Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Správne právo (dSPRPx15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD externá forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba 1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-801/16  Veda správneho práva - M. Vrabko 1/Z    21sP     S   4        
 PraF/PhDE-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá 1/Z    14sP     S   4        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-803/16  Správna veda 1 - J. Škrobák 1/L    14sP     S   4        
 PraF.UCPK/PhDE-844/16  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    3sP + 2sS     P/Z   4        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-860/16  Správna veda 2 - Z. Hamuľáková 2/Z    14sP     S   4        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-811/16  Príprava projektu dizertačnej práce zo správneho práva - J. Vačok 2/Z    120sD     P/Z   4        
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth 2/Z    12sIK     PH   4        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné (PhD - externá forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhDE-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF/PhDE-795/16  Manažment vedeckých projektov (granty) - A. Démuth 1/Z    10sIK     PH   3        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-805/16  Verejné právo v historickom kontexte - M. Vrabko 1/Z    7sP     S   3        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-806/16  Zodpovednosť vo verejnom práve - M. Horvat 1/Z    7sP     S   3        
 PraF.UCPK/PhDE-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    12sS     P/Z   3        
 PraF.KTPFP/dSPRPx15-808/16  Právna a politická filozofia 1 - T. Mészáros 1/L    2sP     PH   3        
 PraF.UPITPDV/dSPRPx15-809/16  Informačné technológie vo verejnej správe - J. Andraško 1/L    7sP     S   3        
 PraF.UPITPDV/dSPRPx15-810/16  Komunikačné technológie vo verejnej správe - S. Sopúchová 1/L    7P     S   3        
 PraF.KTPFP/dSPRPx15-861/16  Právna a politická filozofia 2 - O. Meteňkanyč 2/Z    2sP     PH   3        
 PraF.UCPK/PhDE-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    12sS     PH   3        
 PraF.KSEP/dSPRPx15-862/16  Vedecká práca v odbore správne právo - J. Škrobák 2/Z    4sP     PH   3        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dSPRP15-S1/16  Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru správne právo)   SS   20        
 PraF/dSPRP15-S2/16  Dizertačná práca zo správneho práva a obhajoba dizertačnej práce   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž