Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.
Fakulta:
EBF - Evanjelická bohoslovecká fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Peres
I.2 - Meno
Imrich
I.3 - Tituly
prof., PhDr., ThDr., PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra Novej zmluvy
I.6 - Adresa pracoviska
Bartókova 8, Bratislava 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
imrich.peres@fevth.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5119
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
37. Teológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
37. Teológia, Evanjelická teológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
37. Teológia, Reformovaná teológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
37. Teológia, Evanjelikálna teológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
37. Teológia, Reformovaná teológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
riaditeľ Katechetický seminár Reformovanej cirkvi, Komárno 1990-1994
docent, prodekan, dekan Teologická akadémia Jána Calvina, Komárno 1994-2004
profesor, prodekan Pedagogická fakulta, Univerzita Jána Selyeho, Komárno 2004-2008
profesor Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2009-2019
profesor Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2019-súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Postgraduálne štúdium nemeckého jazyka Theologische Fakultät der Universität Bern 1999-2000
Šúdium epigrafiky Historische und Altphilologische Fakultät der Universität Bern 1999-2001

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Exegéza Novej zmluvy 1 Evanjelická teológia I.+II. teológia
Teológia Novej Zmluvy 1 Evanjelická teológia I.+II. teológia
Vybrané kapitoly z Novej zmluvy Učiteľstvo náboženskej výchovy II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Život Ježišov Evanjelická teológia II. teológia
Etika Novej zmluvy Sociálna právca I+II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
evanjelická teológia I.-II. teológia
evanjelická teológia III. teológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
evanjelická teológia teológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1 Mgr. , 2 ThDr.
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
Mgr - 38, ThDr. - 3, PaedDr. - 5,
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Život Ježiša Evanjelická teológia I.+II. teológia
Horizonty smrti Evanjelická teológia I.+II. teológia
Teológia novozmluvných spisov Evanjelická teológia I.-II. Teológia
Hermeneutické prístupy k textu Novej zmluvy Evanjelická teológia I.-II. Teológia
Text novozmluvného kánonu, jeho historické pozadie a jazyk Evanjelická teológia I.-II. Teológia
Vybrané kapitoly z teológie Novej zmluvy Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci II. Teológia
Ježišove zázraky Evanjelická teológia II. teológia
Etika Novej zmluvy Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci I. Teológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

A+ (AFD) Peres, Imrich, "Paul between Judaism and Hellenism," in Israel and the Nations. Paul's Gospel in the Context of Jewish, 1. vyd. (New York : Lexington Books/Fortress Academic, 2021), 103-118 ISBN 978-1-978-710-801. 

2

A+ (AFD) Peres, Imrich, "Theology and Religious Studies," in Theologie – Dienst und Notwendigkeit : 100 Jahre evangelisch-theologische Ausbildung in der Slowakei, 1. vyd (Münster: LIT Verlag, 2021), 101-112 ISBN 978-3-643-14789-9.

3

A+ (AEC) Peres, Imrich, "Die Kirche als "Geschöpf des Evangeliums" in neutestamentlicher Zeit," in Säkularität und Autorität der Schrift (Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2015), 163-173.

4

A+ (AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003).

5

A- (AAA) Peres, Imrich, Korinthusi hitviták (Debrecen: Patmosz, 2020).

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

(AFD) Peres, Imrich, "Paul between Judaism and Hellenism," in Israel and the Nations. Paul's Gospel in the Context of Jewish, 1. vyd. (New York : Lexington Books/Fortress Academic, 2021), 103-118 ISBN 978-1-978-710-801. 

2

(AFD) Peres, Imrich, "Theology and Religious Studies," in Theologie – Dienst und Notwendigkeit : 100 Jahre evangelisch-theologische Ausbildung in der Slowakei, 1. vyd (Münster: LIT Verlag, 2021), 101-112 ISBN 978-3-643-14789-9.

3

(AAA) Peres, Imrich, Korinthusi hitviták (Debrecen: Patmosz, 2020).

4

(AFC) Peres, Imrich, "Hellenistic Texts and Images in John's Apocalypse," in The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament, 1. vyd. (Szeged: JATE Press, 2019), 365-377.  ISBN 978-963-315-400-7.RHE-Patmosz Újszövetségi Kutatóintézetének kiadványsorozata, 2019)..

5

(V1) - Peres, Imrich, Orfické zlaté lístky, in: Teologická reflexe 28 (2022), 121-136, ISSN 1211-1872,  SCOPUS

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

(AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003). [o1] 2013 - Wypustek, Andrzej : Images of eternal beauty in funerary verse inscriptions of the Hellenistic and Greco-Roman periods. . - Boston : Brill, 2013 ; S. ; SCOPUSSCOPUS, WoS

2

(AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003). [o1] 2012 - Issermann, Ilka : Did Christian ethics have any influence on the conversion to Christianity?. - In: Zeitschrift für antikes Christentum [online], roč. 16, č.1., 2012 ; s. 99-112 ; SCOPUS, WoS

3

(AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003). [o1] 2009 - Welborn, L.L. : Extraction from the mortal site': Badlou on the resurrection in Paul. - In: New testament studies, roč. 55, č.3., 2009 ; s. 295-314 ; SCOPUS, WoS

4

 (AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003). [o1] 2008 - Niebuhr, Karl-Wilhelm : Life and death in pseudo-phocylides. - In: Empsychoi Logoi - religious innovations in antiquity : studies in honour of Pieter Willem van der Horst . - Boston : Brill, 2018 ; S.469-483 ; SCOPUS

5

(AAA) Peres, Imrich, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck , 2003).  [o1] 2009 - Zeller, Dieter : Unsterblichkeit des Leibes bei den Griechen?. - In: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, roč. 99, č.2., 2009 ; s.290–293 ;

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

1-TS-2019/IVECM – Teológia pre katechétov a laikov. Výskumný projekt pre aplikovanú teológiu, hlavný riešiteľ, 2019-2021

2

VEGA 1/0103/2018 - Pavol v kontexte judaizmu – „nové perspektívy na Pavla“, zástupca hlavného riešiteľa, obdobie riešenia projektu 2018-2020

3

OPS - 01/2018/OPS-08 - "Návrat do života" - Duchovná, teologická a sociálna pomoc pre bezdomovcov, hlavný riešiteľ, obdobie riešenia projektu 2017-2020.

4

E-5526266157 "Smrť v tranzite", Central Conference Theological Education Fund Grant Application, Nashville, USA, hlavný riešiteľ, obdobie riešenia projektu 2022-2024.

5

„Tod und Alltagsleben der Griechen im Licht der Grabinschriften“, Theologische Fakultät der Universität Zürich, hlavný riešiteľ, obdobie riešenia projektu 2019-2024.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Biblische Sozietät (Bern) 1998- súčasnosť
Člen Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) 2004-súčasnosť
Člen European Association for Biblical Studies 2006-súčasnosť
Člen Akreditačná komisia pre teológiu v Maďarsku, Budapest 2009-súčasnosť
Člen Vedecká rada EBF UK 2020-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Theologische Fakultät, Universität Bern Länggassstrasse 51, 3012 Bern, Schweiz 1998-2022 výskumný pobyt
Theologische Fakultät, Universität Zürich Kirchgasse 9, 8001 Zürich, Schweiz 2013-2016, 2019-2024 priebežne i čiastočne výskumný pobyt
Theologische Fakultät, Universität Heidelberg Kisselgasse 1, 69117 Heidelberg, Deutschland 1996 výskumný pobyt
Theologische Fakultät, Universität Erlangen Kochstraße 6, 91056 Erlangen, Deutschland 1989 výskumný pobyt
Theological University Utrecht Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Netherlands (Holandsko) 1998 Výskumný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-04-15