Research/art/teacher profile of a person
Name and surname:
doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Faculty:
FiF - Faculty of Arts

I. - Basic information

I.1 - Surname
Kákošová
I.2 - Name
Zuzana
I.3 - Degrees
doc., PhDr., CSc.
I.4 - Year of birth
1954
I.5 - Name of the workplace
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
I.6 - Address of the workplace
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Position
reader (associate profesor)
I.8 - E-mail address
zuzana.kakosova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=K%C3%A1ko%C5%A1ov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
11. Philology; 38. Teacher Training and Education Science (7656 Teacher Training academic subjects slovak language and literature; 7330 interpreting and translating - slovak language and culture

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
1978
II.c - Study field and programme
teaching for schools II. cycle - approval Latin - Slovak
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
1991
II.c - Study field and programme
Theory and History of Slovak literature
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2002
II.c - Study field and programme
Theory and History of Slovak literature
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
lecturer/assistant profesor Faculty of Education in Nitra 1978 - 1981
lecturer/assistant profesor Faculty of Education in Nitra 1982 - 1987
lecturer/assistant profesor Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 1987 - 2002
reader/associate profesor Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 2002 - until now

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
History of Slovak literature between the 9th and 18th centuries 1 - 2 Slovak language and literature I. Teacher Training and Education Science
History of Slovak literature between the 9th and 18th centuries 1 - 2 Slovak language and culture I. Philology
Seminar of bachelor´s thesis Slovak language and literature I. Teacher Training and Education Science
Seminar of bachelor´s thesis Slovak language and culture I. Philology
Seminar on master´s thesis Slovak language and literature II. Teacher Training and Education Science
Slovak literature between 9th and 18th centuries Slovak literature III. Philology
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
4
V.4.b - Diploma (second degree)
3
V.4.c - Dissertation (third degree)
0
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
25
V.4.b - Diploma (second degree)
51
V.4.c - Dissertation (third degree)
6
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Chapters from the history of literary translation and interliterary relations 1 interpreting and translating - common courses II. Philology
Seminar on master´s thesis Slovak language and culture II. Philology
Seminar in Poetics and Interpretation Slovak literature III. Philology

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
107
VI.1.b - Over the last six years
12
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
0
VI.1.b - Over the last six years
0
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
275
VI.1.b - Over the last six years
48
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
12
VI.1.b - Over the last six years
8
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
6
VI.1.b - Over the last six years
1
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

AAB Kákošová, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. - 18. storočie : typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 132 s. ISBN 80-223-2037-4

2

AAB Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 152 s.

3

ABD Kákošová, Zuzana: Dráma. In: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava : Slovenské informačné centrum, 2007. S. 137 - 161. ISBN 978-80-89222-34-6

4

ADE Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu = Martin Rakovský and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship af their work with the context of Czech literature and culture of the time : (Martin Rakovký a Juraj Koppay). In: Bohemica litteraria. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 7 - 26. ISSN 1213-2144

5

AED Kákošová, Zuzana: The emblems of Ján Sambucus : (an interpretation of selected emblems). In: Graecolatina et orientalia 23-24/1991-2. Bratislava : Stimul, 1995. s. 85-93.ISBN 80-223-0964-8

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

AEC Kákošová Zuzana: Vzťahy medzi českými a slovenskými humanistami v 16. storočí : (politika a priateľstvo). In: Český a slovenský kulturní a politický prostor : (vzájemnost-nevzájemnost, vstřícnost-rezistence, ústup-expanze). Brno : Jan Sojnek - Galium, 2017. S. 115 - 1222. ISBN 978-80-906183-9-8

2

AFD Kákošová, Zuzana: Poetika slovenskej barokovej prózy - robinzonáda. In: Philologica : 77. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 359 - 365. ISBN 978-80-223-4639-9

3

AFD Kákošová, Zuzana: Ján Sambucus, emblémy venované významným osobnostiam 16. storočia. In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 217-228. ISBN 978-80-223-4626-9

