Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Právo (mPRVx17)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
min. 107 kreditov
Povinné predmety min. 80 kreditov

Blok - PP1 - 1. ročník - Povinné predmety min. 40 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/mPRVx17-902/17  Medzinárodné právo verejné 1 - L. Mareček, O. Ružička, S. Žatková, L. Golovko, P. Paľuchová, J. Svák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Golovko
1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KMPMV/mPRVx17-903/17  Medzinárodné právo súkromné 1 - K. Burdová, P. Lysina, L. Mezeiová, M. Slašťan, D. Juck
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KPDPK/mPRVx17-909/22  Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska - M. Lysý, M. Macejka, O. Podolec, L. Martincová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, A. Köszeghy, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/mPRVx17-901/17  Argumentácia v práve a interpretácia práva - T. Mészáros, M. Mrva, M. Turčan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
1/Z    28sSu     PH   4   P      
 PraF.UEP/mPRVx17-904/17  Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) - O. Blažo, H. Kováčiková, A. Beleš, M. Patakyová, S. Kiššová, A. Máčaj
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KMPMV/mPRVx17-906/17  Medzinárodné právo verejné 2 - L. Mareček, O. Ružička, S. Žatková, L. Golovko, P. Paľuchová, J. Svák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Golovko
1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KMPMV/mPRVx17-907/17  Medzinárodné právo súkromné 2 - K. Burdová, P. Lysina, L. Mezeiová, M. Slašťan, D. Juck
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KPDPK/mPRVx17-914/22  Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska - M. Lysý, O. Podolec, L. Martincová, A. Köszeghy, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KUP/mPRVx17-979/17  Ochrana základných práv - T. Ľalík, J. Svák, M. Hodás, L. Trellová, V. Bujňák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Svák
1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.UPITPDV/mPRVx17-908/17  Právo informačných a komunikačných technológií - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, P. Dražová, M. Mesarčík, Z. Gyurász 1/L    28sSu     PH   4        

Blok - PP2 - 2. ročník - Povinné predmety min. 24 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP-KPPPSZ/mPRVx17-900/17  Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia - A. Martvoň, M. Srebalová, L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel, B. Faktor Pavlíková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Srebalová
2/Z    28sSu     PH   6   P      
 PraF.KTPFP/mPRVx17-1121/17  Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov - M. Števček, F. Gahér
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Števček
2/Z    28sSu     PH   3   P      
 PraF.KUP/mPRVx17-913/17  Teória a prax legislatívy - V. Bujňák, M. Hodás, S. Gaňa
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Hodás
2/Z    28sSu     PH   3   P      
 PraF.KOP-KPPPSZ/mPRVx17-905/17  Aplikované občianske a pracovné právo - A. Löwy, R. Smyčková, M. Števček, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Ivančo, S. Meňhartová, B. Faktor Pavlíková, J. Greguš, P. Rak
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
2/L    28sSu     PH   6   P      
 PraF.KTPFP/mPRVx17-916/17  Právna etika - B. Fábry, J. Mazúr, Ľ. Batka, M. Turčan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Ľ. Batka
2/L    28sSu     PH   3   P      
 PraF.KTPFP/mPRVx17-917/17  Právna filozofia - T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján, M. Turčan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
2/L    28sSu     PH   3   P      

Blok - PP3 - 3. ročník - Povinné predmety min. 17 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP-KTPKK-KSEP/mPRVx17-913/17  Dokazovanie - R. Blažek, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Löwy, A. Martvoň, R. Smyčková, M. Srebalová, L. Turay, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Števček, M. Ivančo
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Srebalová
3/Z    28sSu     PH   5   P      
 PraF.KOPHP-KFP-ÚEV-KMPMV/mPRVx17-912/17  Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) - K. Burdová, J. Duračinská, I. Kútna Želonková, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Prokeinová, M. Slašťan, M. Smalik, D. Stanek, J. Strémy, D. Pintérová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lukáčka
3/Z    28sSu     PH   6   P      
 PraF.KTPKK/mPRVx17-915/17  Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo - R. Blažek, E. Burda, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, M. Kordík, A. Szakács, P. Lukáčka, M. Patakyová, M. Prokeinová, M. Smalik, Ľ. Čunderlík, J. Ľorko, D. Pintérová, S. Mihálik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Burda
3/L    28sSu     PH   6   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 8 kreditov

Blok - PVP1 - PVP - 1 ročník, letný semester min. 2 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mPRVx17-918/17  Cirkevné právo na Slovensku - M. Gregor, V. Dančiaková, M. Nemec, V. Vladár, V. Pétiová 1/L    21sSu     P/Z   3        
 PraF.UKP/mPRVx17-919/17  Kánonické právo - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ, V. Pétiová, P. Sykora 1/L    21Su     P/Z   3        
 PraF.KRPKCP/mPRVx17-920/17  Konfesné právo - M. Nemec, M. Gregor, R. Brtko 1/L    21sSu     P/Z   2        

Blok - PVP 2/1 - PVP1 - 2. ročník, zimný semester min. 3 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRVx17-910/17  Dejiny verejného práva - M. Lysý, M. Mlkvý, L. Martincová, T. Švedová 2/Z    21sSu     P/Z   3        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-911/17  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, A. Köszeghy 2/Z    21sSu     P/Z   3        

Blok - PVP 2/2 - PVP2- 2. ročník, letný semester min. 3 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRVx17-921/17  Verejnoprávna komparatistika - M. Lysý, M. Mlkvý 2/L    21sSu     PH   3        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-922/17  Súkromnoprávna komparatistika - M. Lysý, M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová 2/L    21sSu     PH   3        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-980/17  Svetové právne systémy - I. Hron, M. Mlkvý 2/L    21sSu     P/Z   3        
 
Výberové predmety

Blok - PŠ1 - Transakčné a ekonomické právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KFP/mPRVx17-993/17  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr, A. Szakács 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KFP/mPRVx17-994/17  Daň z pridanej hodnoty - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KFP/mPRVx17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Strémy, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.UEV/mPRVx17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEV/mPRVx17-934/17  Základy účtovníctva - I. Kútna Želonková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEV/mPRVx17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní - D. Stanek 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        

Blok - PŠ2 - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv - M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, K. Burdová 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Strémy, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, D. Stanek 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, D. Homola Nevická, M. Nováková 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  

Blok - PŠ3 - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/mPRVx17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu - P. Lysina, M. Slašťan 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KMPMV/mPRVx17-928/17  Diplomatický protokol - D. Rozbora, O. Ružička 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-930/17  Právo medzinárodných organizácií - O. Ružička 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, D. Stanek 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, D. Homola Nevická, M. Nováková 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces - J. Ľorko, S. Mihálik, L. Turay 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.UEP/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-1219/22  Medzinárodné právo životného prostredia - L. Golovko 1, 2/Z    28sSu     P/Z   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-927/22  Medzinárodné vzťahy - D. Rozbora, L. Mareček 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        

Blok - PŠ4 - Trestné právo a forenzné disciplíny
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/mPRVx17-937/17  Kriminalistika - R. Blažek 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPKK/mPRVx17-938/17  Kriminológia - T. Strémy, L. Turay 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPKK/mPRVx17-939/17  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-941/17  Súdna psychológia - A. Heretik 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-942/17  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces - J. Ľorko, S. Mihálik, L. Turay 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-940-Z/22  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-940-L/22  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KMPMV-KTPKK/mPRVx17-932/22  Medzinárodné trestné a humanitárne právo - M. Kordík, L. Mareček 1, 2/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-948/22  Európske trestné právo - M. Kordík, R. Blažek 1, 2/L    15sSu     PH   2       !  

Blok - PŠ5 - Právne dejiny a a právna komparatistika
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku - M. Lysý 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - PraF.KPDPK 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1005/17  Právo a spoločenská zmena - PraF.KPDPK 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny - PraF.KPDPK 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2, 3/L    18sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1008/17  Recepcia rímskeho práva - M. Mlkvý 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPFP/mPRVx17-1116/17  Právo a literatúra - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPFP/mPRVx17-1118/17  Sociologicko-právny výskum - R. Kišoňová 1, 2, 3/L    15Su     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1214/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 1, 2, 3/Z    21sSu     PH   2        

Blok - K+S - Kliniky a simulované konania
Blok nepredstavuje samostatnú špecializáciu ale len sumarizáciu všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a prostredníctvom simulovaných konaní
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv - M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, K. Burdová 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, D. Stanek 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces - J. Ľorko, S. Mihálik, L. Turay 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2, 3/L    18sSu     PH   2       !  

