Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Rímske právo (dRIMP19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dRIMP19/10/19  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Mamojka, M. Giba
1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF/dRIMP19/11/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    14sS     S   4   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19/1/19  Vybrané otázky z rímskeho práva verejného - M. Nemec
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nemec
1/Z    1P + 1S     PH   5   P      
 PraF/dRIMP19/12/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: A. Démuth, M. Števček
1/Z    12sSu     PH   4   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19/2/19  Vybrané vedecké aspekty rímskeho práva súkromného - R. Brtko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Brtko
1/L    21sS     PH   4   P      
 PraF.KTPFP/dRIMP19/13/19  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     PH   4        

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19/14/19  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    4sP + 6sS     P/Z   4        
 PraF.KRPCP/dRIMP19/3/19  Recepcia rímskeho práva a jeho vplyv na súčasný právny poriadok - M. Mlkvý
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
2/Z    1P + 1S + 21Su     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky (1. ročník, zimný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19/15/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/18/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/21/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    28sS     P/Z   3        

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky (1. ročník, letný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19/16/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/19/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/22/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    28sS     P/Z   3        

Blok - PVP3 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky (2. ročník, zimný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19/17/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá 2/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/20/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19/23/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    28sS     P/Z   3        

Blok - PVP4 - Povinne voliteľné predmety z odboru - 1. ročník, letný semester
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPCP/dRIMP19/4/19  Prétorské právo - M. Gregor 1/L    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19/5/19  Polemiky rímskej jurisprudencie - R. Brtko 1/L    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19/6/19  Praktické problémy vo vývoji rímskeho civilného procesu - Z. Mlkvá Illýová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Z. Mlkvá Illýová
1/L    1P + 1S     PH   3   P      

Blok - PVP5 - Povinne voliteľné predmety z odboru - 2. ročník, zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPCP/dRIMP19/7/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho rodinného práva - M. Gregor
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Gregor
2/Z    2S     PH   3   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19/8/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho vecného práva - M. Mlkvý 2/Z    2S     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19/9/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho záväzkového práva - M. Nemec 2/Z    14sS     PH   3        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšia činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - E. Barány, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Daňko, M. Domin, L. Dufalová, J. Duračinská, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, M. Giba, L. Golovko, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, M. Husovec, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, H. Kováčiková, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mlkvý, M. Nováková, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, S. Sopúchová, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, O. Blažo, M. Daňko, M. Domin, L. Dufalová, J. Duračinská, B. Fábry, L. Freel, L. Golovko, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, M. Husovec, M. Kačaljak, R. Kasinec, H. Kováčiková, A. Löwy, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Mlkvý, M. Nováková, O. Podolec, S. Sopúchová, J. Škrobák, E. Barány, R. Brtko, Ľ. Čunderlík, S. Ficová, M. Giba, J. Hamuľák, M. Lysý, M. Patakyová, B. Pekár, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, J. Svák, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, Z. Mlkvá Illýová, L. Trellová 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dRIMP19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru "Rímske právo")   SS   20        
 PraF/dRIMP19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z rímskeho práva a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž