Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Mediálne a komunikačné štúdiá (dMKS)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
23. mediálne a komunikačné štúdiá
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - bMKS-A - Povinné predmety min. 15 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FiF.KKIV/A-dMKS-001/21  Metodológia výskumu v mediálnych a komunikačných vedách - J. Steinerová, J. Hacek, P. Kita 1/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-002/21  Teória sociálnej a mediálnej komunikácie - P. Rankov, A. Rikhter, A. Sámelová, P. Kita 1/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-003/21  Tvorba mediálnych a informačných produktov a systémov - J. Steinerová, J. Šušol, M. Banyár, A. Sámelová, P. Kita 1/L    2PS     H   5   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - dMKS-B - Povinne voliteľné predmety min. 20 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FiF.KMK/A-dMKS-206/22  Manažment tvorivých tímov - E. Chudinová 1/L    2S     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-301/21  Informačná a znalostná spoločnosť - P. Rankov 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-305/21  Bibliometria a podpora vedeckej komunikácie - J. Šušol 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-303/21  Teória informačnej vedy a informačná etika - J. Steinerová 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KMK/A-dMKS-202/21  Etika marketingovej komunikácie - M. Banyár, P. Kita 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KMK/A-dMKS-204/21  Aplikované public relations - E. Chudinová 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KŽ/A-dMKS-101/21  Výskum mediálnych textov - J. Hacek, A. Rikhter 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KŽ/A-dMKS-104/21  História žurnalistickej komunikácie - A. Rikhter, J. Hacek 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-302/21  Teória informačných systémov a projektovanie - J. Šušol 2/L    2PS     H   5   P      
 FiF.KŽ/A-dMKS-100/21  Post-faktická spoločnosť a pravda v médiách - A. Sámelová, P. Rankov 2/Z    2PS     H   5   P      
 FiF.KKIV/A-dMKS-304/21  Dejiny knižnej kultúry - L. Lichnerová 2/L    2PS     H   5   P      
 FiF.KMK/A-dMKS-201/21  Nástroje marketingovej komunikácie - M. Banyár 2/L    2PS     H   5   P      
 FiF.KMK/A-dMKS-203/21  História marketingovej komunikácie - E. Chudinová 2/L    2PS     H   5   P      
 FiF.KŽ/A-dMKS-102/21  Etické aspekty žurnalistickej komunikácie - A. Sámelová 2/L    2PS     H   5   P      
 FiF.KŽ/A-dMKS-103/21  Médiá ako súčasť distribúcie moci a online dohľadu - A. Sámelová, J. Šušol 2/L    2PS     H   5   P      
 

Vedecká časť

Blok - dVC1 - FiF - Vedecká časť min. 70 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FiF/A-dVC-003/22  Vedecký výstup: štúdia v indexovanom časopise alebo monografia alebo kapitola/príspevok (najmenej 3AH) - FiF         BZ   35        
 FiF/A-dVC-005/22  Vedecký výstup: štúdia v neindexovanom časopise alebo kapitola/príspevok (menej než 3AH) - FiF         BZ   20        
 FiF/A-dVC-009/22  Odborný výstup: článok v indexovanom časopise alebo monografia alebo kapitola/príspevok (najmenej 3AH) - FiF         BZ   20        
 FiF/A-dVC-013/22  Odborný výstup: článok v neindexovanom časopise alebo kapitola/príspevok (menej než 3AH) - FiF         BZ   10        
 FiF/A-dVC-017/22  Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (publikovaný abstrakt) - FiF         BZ   15        
 FiF/A-dVC-018/22  Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (publikovaný abstrakt) - FiF         BZ   7        
 FiF/A-dVC-019/22  Vedecká recenzia publikovaná v indexovanom časopise - FiF         BZ   8        
 FiF/A-dVC-020/22  Vedecká recenzia publikovaná v neindexovanom časopise - FiF         BZ   5        
 FiF/A-dVC-029/22  Vedúci riešiteľ grantu pre mladých vedeckých pracovníkov - FiF         BZ   17        
 FiF/A-dVC-033/22  Členstvo v organizačnom výbore medzinárodného vedeckého podujatia - FiF         BZ   4        

Ďalšie aktivity

Blok - dDA1 - FiF - Pedagogická činnosť min. 30 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FiF/A-dDA-001/22  Pedagogický výstup: Vysokoškolská učebnica alebo učebný text (najmenej 3AH) - FiF         BZ   15        
 FiF/A-dDA-002/22  Pedagogický výstup: Učebný text (menej než 3AH) - FiF         BZ   8        
 FiF/A-dDA-005/22  Samostatná pedagogická činnosť – vedenie kurzu - FiF     2I     BZ   7        
 FiF/A-dDA-006/22  Pedagogická spolupráca na vedení kurzu - FiF     2I     BZ   5        
 FiF/A-dDA-007/22  Vypracovanie posudku na záverečnú bakalársku prácu - FiF         BZ   3        
 FiF/A-dDA-008/22  Vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii - FiF         BZ   5        
 FiF/A-dDA-009/22  Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia - FiF         BZ   10        

Minimálny počet kreditov za tento blok sa nevzťahuje na externú formu štúdia.

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - dSS1 - FiF - Štátna skúška min. 50 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.Dek/A-dSZ-098/22  Dizertačná skúška   SS   20        
 FiF.Dek/A-dSZ-099/22  Obhajoba dizertačnej práce   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, X - prax, K - kurz, E - exkurzia, Su - sústredenie, D - samostatná práca, M - praktikum, T - práce v teréne, I - iná, Z - stáž, L - laboratórne cvičenie, PS - prednáška + seminár