Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bátora
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
Prof., MPhil., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra politológie FiFUK
I.6 - Adresa pracoviska
FiFUK, Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
batora3@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5101?mode=full&do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=B%C3%A1tora&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-1566-7652

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Politológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Bergen, Nórsko
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Master of Philosophy (M.PHIL.), Verejná správa (Public Administration)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Oslo, Nórsko
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
PhD., Politológia (Political Science)
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Teória politiky
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Politológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesor Katedra politológie, FiFUK od 1.7.2016 - súčasnosť
Docent Katedra politológie, FIFUK 1.7.2015 - 30.6.2016
Výskumný pracovník, docent, riaditeľ Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK 1.7.2009 - 30.6.2015
prednášajúci, profesor Katedra medzinárodných vzťahov, Webster Vienna Private University 1.1. 2007 - súčasnosť
Vedecký pracovník Ústav pre výskum európskej integrácie, Rakúska akadémia vied 1.4.2006 - 30.3.2009
seniórny vedecký pracovník ARENA - Centrum európskych štúdií, Univerzita v Oslo 1.11.2005 - 30.3.2006
vedecký pracovník / doktorand Katedra politológie, Fakulta sociálnych vied, Univerzita v Oslo 10.9.2001 - 30.10.2005

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Politické inštitúcie v komparatívnej perspektíve - Organizácie a inštitúcie (PhD-kurz v anglickom jazyku)) Politológia 3. (PhD.) Politológia
Medzinárodné vzťahy 1 politológia 2. (Mgr.) politológia
Úvod do európskej integrácie politológia 1. (Bc.) politológia
Doktorandský seminár k projektu dizertačnej práce (PhD-kurz v slovenskom a anglickom jazyku) politológia 3. (PhD.) politológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
politológia 3. politológia
politológia 2. politológia
politológia 1. politológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
politológia politológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
12
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
155 registrovaných v CREPČ, celkovo 1697 v Google scholar
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9 registrovaných v CREPČ, celkovo 741 na Google scholar
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
173 (na vybraých 5 výstupov na zálklade Google Scholar a bez autocitácií)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
106 (na vybraných 5 výstupov na základe Google Scholar a bez autocitácií)
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Bátora, J. (2021): “States, Interstitial Organizations and the Prospects for Adaptation of the Liberal International Order”, International Affairs, 97(5): 1433 – 1450
2
Bátora, J. and Hynek, N. (2014): Fringe Players and the Diplomatic Order: The ‘New‘ Heteronomy. Basingstoke: Palgrave
3
Bátora, J. (2013): “The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy”, Journal of Common Market Studies, 51(4): 598-614
4
Bátora, J. (2009): “European Defence Agency: A Flashpoint of Institutional Logics”, West European Politics, 32 (6): 1075-1098
5
Bátora, J. (2005): "Does the European Union Transform the Institution of Diplomacy?" , Journal of European Public Policy, Vol. 12, No. 1, pp. 44-66
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bátora, J. (2023): “Interstitial emergence of national defence entrepreneurial firms and re-configuration of the state as a defence actor: the

case of Sweden’s Vesper Group”, European Security, online first, Aug 2023

2

Bátora, J. (2021): “States, Interstitial Organizations and the Prospects for Adaptation of the Liberal International Order”, International Affairs, 97(5): 1433 – 1450

3

Bátora, J. (2021): Uznanie v Európskej únii: Zápasy o obvyklosť, spravodlivosť a identitu. Bratislava: Vydavateľstvo UK

4

Bátora, J., Osland, K., Qehaja, F. and Stojanovic, S. (2021): “Spaces and Institutional Logics in Post-Conflict Settings of Mitrovica”, Journal of Intervention and Statebuilding, 15 (1): 114-131

5

Bátora, J. and Fossum, J.E. (2020, eds.): Towards a Segmented European Political Order: The EU’s Post-Crises Conundrum. London: Routledge

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
March, J.G. and Olsen, J.P. (2006): "Elaborating the New Institutionalism" in Goodin, R.E. (ed.): The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press, 3-20
2
Olsen, J.P. (2009): "Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government", European Political Science Review, 1(1): 3-32
3
Adler-Nissen, R. (2014): "Symbolic power in European diplomacy: the struggle between national foreign services and the EU's External Action Service", Review of International Studies, 40(4): 657 - 681
4
Ansell, C. and Trondal, J. (2018): "Governing turbulence: An organizational-institutional agenda", Perspectives on Public Management and Governance, 1(1): 43–57
5
Bicchi, F. and Schade, D. (2021): "Whither European diplomacy? Long-term trends and the impact of the Lisbon Treaty" Cooperation and Conflict, Vol. 45
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
2019 – 2023: EU3D – Differentiation, Dominance and Democracy in the EU; funded by the EU’s Horizon 2020 program; consortium budget 3.4 million euro (work package coordinator and senior researcher at Comenius University)
2
2016 – 2019: EUNPACK – A Conflict Sensitive Unpacking of the EU Comprehensive Approach to Conflict and Crises Mechanism; funded by the EU’s Horizon2020 program; consortium budget 3.2 million euro (work package coordinator and senior researcher at Comenius University)
3
2016 - 2020: Usporiadanie uznania v EÚ a malé členské štáty (EURECOR), funded by the Slovak Research and Development Agency - APVV, project budget 229.000 euro (principal investigator)
4
2015 – 2016: Democratic Governance and Differentiation in Europe; funded by Norway EEA Grants; project budget 120.000 euro (principal investigator at Comenius University, with John E. Fossum as project co-leader at ARENA, University of Oslo)
5

2022 - 2026: Private Military and Security Companies and the dynamics of change in the European Union's security policy; Agentúra na podporu vedy a výskumu / Slovak research and development agency (APVV), budget: 249.991,- euro (principal investigator)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Šéfredaktor Journal of International Relations and Development (Palgrave) 2012 - 2015
Držiteľ Jean Monnet Chair Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK 2012 - 2015
člen Vedecká rada, Univerzita Komenského od júna 2023 - súčasnosť
Člen Vedecká rada, FiFUK od septembra 2016 - súčasnosť
člen Správna rada, Fulbrightova komisia v SR od 2017 - súčasnosť
člen Predsedníctvo, Agentúra na podporu výskumu a vývoja od 2021 - súčasnosť
člen Vedecká rada, Vysoká škola ekonomická Praha 2018 - 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies Stanford, Palo Alto, California, USA 1.7. - 18.12.2013 Štipendium Fulbrightovej nadácie, výskumný pobyt na pozvanie od prof. Jamesa G. Marcha
SCANCOR, Stanford University Stanford, Palo Alto, California, USA 07.2003 - 06.2004 SCANCOR research fellowship (na pozvanie prof. Waltera W. Powella)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-23