Blok - VP - Prehľad všetkých výberových predmetov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPRVx17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KFP/mPRVx17-993/17  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr, A. Szakács 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KFP/mPRVx17-994/17  Daň z pridanej hodnoty - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KFP/mPRVx17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu - P. Lysina, M. Slašťan 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KMPMV/mPRVx17-928/17  Diplomatický protokol - D. Rozbora, O. Ružička 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-930/17  Právo medzinárodných organizácií - O. Ružička 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KOP/mPRVx17-981/17  Klinika vecných práv - M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KOP/mPRVx17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, K. Burdová 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP-KOP/mPRVx17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        
 PraF.KOPHP/mPRVx17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Strémy, K. Raková, M. Hamřik 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku - M. Lysý 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - PraF.KPDPK 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1005/17  Právo a spoločenská zmena - PraF.KPDPK 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny - PraF.KPDPK 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2, 3/L    18sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1008/17  Recepcia rímskeho práva - M. Mlkvý 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRVx17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, D. Stanek 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, D. Homola Nevická, M. Nováková 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Faktor Pavlíková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/mPRVx17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-937/17  Kriminalistika - R. Blažek 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPKK/mPRVx17-938/17  Kriminológia - T. Strémy, L. Turay 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPKK/mPRVx17-939/17  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-941/17  Súdna psychológia - A. Heretik 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-942/17  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPKK/mPRVx17-977/17  Simulovaný trestný proces - J. Ľorko, S. Mihálik, L. Turay 1, 2, 3/L    18sSu     PH   3       !  
 PraF.KTPFP/mPRVx17-1116/17  Právo a literatúra - O. Podolec 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPFP/mPRVx17-1118/17  Sociologicko-právny výskum - R. Kišoňová 1, 2, 3/L    15Su     PH   2        
 PraF.UEP/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEV/mPRVx17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEV/mPRVx17-934/17  Základy účtovníctva - I. Kútna Želonková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEV/mPRVx17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní - D. Stanek 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-1198/19  Vonkajšia činnosť Európskej únie - P. Lysina 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová 1, 2, 3/L    8sS     PH   3       !  
 PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2, 3/L    15sSu     S   2        
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - M. Mesarčík, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    14sSu     PH   2       !  
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1214/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 1, 2, 3/Z    21sSu     PH   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-1219/22  Medzinárodné právo životného prostredia - L. Golovko 1, 2/Z    28sSu     P/Z   2        
 PraF.KMPMV/mPRVx17-927/22  Medzinárodné vzťahy - D. Rozbora, L. Mareček 1, 2, 3/L    15sSu     PH   2        
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRVx17-978/22  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2, 3/Z    18Su     PH   3        
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - M. Mesarčík, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    14sSu     PH   2       !  
 PraF.UEP/mPRVx17-923/22  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Nosa, M. Patakyová, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    18sSu     PH   3        
 PraF.UEP/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš, I. Sloboda 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.UEP/mPRVx17-925/22  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KSEP/mPRVx17-1182/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 1 - PraF.KSEP 1, 2, 3/Z    6sIK     H   2        
 PraF/mPRVx17-1183/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 2 - PraF 1, 2, 3/Z    6sIK     H   2        
 

Štátne skúšky
Štátnu skúšku môže študent vykonať: a) po získaní minimálne 107 kreditov b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok, c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.
min. 13 kreditov
Povinné predmety min. 13 kreditov

Blok - SS - Štátne skúšky min. 13 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/mPRVx17-S1/17  Štátna skúška   SS   3        
 PraF/mPRVx17-S2/17  Diplomová práca a jej obhajoba   OB   10        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát