Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Martin Bača, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bača
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
PhD., Mgr., Bc.,
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
martin.baca@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17948?do=filterForm-submit&name=martin&surname=ba%C4%8Da&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6083-1533

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Archeológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Archeológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Archeológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie 2022-
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie 2016-2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
doba bronzová archeológia I historické vedy
doba halštatská archeológia I historické vedy
doba laténska archeológia I historické vedy
úvod do archeológie archeológia I historické vedy
metodológia archeológie archeológia II historické vedy
doba kamenná a bronzová v Európe archeológia II historické vedy
doba halštatská až sťahovanie národov archeológia II historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archeológia I historické vedy
Archeológia II historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
teória a metóda v archeológii archeológia I historické vedy
experimentálna archeológia archeológia I historické vedy
seminár z doby bronzovej archeológia I historické vedy
seminár z doby halštatskej a laténskej archeológia I historické vedy
seminár k bakalárskej práci archeológia I historické vedy
doba bronzová v Európe archeológia II historické vedy
diplomový seminár archeológia II historické vedy
odborná exkurzia archeológia I historické vedy
odborná exkurzia archeológia II historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
43
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Hofmann, D., Hanscam, E., Furholt, M., Bača, M., Reiter, S., Vanzetti, A., . . . Frieman, C. (2021). Forum: Populism, Identity Politics, and the Archaeology of Europe. European Journal of Archaeology, 24(4), 519-555. doi:10.1017/eaa.2021.29 - zahraničná štúdia v časopise, AHCI- WoS, Scopus (ADC)

2

Krekovič, E., Bača, M. (2013): Marxism, communism and Czechoslovak archaeology. Anthropologie. - Roč. 51, č. 2. 261-270. zahraničná štúdia v časopise (ADE)

3

Rassmann, K., Bátora, J., Muller-Scheessel, N., Reiter, S., Ivanova, M., Behrens, A., Radloff, K., Bača, M. (2018): Tracing taphonomic processes multiple layer analysis of ceramic distribution from surface collection and excavation at the Early Bronze age settlement of Vráble-Fidvár. Slovenská archeológia. - Roč. 66, č. 2 (2018), p. 219-234. štúdia v domácom časopise, WoS, Scopus (ADN)

4

Vávra, R., Bača, M. (2016): Osídlenie z neskorej doby bronzovej v Senici, poloha Sedlička. In: Musaica Archaeologica, Roč. 1, č. 2. 55-126. štúdia v rozsahu monografie publikovaná v domácom časopise (ABB)

5

Eduard Krekovič, Martin Bača (2017): Anglicko-slovenský archeologický slovník. Bratislava, 2017, 111p - odborná monografia publikovaná v domácom vydavateľstve (BAB)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Hofmann, D., Hanscam, E., Furholt, M., Bača, M., Reiter, S., Vanzetti, A., . . . Frieman, C. (2021). Forum: Populism, Identity Politics, and the Archaeology of Europe. European Journal of Archaeology, 24(4), 519-555. doi:10.1017/eaa.2021.29 - zahraničná štúdia v časopise, AHCI- WoS, Scopus (ADC)

2

Bátora, J., Bača, M., (2020): Pozoruhodná antropomorfná plastika zo sídliska čakanskej kultúry v Ludaniciach, časť Mýtna Nová Ves. In: doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie v Smoleniciach, Nitra, 2020, 21–34. štúdia publikovaná v domácom konferenčnom zborníku (AFD).

3

Bača, M. (2020): Mor a hepatitída zabíjali už v praveku. In: Epidémie v dejinách: ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. Bratislava : Premedia, 2020. 25-33. štúdia publikovaná v domácom zborníku (AED). 

4

Rassmann, K., Bátora, J., Muller-Scheessel, N., Reiter, S., Ivanova, M., Behrens, A., Radloff, K., Bača, M. (2018): Tracing taphonomic processes multiple layer analysis of ceramic distribution from surface collection and excavation at the Early Bronze age settlement of Vráble-Fidvár. Slovenská archeológia. - Roč. 66, č. 2 (2018), p. 219-234. štúdia v domácom časopise, WoS, Scopus (ADN)

5

Eduard Krekovič, Martin Bača (2017): Anglicko-slovenský archeologický slovník. Bratislava, 2017, 111p - odborná monografia publikovaná v domácom vydavateľstve (BAB)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o3] 2020 - Kienlin, T. L. - In: Bronze Age Tell Communities in Context : an exploration into culture, society, and the study of European prehistory – part 2 . - Oxford : Archaeopress, 2020 ; S. 232

2

[o3] 2020 - Staniuk, R. - In: Kakucs-Turján - Tradition and Practice : Study on Pottery, Chronology and Social Dynamic of the Hungarian Bronze Age . - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2020 ; S. 442

3

[o1] 2016 - Schlanger, N. - In: Archaeological dialogues, roč. 23, č. 1, 2016 ; s. 65

4

[o3] 2020 - Curta, F. : Marxism in Maria Comsa´s Works. - In: Stratum plus, č. 5, 2020 ; s. 30

5

[o3] 2015 - Sošić Klindžić, R. - In: Uvod u teorijsku archeologiju - stvaraoci i pravci u 20. stoljeću . - Zagreb : FF press, 2017 ; S. 187

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2022 - 2025: VEGA 1/0523/22 Tezaurovanie hnuteľných artefaktov v praveku a v staršej dobe dejinnej - nové možnosti výskumu. Vedúci projektu

2

2016-2018: VEGA 1/0411/16 Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti. Spoluriešiteľ

3

2015-2019: APVV-14-0550 Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov. Spoluriešiteľ

4

2013-2015: VEGA 2/0036/13 Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity? Spoluriešiteľ

5

2012:UK 637/2012 Pokračovanie výskumu pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Senici a spracovanie a prezentácia získaného materiálu, Hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda Akademického senátu FiF UK Akademický senát, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2019-
Študijný poradca Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2021-
Koordinátor zahraničných mobilít Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016-
Člen Európskej asociácie archeológov (EAA) European Association of Archaeologist 2013-
Člen Slovenskej archeologickej spoločnosti (SAS) Slovenská archeologická spoločnosť 2018
Člen edičnej rady časopisu Musaica Archaeologica Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016-
Hlavný organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie The Early Bronze Age in Central Europe; 26. International Symposium of Czech and Slovak archaeologists; Modra – Slovakia 2019
Hlavný organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie 3rd Central European Archaeology Group (TAG) meeting; Bratislava – Slovakia 2016

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institute of Archaeology of the Jagiellonian University in Krakow Gołębia 11, 31-007 Kraków, Poland 10.06-14.06.2019 Erasmus
Institute of Classical Archaeology of the Charles University in Prague Celetná 20, Praha, Czech Republic 12.11.-16.11.2018 DAI grant
Department of Archaeology, University of Ljubljana Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 17.10.-17.12.2011 CEEPUS
Deutschen Archäologischen Instituts, Römisch-Germanische Kommission in Frankfurt Palmengartenstraße 10, 60325 Frankfurt am Main, Germany 17.11.-01.12.2014 DAI grant
Austrian archaeological institute Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2, 1010 Vienna, Austria 1.9.2022-16.03.2023 Akcia Rakúsko-Slovensko
Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové nám. Svobody 331 500 02 Hradec Králové 3 10.04.2023-15.04.2023 erasmus plus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-04-10