Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Teória a dejiny štátu a práva (dTDSP15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD denná forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSP15-813/16  Právna historiografia a teória práva 1 - M. Lysý 1/Z    12sIK     PH   6   P      
 PraF.KTPFP/dTDSP15-814/16  Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 - B. Fábry 1/Z    12sIK     PH   6   P      
 PraF/PhD-812/16  Metodológia vedy a vedeckej práce - M. Mamojka, M. Giba 1/Z    12sIK     PH   6   P      
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSP15-816/16  Právna historiografia a teória práva 2 - M. Gajdošová 1/L    12IK     PH   6   P      
 PraF.KTPFP/dTDSP15-817/16  Právna veda (teória, systém, metodológia) 2 - M. Turčan 1/L    12sIK     PH   6   P      
 PraF.KTPFP/dTSDP15-863/16  Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia - R. Kasinec 2/Z    12sIK     PH   6   P      
 PraF/PhD-848/22  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 2/Z    12sIK     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné (PhD - denná forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/dTDSP15-818/16  Filozofia práva v 20. storočí - O. Meteňkanyč 1/Z    10IK     PH   4        
 PraF.UPITPDV/dOFP15-819/16  Internetové právo - J. Andraško 1/Z    10sIK     PH   4        
 PraF.KRPKCP/dTDSP15-820/16  Kánonické právo (kódexy 13. až 20. storočia) - R. Brtko 1/Z    10sIK     PH   4        
 PraF/PhD-795/16  Manažment vedeckých projektov (granty) - A. Démuth 1/Z    10sP     PH   3        
 PraF.KRPKCP/dTDSP15-821/16  Právna romanistika - M. Mlkvý 1/Z    10sIK     PH   4        
 PraF.KTPSV-KTPFP/dTDSP15-822/16  Štátoveda (sociálny, neoliberálny a právny štát) - M. Lysý 1/Z    10sIK     PH   4        
 PraF.KPDPK/dTDSP15-823/16  Dejiny práva na Slovensku v 20. storočí - M. Lysý 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KTPFP/dTDSP15-824/16  Dejiny právneho myslenia - Ľ. Batka 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KPDPK/dTDSP15-825/16  Kódexy súkromného práva 19. a 20. storočia - M. Mlkvý 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KUP/dTDSP15-826/16  Ľudské práva v judikatúre ESĽP - M. Mrva 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KPDPK/dTDSP15-827/16  Porovnávacie ústavné právo - M. Lysý 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF/PhD-799/16  Právny výskum (normatívny, sociologický) - R. Brtko, R. Kišoňová 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KTPSV/dTDSP15-828/16  Právo a technológie - T. Mészáros 1/L    10sIK     PH   4       !  
 PraF.KPDPK/dTDSP15-829/16  Trestné zákonníky 19. a 20. storočia - O. Podolec 1/L    10sIK     PH   4        
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSP15-864/16  Vedecká práca vo vednom odbore teória a dejiny štátu a práva (teória, metodika, prax) - M. Lysý 2/Z    10sIK     PH   3        
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety (PhD denná forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dTDSP15-830/16  Vysokoškolská didaktika práva - R. Kasinec 1/Z    6sIK     PH   2        
 PraF.KTPFP/dTDSP15-815/16  Rétorika, eristika, argumentácia v teórii práva - M. Turčan 1/Z    6sIK     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VC1 - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dTDSP15-S1/16  Dizertačná skúška   SS   20        
 PraF/dTDSP15-S2/16  Dizertačná práca a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát