Research/art/teacher profile of a person
Name and surname:
doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Faculty:
FiF - Faculty of Arts

I. - Basic information

I.1 - Surname
Bokníková
I.2 - Name
Andrea
I.3 - Degrees
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Year of birth
1969
I.5 - Name of the workplace
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
I.6 - Address of the workplace
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Position
reader (associate professor)
I.8 - E-mail address
andrea.boknikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122?do=filterForm-submit&name=Andrea&surname=Bokn%C3%ADkov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
11. Philology; 38. Teachers Training and Paedagogical Sciences
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9266-4773

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
1992
II.c - Study field and programme
teaching subjects Slovak language and literature - Russian language and literature
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2006
II.c - Study field and programme
theory and history of Slovak literature
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2014
II.c - Study field and programme
Slovak language and literature
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
reader (associate professor) Faculty of Arts, Comenius University 2014-untill now
lecturer (assistant professor) Faculty of Arts, Comenius University 1997-2014
lecturer Faculty of Arts, Comenius University 1994-1997

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a - Activity description, course name, other IV.b - Name of the institution IV.c - Year
English Language school, Bratislava, Grösslingová 51 1999

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Theory of literature Slovak language and literature I. Philology
Theory of literature 2 Slovak language and literature I. Philology
Literary science - an overview of approaches to literature and their application in the 20th and 21st centuries Slovak language and literature II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Theory of literature Slovak language and literature III. Philology
Literary science Slovak language and literature III. Philology
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
3
V.4.b - Diploma (second degree)
2
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
16
V.4.b - Diploma (second degree)
79
V.4.c - Dissertation (third degree)
3
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Interpretation seminar Slovak language and literature I. Philology
Seminar for bachelor thesis Slovak language and literature I. Teacher Training and Education Science
Seminar for diploma thesis Slovak language and literature II. Teacher Training and Education Science
Seminar for bachelor thesis Slovak language and culture I. Philology
Seminar in poetics and interpretation Slovak literature III. Philology

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
91
VI.1.b - Over the last six years
12
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
0
VI.1.b - Over the last six years
0
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
226
VI.1.b - Over the last six years
96
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
10
VI.1.b - Over the last six years
9
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
2.10
VI.1.b - Over the last six years
3
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

AEE01 Bokníková, Andrea: Slovak women´s writing, 1843-1990 : Slovak women poetry from the 1960s to the present In: A history of Central European women´s writing . - London : Palgrave, 2001. - S. 295-298. - ISBN 0-333-77809-X

2

ABC01 Bokníková, Andrea: K osudom a najmä k prínosom Trnavskej skupiny - konkretistov = To the destinies and especially to the contributions of the Trnava group - concretists. In: Eslavística Complutense, 10. - Madrid : Universidad Complutense, 2010. - S. 31-55.

3

AAB01 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. = From Slovak poetry of the 1960s I : portrayal studies and reconstructions : portrétne štúdie a rekonštrukcie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 228 s. ISBN 978-80-223-3137-1

4

AAB02 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. = From Slovak poetry of the 1960s II : kaleidoscopes : kaleidoskopy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 212 s. ISBN 978-80-223-3298-9

5

AFD05, FAI02 Bokníková, Andrea: K polymúzickosti Jána Števčeka. = Towards polymusic qualities of Ján Števček´s work

In: K dielu Jána Števčeka : pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa. - Bokníková, Andrea (50%) - Darovec, Peter (50%). - 169 s. Bratislava : UK, 2015. - S. 38-67. - ISBN 978-80-223-3990-2

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

AED03 Bokníková, Andrea (aut) [UKOFISL] (100%): Poetka Maruša Jusková: jej konkrétny autorský príbeh a univerzálny čas lyriky = Maruša Jusková : her story as a poet and the universal time of lyric poetry.

Lit.: 37 zázn.

