Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Banyár
I.2 - Meno
Milan
I.3 - Tituly
doc., PhDr., Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
milan.banyar@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5604
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0009-0001-8478-0475

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, výtvarná výchova – estetika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá - marketingová komunikácia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie 2019 – doteraz
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie 2009–2019
čiastočný úväzok, externý pedagóg Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací 2008 – doteraz
odborný asistent Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie 2008–2009
interný doktorand Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 2005–2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie k práci s akademickým informačným systémom AIS Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2009
Školenie online vzdelávania v programe MS TEAMS Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Nové trendy v marketingovej komunikácii Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Formy a prostriedky marketingovej komunikácie: Videoreklama Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v reklame 1 Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Estetika v reklame 2 Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Semiotika reklamy Marketingová komunikácia II - Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Nástroje marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia III - PhD. Mediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba mediálnych a informačných produktov a systémov Marketingová komunikácia III - PhD. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia II - Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia III - PhD. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
41
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
53
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Výtvarná tvorba Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborné praktikum 4 Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Základy výtvarného prejavu Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Brandbuilding 1 Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Formy a prostriedky marketingovej komunikácie: Online marketing Marketingová komunikácia I - Bc. Mediálne a komunikačné štúdiá
Aktuálne otázky marketingovej komunikácie 1 Marketingová komunikácia II - Mgr. Mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AEC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): The analysis of microsites and thair functionality as a part of the promotion of higher education institutions, universities and their individual degree courses. In: International journal of education and information technologies, roč. 8. New York : NAUN, 2014. s. 9-17. ISSN 2074-1316

2

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Innovative marketing as a tool for building a positive image of an institution of higher education and increasing the competitiveness of its graduates : analysis of the functional use of projectsof the Department of marketing communications at the Faculty of multimedia communications of TBU in Zlín and their potential for integration into the teaching process. In: Procedia, vol. 175 : proceedings of the 3rd international conference on strategic innovative marketing. Amsterdam : Elsevier, 2015. s. 146-153. ISSN 1877-0428

 

3

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): An empirical study of public perceptions on ambient media. In: International journal of strategic innovative marketing. roč. 2, č. 4, 2015. s. 49-64. ISSN 2241-8407

4

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (45%) - Šula, Tomáš (45%) - Juříková, Martina (10%): Eye Tracking Measuring of Visual Perception of Erotic Appeals in the Content of Printed Advertising Communications and an Analysis of their Impact on Consumers. In: Strategic Innovative Marketing. Mykonos: Springer, 2017. s. 189-195. ISBN 978-3-319-33863-7

 

5

AAA

Banyár, Milan [UKOFIPG] (100%) : Značka a logo : vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 300 s. ISBN 978-80-7454-681-5

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA

Banyár, Milan [UKOFIPG] (100%) : Značka a logo : vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 300 s. ISBN 978-80-7454-681-5

2

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Ambient media in the view of the general public and their relation to this communication form. In: Strategic innovative marketing. Mykonos : Springer, 2017. s. 3-9.  ISBN 978-3-319-33863-7

3

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (45%) - Šula, Tomáš (45%) - Juříková, Martina (10%): Eye Tracking Measuring of Visual Perception of Erotic Appeals in the Content of Printed Advertising Communications and an Analysis of their Impact on Consumers. In: Strategic Innovative Marketing. Mykonos: Springer, 2017. s. 189-195. ISBN 978-3-319-33863-7


4

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Implementation of current marketing communication tools into practice in the Czech and Slovak Republic. 1. vyd. In: Strategic innovative marketing. Cham : Springer, 2019. s. 107-112. ISBN 978-3-030-16098-2


5

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Ambient media design as a tool of creation of new communication. 1. vyd. In: Strategic innovative marketing. Cham : Springer, 2019. s. 101-106. ISBN 978-3-030-16098-2


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Innovative marketing as a tool for building a positive image of an institution of higher education and increasing the competitiveness of its graduates : analysis of the functional use of projectsof the Department of marketing communications at the Faculty of multimedia communications of TBU in Zlín and their potential for integration into the teaching process. In: Procedia, vol. 175 : proceedings of the 3rd international conference on strategic innovative marketing. Amsterdam : Elsevier, 2015. s. 146-153. ISSN 1877-0428

 

[n1] 2016 - Chinomona, E. - Omoruyi, O. : The influence of CSR, innovation and supply chain partnership on firm competitiveness. - In: Risk Govermance and Control Financial Markets and Institutions, roč. 6, č. 4, 2016 ; s. 354 ; SCOPUS

2

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (45%) - Šula, Tomáš (45%) - Juříková, Martina (10%): Eye Tracking Measuring of Visual Perception of Erotic Appeals in the Content of Printed Advertising Communications and an Analysis of their Impact on Consumers. In: Strategic Innovative Marketing. Mykonos: Springer, 2017. s. 189–195. ISBN 978-3-319-33863-7


[o1] 2020 - Cummins, R. G. - Gong, Z. - Reichert, T. - In: International Journal of Advertising. The Impact of Visual Sexual Appeals on Attention Allocation Within Advertisements: an Eye-Tracking Study. Informa UK Limited, 2020; pp. 1–25

3

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): An empirical study of public perceptions on ambient media. In: International journal of strategic innovative marketing. roč. 2, č. 4, 2015. s. 49-64. ISSN 2241-8407


[n1] 2020 - Ahmed, R. R. - Quershi, J. A. - Štreimikine, D. - Vveinhardt, J. - Soomro, J. H. : Guerrilla marketing trends for sustainable solutions: Evidence from SEM-based multivariate and conditional process approaches. - In: Journal of Business Economics and Management, roč. 21, č. 3, 2020; s. 871; SCOPUS, SSCI

4

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): An empirical study of public perceptions on ambient media. In: International journal of strategic innovative marketing. roč. 2, č. 4, 2015. s. 49-64. ISSN 2241-8407


[n1] 2017 - Yan, R. L. S. - Rashid, R. A. - Mohamed, S. B. : A Systematic Review of Unconventional Advertising Strategies for Business Proliferation. - In: International Journal of Applied Business and Economic Research, roč. 15, č. 15, 2017; s. 551; SCOPUS

5

AFC

Banyár, Milan [UKOFIPG] (50%) - Šula, Tomáš (50%): Ambient media in the view of the general public and their relation to this communication form. In: Strategic innovative marketing. Mykonos : Springer, 2017. s. 3-9. ISBN 978-3-319-33863-7


[n1] 2021 - Košičiarová, I. - Kádeková, Z. - Štarchoň, P. : Leadership and Motivation as Important Aspect of the International Company s Corporate Culture. - In: Sustainability, roč. 13, č. 7, 2021; s. 25; SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Názov projektu: Guerilla, Viral, Buzz, Word of Mouth Marketing – implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do slovenskej a českej marketingovej praxe


Číslo projektu: FG03/2017, Univerzita Komenského v Bratislave


Obdobie: 2017–2018


Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 


Cieľ projektu: Vydanie monografie zameranej na analýzu nových foriem marketingovej komunikácie (guerilla marketing, virálny marketing, buzzmarketing, word of mouth marketing) a ich možnosťami funkčného využitia v súčasnej marketingovej praxi. Obsah monografie tvorí teoretické vymedzenie skúmanej problematiky, obsahová a komparatívna analýza kampaní z marketingovej praxe, kvantitatívnym výskum mapujúci rozsah implementácie nových foriem marketingovej komunikácie v rámci slovenskej a českej marketingovej praxe.

2

Názov projektu: Značka a logo – vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu


Číslo projektu: RVO/FMK/2017/011, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne


Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.  


Obdobie: 2017


Cieľ projektu: Vytvoriť vedeckú monografiu zameranú na problematiku vizuálnej prezentácie značiek. Vydanie publikácie bolo vyústením dlhodobých vedecko-výskumných aktivít autora, v rámci ktorých sa zaoberal problematikou brandingu a jeho uplatnením v procese marketingovej komunikácie. Monografia je určená primárne študentom odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ako učebný materiál.

3

Názov projektu: Vydání odborné monografie na téma Ambientních médií v reklamě a prezentace vědecko výskumných výstupů na odborné konferenci


Číslo projektu: RVO/FMK/2017/008, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne 


Obdobie: 2017 

 

Hlavný riešiteľ: PhDr. Tomáš Šula, PhD., spoluriešiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 


Cieľ projektu: Vydanie odbornej monografie na tému Ambientné médiá v reklame. Z projektu bola taktiež hradená účasť na medzinárodnej konferencii IC-SIM 2017. 5th International Conference of Strategic Innovative Marketing (Pafos, CYPRUS, 6.-9. 9. 2017) a publikačných výstupov zameraných na témy – ambientné médiá a implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do praxe.

4

Názov projektu: Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie


Číslo projektu: VEGA 1/0012/22, Univerzita Komenského v Bratislave


Obdobie: 2022 - 2024


Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Kita, PhD., spoluriešiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD., Mgr. Tatiana Deptová, PhD., PhDr. Peter Uličný, PhD., Mgr. Michaela Danišik, Mgr. Magdaléna Mihálová


Cieľ projektu: Cieľom projektu je umenie a prax transformácie obchodných modelov formátov maloobchodných jednotiek založených na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie. Projekt umožní vytvoriť inovatívny obchodný model na základe prediktívnej analýzy kombinujúcej údaje o zákazníkoch a lokalizačné údaje na identifikáciu rizík a príležitostí vyplývajúce z trendov správania a rozhodovania spotrebiteľov.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijný poradca Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2014 - 2023
riaditeľ študentskej reklamnej agentúry Centrum masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie 2015 - doteraz
člen vedeckej redakcie Nakladatelství VeRBuM, Zlín, Česká republika, web: https://www.verbum.name/ 2018 - doteraz
tajomník katedry Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2009 - 2014
Vedúci katedry Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2023 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika od 8. mája 2019 do 11. mája 2019 Pedagogická mobilita Erasmus+ Témy prednášok a školenia pedagogických zručností: Význam loga a značky v marketingovej komunikácii, Implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do českej a slovenskej marketingovej praxe, Školenie rozvoja pedagogických zručností a odborné kolokvium na tému Persvazivní komunikace v ČSSR - historie. Pracovný kontakt: doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR. Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika Tel.: +420 222 112 246/260, E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika od 12. októbra 2015 do 16. októbra 2015 Pedagogická mobilita Erasmus+ Témy prednášok: Estetika v reklame, Semiotika reklamy, Nové formy a prostriedky marketingovej komunikácie, Logo – jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky. Pracovný kontakt: doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR. Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika Tel.: +420 222 112 246/260, E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika od 4. novembra 2013 do 8. novembra 2013 Pedagogická mobilita Erasmus+ Témy prednášok: Umelecké diela a ich funkčné využitie pri tvorbe reklamných komunikátov, Kreatívne aspekty virálneho marketingu, Filmový žáner a jeho uplatnenie v rámci tvorby audiovizuálnych propagačných prostriedkov, Klasické vs. nové médiá v marketingovej komunikácii. Pracovný kontakt: doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR. Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika Tel.: +420 222 112 246/260, E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika od 21. novembra 2022 do 25. novembra 2022 Pedagogická mobilita Erasmus+ Témy prednášok: Etické aspekty influencer marketingu, Vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu, Brief, insight a kreatívne techniky pri návrhu digitálnej kampane. Pracovný kontakt: doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR. Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika Tel.: +420 222 112 246/260, E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26