Research/art/teacher profile of a person
Name and surname:
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
Faculty:
FiF - Faculty of Arts

I. - Basic information

I.1 - Surname
Federmayer
I.2 - Name
Frederik
I.3 - Degrees
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Year of birth
1973
I.5 - Name of the workplace
Comenius University Bratislava / Faculty of Arts / Institute for Archival Studies and Museology
I.6 - Address of the workplace
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.8 - E-mail address
Associate professor
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3927?do=filterForm-submit&name=Frederik&surname=Federmayer&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage // Slovak history

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University Bratislava / Faculty of Arts
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University Bratislava / Faculty of Arts
II.b - Year
1997
II.c - Study field and programme
Archive Studies - History
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Historical Institute of the Slovak Academy of sciences
II.b - Year
2003
II.c - Study field and programme
History of Science and Technology
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Comenius University Bratislava / Faculty of Arts
II.b - Year
2009
II.c - Study field and programme
Auxiliary Historical Sciences
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
Assistant, Associated professor Comenius University Bratislava / Faculty of Arts since 2000

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a - Activity description, course name, other IV.b - Name of the institution IV.c - Year
Study, History - Philosophy, program Tempus Universität Regensburg 1994 - 1995
PhDr.-study Comenius University Bratislava (Faculty of Arts) 2002-2003

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Selectes Issues of the Auxiliary History Sciences 1 Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage II. historické vedy/Historical Science
Archontology and Prosopography Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage II. historické vedy/Historical Science
History od Administration 3 Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage II. historické vedy/Historical Science
Heraldry and Genealogy Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage I. historické vedy/Historical Science
Sfragistics, Numismatics and Phaleristics Archive Studies, Museology and Digitisation of Historical Heritage I. historické vedy/Historical Science
Doctoral seminar in auxiliary sciences of history and archives 1 Slovak history III. historické vedy/Historical Science
Doctoral seminar in auxiliary sciences of history and archives 2 Slovak history III. historické vedy/Historical Science
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
1
V.4.b - Diploma (second degree)
0
V.4.c - Dissertation (third degree)
2
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
10
V.4.b - Diploma (second degree)
9
V.4.c - Dissertation (third degree)
2
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
History of Bratislava I (Early modern Bratislava) AMD / History (and other programms) I. + II. Historical Sciences

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
145
VI.1.b - Over the last six years
35
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
3
VI.1.b - Over the last six years
2
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
283
VI.1.b - Over the last six years
90
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
10
VI.1.b - Over the last six years
2
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
9
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

Lexikón erbov šľachty na Slovensku, Trenčianska stolica I., Bratislava: Hajko & Hajková, 2000, 332 s.

2

Rody starého Prešporka, Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava: Monada, 2003, 368 s.

3

Klement literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych miestodržiteľov). In: Historický časopis, roč. 59, č. 3 (2011), s. 493-513.

4

Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Martin: SGHS, 2012, 380 s. (editor a spoluautor)

5

Laurentius Ferencffy, der Secretär der Ungarischen Hofkanzlei und seine Familie. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. - 17. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band VIII., Wien, 2013, s. 125-146.  

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

Erby fuggerovských prefektov a kastelánov na hrade Červený Kameň (Biberspurg). In WOCH, roč. 3, 2015, s. 74-104. 

2

Lausser. Príbeh - meštianskeho rodu genealogická identifikácia náhrobnej dosky z krypty Katedrály sv. Martina v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 159 s.

3

A jezsuita iskolákban végzett diákok és karrierlehetőségeik a Magyar Királyság 17. századi fővárosában. In Történelmi Szemle, LX (2018) 2, s. 215–236.

4

Pečať Kataríny Palffyovej z roku 1563 a najnovšie poznatky o erbe Pálffyovcov. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, roč. 53, Bratislava : Historický ústav, 2019, s. 29-44.

5

Zbierka erbových pečatí. Pečať – prameň rodovej heraldiky a genealógie. I. - II. diel, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2019, 2022, 304 a 302 s.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

Rody starého Prešporka, Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava: Monada, 2003, 368 s. cit. [o4] 2017 - Duchoňová, D. - In: Palatín Mikuláš Estreházy . - Bratislava : VEDA, 2017, s. 532.

2

Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb (uhorský novovek 1526-1848, 1. časť). In Slovenská archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006) s. 69-86. cit. [o3] 2015 - Pálffy G. - In: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században . - Budapešť : MTA Történettudományi Intézete, 2015, s. 459.

3

Erby fuggerovských prefektov a kastelánov na hrade Červený Kameň (Biberspurg). In WOCH, roč. 3, 2015, s. 74-104. cit.[o3] 2019 - Behár, R. - "Quasi novelli figliuoli di Leda..." : Sebastian et Leonhardt Kurtz, agents financiers et mécénes littéraires dans l’Italie du 15Ie siécle. - In: Di qui Spagna et Italia han mostro / chiaro l’ono : Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso . - Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 ; S. 381.

4

Genealógia prešporského rodu Rosspeidtner. In Mesto a dejiny. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 15-29. cit. [o3] 2017 - Fedorčák, P. - In: The empress cities : urban centries, societies and eckonomies in the age of Maria Theresia von Habsburg . - Triest : EUT, 2017, s. 48.

5

Neskorší majitelia knižnice Zachariáša Mošovského v genealogických súvislostiach. In Studia bibliographica Posoniensia 2017. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2017. - ISBN 978-80-89303-56-4. - S. 11-33. cit.[o3] 2018 - Bydžovská, I. - In: Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum, roč. 63, č. 3-4, 2018 ; s. 212.

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

APVV: Súpis stredovekých nápisov z územia Slovenska, 2012-15 (Co-researcher)

2

APVV, Historický atlas miest Slovenska (Bratislava/Košice), Komplexný pamäťový portál, 2016-2021 (Co-researcher)

3

VEGA: Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, 1526 – II. polovica 19. storočia, 2013-2015 (dep. researcher)

4

VEGA: Vývoj uhorskej rodovej heraldiky v období raného novoveku, 2018-2020 (main researcher)

5

VEGA: Meštianska a šľachtická heraldika v mestách, 2021-2023 (main researcher)

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Member of Academic Senate Comenius University Bratislava / Faculty of Arts 2002-2003, 2019-2021
Editor and redactor WOCH, regional scientific yearbook since 2013
Member of heraldic-genealogical Commission Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel Stiftung so sídlom Vaduz, Liechtenstein since 2014
committee member Slovak genealogical and heraldic society

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Primási levéltár, Györi vármegye levéltár Esztergom, Györ,Hungary 1998-2000 MAV, SAV, Medziakademická dohoda
Magyar Országos Levéltár Budapest, Hungary 2004 Agentúra pacis Posonium

IX. - Other relevant facts

Date of last update
2023-09-23