (Wiener Beiträge zu Komparatistik und Romanistik ; Bd. 19).

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:315168&fromLocationLink=false&theme=EPC

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ID = 110455; Bib-ID  vtls000352072 ABB Anton Vantuch - prekladateľ. In Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4478-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018: 1. vyd. ISBN 978-80-223-4478-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 139-232

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2CF8ED5028B5B7F176DC35BB13

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:352072&fromLocationLink=false&theme=EPC

2

Bib-ID  vtls000360069; ID = 148378 

ADD04 Bednárová, Katarína [UKOFIRO] (100%) : Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore. Bratislava: World Literature Studies. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 15-41, Scopus, WOS

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildKTMNE&sid=80CDED8A8239348A67B252B4DF&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok

http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS1_2019_Bedn%C3%A1rov%C3%A1.pdf

3

Bib-IDvtls000380143

AEC Bednárová, Katarína UKOFIRO (autor) (100%): La formation universitaire à la traduction littéraire serait-elle paradoxale ?

In Présences du traducteur. - : 1. vyd. ISBN 978-2-406-11222-8. - Paríž : Classiques Garnier, 2021. - S. 39-54

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:380143&fromLocationLink=false&theme=EPC

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildC67DD&sid=35A0AA8BC8AC259BA517553D45&seo=CREP%C4%8C-detail-kapitola-/-pr%C3%ADspevok

4
  • BEDNÁROVÁ, Katarína. La traductologie en Slovaquie Écrire l’histoire de la traduction face à l’héritage de l’hétérolinguisme géo-temporel. In État des lieux de la traductologie dans le monde. - Paris : Classiques Garnier, 2022, s. 429-443. ISBN 978-2-406-13348-3. ISSN 2648-6768. Dostupné na: https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-13350-6.p.0429 Typ: AECA


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AECA01       BEDNÁROVÁ, Katarína. A la croisée des langues : le cas du slovaque en Europe centrale. In Critique et plurilinguisme. - Paris : SFLGC Université de Paris, 2013, s. 91-115. ISBN 978-2-35371-380-6.

                   

[3.1]   BANOUN, Bernard - POULIN, Isabelle. Introduction. L´âge de la traduction. In Histoire des traductions en langue française XX-e siècle 1914-2000. Eds. Bernard Banoun, Isabelle Poulin, Yves Chevrel. Lagrasse: Éditions Verdier, 2019, s. 45. ISBN 978-2-37856-019-5.

2

AAB02         BEDNÁROVÁ, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. : od sakrálneho k profánnemu = Histoire de la traduction littéraire en Slovaquie - du sacré vers le profane. Vedeckí recenzenti Oľga Kovačičová, Oldřich Richterek. Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV, 2013. 304 s. ISBN 978-82-224-1348-0

[3.1]   AMIR, A. - SHMIHER, T. Stan sučasnoho perekladoznavstva u Slovaččni. In Inozemna philologia [online]. 2021, no. 134, s. 48-58. ISSN 0320-2372. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2021.134.3510

3

AAA01         ÁDÁM, Anikó - BABAMOVA, Irina - BEDNÁROVÁ, Katarína - BERNARD, Antonia - CARAYOL, Martin. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines à 1989. Sous la direction de Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. 433 s. ISBN 978-2-7535-7611-7. ISSN 0154-5604

                   Ohlasy:


[5]     DEVDEREA, Irina. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane de origines à 1989. In Atelier de traduction, 2019, č. 3, s. 305-312. ISSN 1584-1804.

[5]     RICHTER, J. Chalvin, Antoine; Muller, Jean-Léon; Talviste, Katre & Vrinat-Nikolov, Marie (eds.) (2019): Histoire de la Traduction Littéraire en Europe Médiane. Des Origines à 1989. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. IN Chronotopos: a Journal of Translation History, 2020, vol. 2, no. 1&2, p. 269-274. ISSN 2617-3441.

4

ABB01         BEDNÁROVÁ, Katarína. Kontexty slovenského umeleckého prekladu 20. storočia. Contexts of Slovak Literary Translation of the 20th Century = Contexts of Slovak Literary Translations of the 20 Century. In Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočie. A - K. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV : Veda vydavateľstvo SAV, 2015, s. 15-73, 74-92. ISBN 978-80-224-1428-9.


[2.1]   KALIVODOVA, Eva. Dictionary of Slovak translators of artistic literature. 20th century A-K. Dictionary of Slovak translators of artistic literature. 20th century. L-Z. In WORLD LITERATURE STUDIES. ISSN 1337-9275, 2019, vol. 11, no. 1, pp. 108-111., Registrované v: WOS

[3.1]   SPYRKA, L. Wokół słowackich przekładów Lata w Nohant Jarosława Iwaszkiewicza. IN Przekłady Literatur Słowiańskich, 2021, t. 11, cz. 1, s. 1—24. ISSN 2353-9763. Dostupné na: https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.09

5

AAB01 Bednárová, Katarína [UKOFIRO] (100%) : Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku 1 : od sakrálneho k profánnemu. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2013. - 301 s. [24,26 AH] Lit. 252 zázn. ISBN 978-80-224-1348-0

 

[o2] 2014 Žitný, M.: World literature studies, roč. 6, č. 4, 2014, s. 79- 85 - AHCI


 


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA, č. 1/0280/16, 2016-2017. Romanista Anton Vantuch a jeho prínos do slovenskej kultúry., FiF UK Bratislava, Katarína Bednárová - spoluriešiteľka

2

VEGA 1/0589/14 2014-2016 Slovenská literatúra v preklade, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, spoluriešiteľka

3

VEGA č. 2/0200/15, 2015-2018 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom. Spoločný grant Ústavu svetovej literatúry SAV a UKF Nitra - spoluriešiteľka

http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=995&user_no=5293

4

VEGA č. 2/0200/15, 2019-2022 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch. Spoločný grant Ústavu svetovej literatúry SAV a UKF Nitra – zástupkyňa hlavnej riešiteľky http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=995&user_no=5293


5

APVV-21-0198

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV - hlavná riešiteľka

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí


Spoluriešiteľská organizácia: FiF UK v Bratislave, FF UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, PU Prešov, Ústav slovenskej literatúry SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV


The primarily literary and translation studies focused project will explore ways and means of disseminating scientific knowledge, research results, theories and concepts in the social sciences and humanities, such as philosophy, literary science and its borderline and interdisciplinary overlaps (literary essay, translation studies, theory, and art history), in broader cultural and sociological contexts through translations (from English, French, German, Russian and partly from Polish, Spanish and Italian) and their reflection in the Slovak cultural space in the 20th century. 

It will try to answer the question to what extent the social and scientific valorization of circulating translation texts was / is present in the receiving (Slovak) scientific and socio-cultural environment, to what extent translations saturated the social demand in the 20th century, and whether and how they contributed to the development of the said disciplines, or, alternatively, what role the fact of non-translation or translation of irrelevant texts or the fact of incompetent translation played.

The project will examine the conditions for translations in the historical context as well as the status, function, and roles of translators as mediators, the institutional background and the functions of translations in the wider literary transfer framework with the aim of creating a more comprehensive picture of this type of translation as a scientific and creative activity. 

The material (social sciences and humanities translations) will be strictly selective, and the project has no ambition to cover all thematic and linguistic areas.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka komisie č. 12 VEGA Umenie, estetika a lingvistika. Grantová agentúra VEGA Vedecká gratová agentúra Ministerstva školstva, vedy a športu SR a SAV 2012-2015, 2016-2019
členka Odborovej komisie DŠ – v št. programe Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev v št. odbore Filológia Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2020-2024
predsedníčka Odborovej rady doktorandského štúdia v programe Literárna veda, Filológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2020 →
členka Odborovej rady DŠ – v št. programe Translatógia v št. odbore Filológia Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2020-2024
členka Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied 2021 (funkčné obdobie do 2025)

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Université Bordeaux Montaigne Domaine Universitaire F33607 Pessac Cedex, France 1.3.-31.3.2012 pozvaný profesor, prac. kontrakt
Università degli Studi di Napoli « L’Orientale » Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Palazzo Du Mesnil Con accesso da: Via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli, Italia 12. 5.-16.5. 2013 Erasmus FiF UK, uč. mobilita, prednášky
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 Université Bordeaux Montaigne Domaine Universitaire F33607 Pessac Cedex, France 1.7.-12.7.2013 pozvanie, európsky program podpory letnej školy
Centre des Etudes Européennes INALCO Inalco 65 rue des Grands Moulins 75214 Paris Cedex 13, France 10.10. 2014 - 17. 10. 2014 pracovný pobyt, pozvanie INALCO
Université Cergy-Pontoise Université Cergy-Pontoise Paris 33 Boulevard du Port, 95000 Cergy-Pontoise, France 8.10.-12.10.2018 Erasmus+ admi. mobilita FiF UK
Institut d’études slaves Paris Institut Institut d’études slaves Paris 9, rue Michelet, 75006 Paris, France Veľvyslanectvo SR v Paríži, 123, rue de Ranelagh, 75016 Paris, France 9.12.-14.12.2019 pozvaná prednáška, MZV SR a Institut d’études slaves

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-23