Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Trestné právo (dTRP17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - M. Giba, M. Mamojka 1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     PH   4        
 PraF.KTPKK/dTRP17-831/16  Trestné právo hmotné - vedecké aspekty - M. Prokeinová 1/Z    1P + 1S     PH   4   P      
 PraF/PhD-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá 1/Z    28P     S   4   P      
 PraF.KTPKK/dTRP17-838/16  Príprava projektu dizertačnej práce z trestného práva - E. Burda 1/L    120sD     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/dTRP17-839/16  Trestné právo procesné - vedecké aspekty - M. Kordík 1/L    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.UCPK/PhD-844/16  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    6sP + 4sS     P/Z   4        
 PraF/PhD-848/22  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 2/Z    12sIK     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD - denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhD-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/dTRP17-833/16  Kontradiktórnosť v angloamerickom a kontinentálnom právnom systéme - M. Kordík 1/Z    1S     PH   3        
 PraF.KTPKK/dTRP17-834/16  Propedeutické vedné disciplíny k trestnému právu - vybrané vedecké aspekty - R. Blažek 1/Z    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KTPKK/dTRP17-835/16  Ekonomická kriminalita - T. Strémy 1/Z    1P     PH   3        
 PraF.UCPK/PhD-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/dTRP17-841/16  Dokazovanie - O. Laciak 1/L    2P + 2S     PH   3   P      
 PraF.KTPKK/dTRP17-842/16  Prokuratúra a súdy ako orgány ochrany zákonnosti - J. Čentéš 1/L    1S     PH   3   P      
 PraF.UCPK/PhD-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    2S     P/Z   3        
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/dTRP17-836/16  Drogová kriminalita - J. Čentéš 1/Z    1P     PH   2        
 PraF.KTPKK/dTRP17-837/16  Základy forenzných vedných disciplín 1 - R. Blažek 1/Z    1P     P/Z   2        
 PraF.KTPKK/dTRP17-843/16  Základy forenzných vedných disciplín 2 - R. Blažek 1/L    1P     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Povinné predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dTRP17-S1/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru trestné právo)   SS   20        
 PraF/dTRP17-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z trestného práva a jej obhajoba    OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž