Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Pavol Baboš, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Baboš
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
M.Sc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Funkčné miesto docenta
I.8 - E-mailová adresa
pavol.babos@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21795?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Sociológia a a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7536-9027

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katolícka univerzita v Leuvene
II.b - Rok
2009, 2012
II.c - Odbor a program
Politická veda, Sociológia - Analýza sociálnych politík
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Politická veda
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Senior Analytik, Vedúci oddelenia 2muse, s.r.o. Apríl 2020 - Apríl 2022
Odborný asistent Katedra politológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave September 2013 - August 2020
Samostatný vedecký pracovník Prognostický ústav SAV Apríl 2013 - Máj 2017
Odborný asistent Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave Máj 2022 – August 2023
Docent Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave September 2023 - aktuálne

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Masterclass on MaxDiff: What’s below the tip of the iceberg Strategy Analytics / ESOMAR 2022
Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku Západočeská univerzita 2021
Model Thinking University of Michigan 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prieskum trhu Sociológia a sociálna antropológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Kapitoly z politológie žurnalistika I. mediálne a komunikačné štúdiá
Sociológia prostriedkov masovej komunikácie žurnalistika II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociológia a sociálna antropológia I.+II. Sociológia a sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
15
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy ekonómie Sociológia a sociálna antropológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Základy politickej vedy Sociológia a sociálna antropológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Základy prieskumu trhu Sociológia a sociálna antropológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Experiment v sociologickom výskume Sociológia a sociálna antropológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Voličské správanie Sociológia a sociálna antropológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Základy práce so štatistickým softvérom na analýzu dát Sociológia a sociálna antropológia I. Sociológia a sociálna antropológia
LSD: Laboratórne výskumy v spoločenských debatách Sociológia a sociálna antropológia I., II. Sociológia a sociálna antropológia
Kapitoly z politológie Žurnalistika I. Žurnalistika
Sociológia prostriedkov masovej komunikácie Žurnalistika II. Žurnalistika

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
55
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
64
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
43
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Baboš, Pavol, Világi, Aneta. Just a show? Effects of televised debates on political attitudes and preferences in Slovakia. East European Politics and Societies and Cultures: EEPS. Berkeley: SAGE Publications, 2018, Roč. 32, č. 4, s. 720-742

2

Baboš, Pavol, Világi, Aneta, Oravcová, Veronika. Spoločenské problémy, politické (ne)riešenia : voľby 2016. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2016. ISBN 978-80-8127-162-5.

3

Baboš Pavol, Lubyová Martina. Effect of Labour Code reform on unemployment duration in the course of crisis. 2016. Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - Roč. 64, č. 3 (2016), s. 218-237.

4

Dolný Branislav, Baboš Pavol. Voter-representative congruence in Europe. 2015. West European politics. - ISSN 0140-2382. - Roč. 38, č. 6 (2015), s. 1274-1304

5

Baboš Pavol. Step or trap?. 2014. Post-Communist Economies. - ISSN 1463-1377. - Roč. 26, č. 1 (2014), s. 39-52.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Baboš, Pavol, Világi, Aneta. Just a show? Effects of televised debates on political attitudes and preferences in Slovakia. East European Politics and Societies and Cultures: EEPS. Berkeley: SAGE Publications, 2018, Roč. 32, č. 4, s. 720-742 

2

Baboš, Pavol, Világi, Aneta, Soláriková, Petra. Role of anxiety in radicalizing political attitudes: experimental evidence from Slovakia. Studia Psychologica, 2019, Roč. 61, č. 1, s. 42-55 

3

Buštíková, Lenka, Baboš, Pavol. Best in covid: populists in the time of pandemic. Politics and Governance. Lisbon: Cogitatio Press, 2020, Roč. 8, č. 4, s. 496-508 

4

Dolný, Branislav. Vnímanie liberálnej demokracie na Slovensku: latentné profily občanov. Sociológia 2021, Roč. 53, č. 2, s. 91-118 

5

Bátora, Jozef, Baboš, Pavol. Making sense of the European Union: mapping „thought communities in six EU member states. Sociológia 2020, Roč. 52, č. 6, s. 527-558

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Vachudova, M. A. (2021). Populism, Democracy, and Party System Change in Europe. Annual Review of Political Science, 24, 471-498. [Buštíková, Lenka, Baboš, Pavol. Best in covid: populists in the time of pandemic]

2

Aktürk, Ş., & Lika, I. (2021). Varieties of Resilience and Side Effects of Disobedience: Cross-National Patterns of Survival during the Coronavirus Pandemic. Problems of Post-Communism, 1-12. [Buštíková, Lenka, Baboš, Pavol. Best in covid: populists in the time of pandemic]

3

Cutts, D., & Haughton, T. (2021). Winning votes and influencing people: campaigning in Central and Eastern Europe. East European Politics, 37(2), 239-266. [Baboš, Pavol, Világi, Aneta. Just a show? ...]

4

Richter, S., & Stier, S. (2021). Learning about the unknown Spitzenkandidaten: The role of media exposure during the 2019 European Parliament elections. European Union Politics, https://doi.org/10.1177%2F14651165211051171. [Baboš, Pavol, Világi, Aneta. Just a show? ...]

5

Lloyd, R., Bello, A., & Rennó, L. (2020). Preaching to the Choir? Presidential debates and patterns of persuasion in a multiparty presidential system. Public Opinion Quarterly, 84(4), 892-914. [Baboš, Pavol, Világi, Aneta. Just a show? ...]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Improving Communication on Democracy and EU Deficits / Hlavný riešiteľ / APVV-17-0464

2

Attitudes towards the European Union before the 2019 European Parliament Elections / Hlavný riešiteľ

3

Comprehending and Discussing Euroscepticism / zástupca hlavnej riešiteľky / Europe for Citizens Scheme

4

Varieties of Corporatism and its Impact on Economic Outcomes and Outputs in Central Eastern Europe / Hlavný riešiteľ / VEGA 2/0117/15

5

Towards a Citizens’ Union / Erasmus+ Scheme / člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Erasmus koordinátor katedra politológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2014 - 2018
Člen Komisie VEGA č.13 pre ekonomické a právne vedy VEGA 2016 - 2017
Člen Standing Committee on Methodology, European Consortium for Political Research 2014 - 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Bologna University Boloňa, Taliansko Jún 2019 Erasmus+, Teaching Mobility
Think Tank Europa Kodaň, Dánsko September 2019 Erasmus+ Job Shadowing
Hokkaido University, Slavic Research Center Sapporo, Japonsko Jún 2016 - Február 2017 Research Fellowship
European Trade Union Institute Brusel, Belgicko Máj - August 2011 stáž

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-05-23