4

AED Kákošová, Zuzana: Formovanie slovenskej dobrodružnej literatúry v 17. - 18. storočí. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 48. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 139-153. ISBN 978-80-223-4748-8

5

AED Kákošová, Zuzana: Mecenášstvo ako významný činiteľ rozvoja poézie v 16. storočí = Patronage as an important factor in the development of poetry in the sixteenth century. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : 50. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 214 - 228. ISBN 978-80-223-5199-7 

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

AAB Kákošová, Zuzana: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2603-2

[2] 2021 Pitáková, M.: Slovacikálne tlače v Lyceálnej knižnici v Kežmarku. In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 1, 2021, s. 63-76 - ESCI

2

BAB Čuzy, Ladislav - Hochel, Igor - Darovec, Peter - Kákošová, Zuzana: Panoráma slovenskej literatúry 3 : Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. ISBN 80-10-00846-X

[01] 2019 Novkovic, M.: Documentary films of the Slovak New Wave. In: Hrvatski filmski ljetopis, roč. 25, č. 97, 2019, s.36+ - AHCI

3

ADF Kákošová, Zuzana: Emblémy Jána Sambuca. In: Slovenská literatúra. - Roč. 39, č. 2 (1992), s. 104 - 119. ISSN (print) 0037-6973

[01] 1996 Hamada, M.: Česká literatura, roč. 44, č. 3, 1996, s. 296 - AHCI

4

AFD Kákošová, Zuzana: Modlitba v kontexte latinských humanistických žánrov 16. storočia - Prayer in the context oflatin humanistic genres in the 16th century. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s. 180-192. ISSN 1335-9185

[o1] 2011 - Mráz, P. - In: Slavia, roč. 80, č. 2-3, 2011 ; s. 337 ; SCOPUS

5

BAB Čuzy, Ladislav - Hochel, Igor - Darovec, Peter - Kákošová, Zuzana: Panoráma slovenskej literatúry 1 : Literárne dejiny od stredoveku pokoniec romantizmu) Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00316-6

[01] 2020 Kolenčíková, N. - Altmann, G.: Analysis of Prepositions in Marina : (Slovcak Romantic Poem). In: Glottometrics, č. 48, 2020, s. 106 - ESCI

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

Grant VEGA 1/0315/21 Poetics of 18-20th century Slovak prose 2. Project manager: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Investigator: Zuzana Kákošová

2

Grant VEGA 1/0647/17 Poetics of 18-20th century Slovak prose. Project manager: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Investigator: Zuzana Kákošová

3

Grant APVV-16-0374 Slovacikal documents from the former Hungarian kingdom : the example of the Upper Hungary (155 - 1780). Project manager: Prof. PhDr. Martin Homza, PhD. Investigator: Zuzana Kákošová

4

Grant APVV-22-0130 Noble libraries of the 18th and 19th centuries in western and central Slovakia. Project manager: doc. Lucia Lichnerová, PhD. Investigator: Zuzana Kákošová

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Member of the board for D. Tupý award Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2015 - 2021
Member of the Academic Senate Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2004 - 2006
Member of the scientific board Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2012 - 2014
Member of the attestation committee Institute of Slovak Literature, Slovak Academy of Sciences Bratislava 2004 - 2018
Chair of the Department of Slovak Literature and Literary Studies Faculty of Arts Comenius University in Bratislava 2004 - 2012

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
University of Ljubljana Ljbljana, Slovenia 22. 10. - 26. 10. 2007 Erasmus
Eötvös Loránd University Budapest, Hungary 30. 3. - 3. 4. 2009 Erasmus
Masaryk University Brno, Czech Republic 3. 11. - 7. 11. 2014 employment contract
Masaryk University Brno, Czech Republic 24. 11. - 25. 11. 2010 Erasmus

IX. - Other relevant facts

Date of last update
2022-05-25