In: Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : 50 : Roč. 50. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 55-77. - ISBN 978-80-223-5199-7

2

AED12, FAI03 Bokníková, Andrea: Potopené duše : z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. In: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia : čítanka. = Sunken souls. From works by Slovak women poets in the first half of the 20th century : čítanka. - Bokníková, Andrea (100%) - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2017. - S. 15-54. - ISBN 978-80-8151-048-9

3

AFD06, FAI04 Bokníková, Andrea: Predstava času premietnutá do poetiky poézie - úvaha o tvorbe Ľudmily Groeblovej. = The idea of time reflected in the poetics of poetry - a reflection on the work of Ľudmila Groeblova. In: Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. - Bokníková, Andrea (50%) - Tollarovič, Peter (50%). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 177-199. - ISBN 978-80-223-4638-2

4

AED13 Bokníková, Andrea: Život a dielo Sama Bohdana Hroboňa. = The life and work of Samo Bohdan Hroboň. In: Samo Bohdan Hroboň. Prosbopej slovenského chorľavca žobráka : v interpretácii Jána Zambora. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - S. 119-134. - ISBN 978-80-8119-134-3

5

ADF03 Bokníková, Andrea: Poézia príhovoru, priateľstva a útechy : o tvorbe Heleny Riasnickej. = Poetry of intercession, friendship and consolation: about the work of Helena Riasnicka. In: Fraktál. - Roč. 4, č. 1 (2021), s. 249-265. - ISSN (print) 2585-8912

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

FAI01 - Bokníková, Andrea [UKOFISL]: Trnavská skupina - konkretisti : básne a články z rokov 1956-1973. - Bratislava : Kalligram, 2006. - 627 s. - (Knižnica slovenskej literatúry ; Zv. 11). ISBN 80-7149-914-5

[o3] 2018 Kazalarska, Zornitza: Landschaften der Wiederholung : Tschechische und slowakische Lyrik der "Latenzzeit" 1955 1965. Berlin : Peter Lang, 2018, S. 406.

2

AED04 Bokníková, Andrea: Slovenské poetky 1895-1945 v mozaike interpretácií. In: Studia Academica Slovaca 30. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 390-402. - ISBN 80-88982-42-1

[o3] 2002 Blas, Alejandro Hermida: Eslavística complutense, č. 2, 2002, s. 265

3

FAI04 - Bokníková, Andrea (50%) - Tollarovič, Peter (50%): Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 426 s. [print]. ISBN 978-80-223-4638-2

[o5] 2019 Pospíšil, Ivo: Třikrát ve znamení poezie tří národů. In: Slavica Litteraria, roč. 22, č. 2, 2019, s. 139-142

4

AAB02 Bokníková, Andrea [UKOFISL] (100%) : Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 2. = From Slovak poetry of the 1960s, 2. : kaleidoscopes : kaleidoskopy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - 212 s. ISBN 978-80-223-3298-9

[o2] 2017 Matejov, Fedor: Slovenská literatúra, roč. 64, č. 3, 2017, s. 226 – ESCI

5

AAB01 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1. = From Slovak poetry of the 1960s, 1. : portrayal studies and reconstructions : portrétne štúdie a rekonštrukcie. - 1. vyd. - Bratislava : UniverzitaKomenského v Bratislave, 2012. - 228 s. ISBN 978-80-223-3137-1

[o6] 2013 Gavura Ján: Romboid, roč. 48, č. 7, 2013, s. 17-21 [o6] 2013, Šrank Jaroslav: Romboid, roč. 48, č. 7, 2013, s. 17-21

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

VEGA 15/045/00 Semiopoetics, 2015 - 2017 (deputy lead researcher)

2

VEGA 1/0123/18 Poetry in Poetological Reflection, 2018 - 2021 (lead researcher)

3

VEGA 1/0644/22 Structural Analyzes of Poetry, 2022 - 2025 (lead researcher)

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Organizer of the Student Scientific and Professional Conference Department of Slovak Literature and Literary Studies, in 2017 and 2018 also other departments of Faculty of Arts, Comenius University (within the interdepartmental section) " 2002-2013, 2014-2018, 2020, 2023
member of the editorial board of the Slovenská literatúra Institute of Slovak literatúre, Slovak Academy of Sciences 2017-until now
member of the departmental commission of doctoral studies Faculty of Arts, Comenius University 2014-until now

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
SSEES, UCL London, GB conference Slovak and Czech literature of the 1990s, 7 - 10 October 1999 SSEES, UCL
Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain conference Trnava group - members of the concrete poetry school, 5 - 9 May 2009 Universidad Complutense de Madrid

IX. - Other relevant facts

Date of last update
2023-09-27