Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Trestné právo (dTRPx17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, DrSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Mamojka, M. Giba
1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4   P      
 PraF/PhDE-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    14sP     S   4   P      
 PraF.KTPFP/PhDE-785/21  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    5sP + 5sS     PH   4        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-831/16  Trestné právo hmotné - vedecké aspekty - M. Prokeinová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Prokeinová
1/Z    14sP     PH   4   P      
 PraF.KTPKK/dTRPx17-839/16  Trestné právo procesné - vedecké aspekty - M. Kordík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kordík
1/L    14sP     PH   4   P      
 PraF.UCPK/PhDE-844/16  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    3sP + 2sS     P/Z   4        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-838/16  Príprava projektu dizertačnej práce z trestného práva - E. Burda
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Burda
2/Z    120sD     P/Z   4   P      
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhDE-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-841/16  Dokazovanie - O. Laciak
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Laciak
1/Z    30sP     PH   3   P      
 PraF.KTPKK/dTRPx17-834/16  Propedeutické vedné disciplíny k trestnému právu – vybrané vedecké aspekty - R. Blažek 1/Z    14sP     PH   3        
 PraF.UCPK/PhDE-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    12sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    12sS     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-842/16  Prokuratúra a súdy ako orgány ochrany zákonnosti - J. Čentéš
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Čentéš
1/L    7sS     PH   3   P      
 PraF.UCPK/PhD-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-835/16  Ekonomická kriminalita - T. Strémy 2/Z    14sP     PH   3        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-833/16  Kontradiktórnosť v angloamerickom a kontinentálnom právnom systéme - M. Kordík 2/Z    6sS     PH   3        
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/dTRPx17-836/16  Drogová kriminalita - J. Čentéš 1/Z    7S     PH   3        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-837/16  Základy forenzných vedných disciplín 1 - R. Blažek 1/Z    14sP     PH   2        
 PraF.KTPKK/dTRPx17-843/16  Základy forenzných vedných disciplín 2 - R. Blažek 2/L    7sP     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - E. Barány, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Daňko, M. Domin, L. Dufalová, J. Duračinská, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, M. Giba, L. Golovko, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, M. Husovec, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, H. Kováčiková, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mlkvý, M. Nováková, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, S. Sopúchová, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, O. Blažo, M. Daňko, M. Domin, L. Dufalová, J. Duračinská, B. Fábry, L. Freel, L. Golovko, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, M. Husovec, M. Kačaljak, R. Kasinec, H. Kováčiková, A. Löwy, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Mlkvý, M. Nováková, O. Podolec, S. Sopúchová, J. Škrobák, E. Barány, R. Brtko, Ľ. Čunderlík, S. Ficová, M. Giba, J. Hamuľák, M. Lysý, M. Patakyová, B. Pekár, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, J. Svák, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, Z. Mlkvá Illýová, L. Trellová 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dTRP17-S1/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru trestné právo)   SS   20        
 PraF/dTRP17-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z trestného práva a jej obhajoba    OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž