Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Právo a ekonómia (mPEK17)
(Medziodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
8. ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Študijná časť
min. 110 kreditov
Povinné predmety min. 75 kreditov

Blok - A-01Z - Povinné predmety - 1. ročník zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-006/22  Mikroekonómia - I. Lennerová, Z. Brinčíková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: V. Holková
1/Z    2P + 2S     S   6   P      
 PraF.KOP/mPEK17-002/17  Občianske právo procesné 1 - A. Löwy, R. Smyčková, M. Števček, M. Haršányová, M. Ivančo, V. Jančárová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
1/Z    2P + 2S     H   5   P      
 PraF.UEP/mPEK17-003/17  Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1) - H. Kováčiková, O. Blažo, M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: H. Kováčiková
1/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.NHF/mPEK17-004/22  Daňové právo a politika - M. Kačaljak, A. Zubaľová, J. Válek, J. Kušnírová
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Kačaljak, J. Kušnírová
1/Z    2P     S   3   P      

Blok - A-01L - Povinné predmety - 1. ročník letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-008/17  Medzinárodná ekonómia a právo - Z. Brinčíková, E. Muchová, L. Mareček, O. Ružička, J. Valuch
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: E. Muchová, J. Valuch
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.NHF/mPEK17-001/22  Makroekonómia - M. Martincová, E. Muchová, P. Leško, K. Trnovský, E. Matoušková, M. Novák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Novák
1/L    2P + 2S     P/Z   6   P      
 PraF.NHF/mPEK17-009/17  Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Lábaj, P. Silanič, R. Kališ, M. Nosa
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: H. Kováčiková, M. Lábaj
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KOP/mPEK17-007/17  Občianske právo procesné 2 - M. Ivančo, A. Löwy, Z. Klincová, R. Smyčková, M. Haršányová, L. Fotopulosová, S. Meňhartová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
1/L    2P + 2S     S   5   P      

Blok - A-02Z - Povinné predmety - 2. ročník zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF-KPPPSZ/mPEK17-011/17  Ekonómia trhu práce a pracovné právo - J. Hamuľák, R. Klimko, V. Minčič, H. Poláčková, E. Rievajová, M. Krippel
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: J. Hamuľák, E. Rievajová
2/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.NHF-KTPFP/mPEK17-012/22  Etika, korupcia a transparentnosť - B. Fábry, T. Jacko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: B. Fábry
2/Z    3S     P/Z   3   P      
 PraF.NHF/mPEK17-010/22  Industriálna ekonómia - R. Kališ, M. Lábaj, E. Matoušková, K. Morvay
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Morvay
2/Z    2P + 2S     P/Z   6   P      
 PraF.KMPMV/mPEK17-013/17  Medzinárodné obchodné právo - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Mezeiová, D. Juck
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Slašťan
2/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KTPKK/mPEK17-014/17  Trestné právo - J. Ľorko, E. Ploth, M. Kordík, O. Laciak
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kordík
2/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      

Blok - A-02L - Povinné predmety - 2. ročník letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/mPEK17-015/17  Ekonomické trestné činy - M. Kordík, L. Turay, J. Ľorko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kordík
2/L    1P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KTPKK-KSEP-KOP/mPEK17-016/17  Dokazovanie (Dôkazné právo) - R. Blažek, A. Löwy, M. Srebalová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
2/L    3S     PH   5   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 35 kreditov
Študent si vyberie v každom semestri 1 PVP z NHF a 1 PVP z PraF, pričom minimálna kreditová záťaž za PVP za celé štúdium je 35 kreditov.

Blok - B-01ZSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť právo) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/mPEK17-018/17  Energetické právo - T. Šipoš 1/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-017/22  Finančné právo (verejný rozpočet a finančná kontrola) - K. Beličková, M. Kačaljak, A. Szakács, E. Neubauerová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-019/17  Teória a prax sociálneho zabezpečenia - M. Krippel, J. Matlák, S. Polonyová, P. Sika 1/Z    2P + 2S     P/Z   4        

Blok - B-01ZSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť ekonómia) min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-038/22  Špeciálny seminár z daňovníctva - K. Morvay 1/Z    2S     H   3        
 PraF.NHF/mPEK17-017/22  Finančné právo (verejný rozpočet a finančná kontrola) - K. Beličková, M. Kačaljak, A. Szakács, E. Neubauerová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-019/17  Teória a prax sociálneho zabezpečenia - M. Krippel, J. Matlák, S. Polonyová, P. Sika 1/Z    2P + 2S     P/Z   4        

Blok - B-01LSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť právo) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/mPEK17-023/17  Verejné obstarávanie - H. Kováčiková, O. Blažo 1/L    2P + 2S     S   4        
 PraF.KMPMV/mPEK17-024/17  Právo medzinárodných organizácií - O. Ružička 1/L    2P + 2S     P/Z   4        

Blok - B-01LSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť ekonómia) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-022/17  Teória verejnej voľby - A. Čaplánová, I. Lennerová 1/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-025/17  Verejná ekonomika a správa - T. Černenko, E. Žárska 1/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-039/22  Manažment rizika finančných inštitúcií - PraF.NHF 1/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-040/22  Kolektívne investovanie - B. Chovancová, P. Árendáš, C. Pilch 1/L    2P + 2S     PH   4        

Blok - B-02ZSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť právo) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPEK17-028/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, J. Mazúr, M. Katkovčin, T. Hlinka 2/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.UPITPDV/mPEK17-029/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk, P. Žárská 2/Z    2P + 2S     S   4        

Blok - B-02ZSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť ekonómia) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-041/22  Poistný trh - Z. Brokešová 2/Z    2P + 2S     PH   4        

Blok - B-02LSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť právo) min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPEK17-034/17  Daňové a colné konanie - M. Kačaljak, A. Szakács, Y. Daudrikh 2/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KMPMV/mPEK17-035/17  Medzinárodné zmluvné právo - L. Mareček 2/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KSEP/mPEK17-033/17  Právo životného prostredia EÚ - M. Michalovič, J. Šmelková 2/L    2P + 2S     P/Z   4        

Blok - B-02LSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť ekonómia) min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-037/17  Regionálna politika Európskej únie - M. Šipikal 2/L    2S     P/Z   3        
 PraF.NHF/mPEK17-030/22  Regulácia a dohľad na finančných trhoch - E. Horvátová, J. Makuch 2/L    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.NHF/mPEK17-036/17  Rétorika - L. Pasiar, A. Čonková 2/L    2S     P/Z   3        
 

Štátne skúšky
Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 120 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 110 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.
min. 10 kreditov
Povinné predmety

Blok - SSA - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/mPEK17/SS1/17  Záverečná práca a jej obhajoba   OB   5        
 PraF/mPEK17/SS2/17  Štátna skúška   SS   5        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž