Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Rímske právo (dRIMPx19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dRIMP19x-6/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: A. Démuth, M. Števček
1/Z    12sSu     PH   4   P      
 PraF/dRIMP19x-4/19  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Mamojka, M. Giba
1/Z    10sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-2/19  Vybrané vedecké aspekty rímskeho práva súkromného - R. Brtko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Brtko
1/L    21sSu     PH   4   P      
 PraF.KTPFP/dRIMP19x-7/19  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    28sSu     PH   4        

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dRIMP19x-5/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
2/Z    14sSu     S   4   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-1/19  Vybrané otázky z rímskeho práva verejného - M. Nemec
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nemec
2/Z    15sSu     PH   5   P      
 PraF.UCPK/dRIMP19x-8/19  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    6sP + 4sS     S   4        
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-3/19  Recepcia rímskeho práva a jeho vplyv na súčasný právny poriadok - M. Mlkvý
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
2/L    21sSu     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky (1. ročník, zimný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19x-15/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-18/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-21/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky (1. ročník, letný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19x-16/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-19/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-22/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVP3 - Povinne voliteľný predmet - cudzie jazyky (2. ročník, zimný semester)
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dRIMP19x-17/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá 2/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-20/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    12sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/dRIMP19x-23/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVP4 - Povinne voliteľné predmety z odboru - 1. ročník, letný semester
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-9/19  Prétorské právo - M. Gregor 1/L    14sSu     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-10/19  Polemiky rímskej jurisprudencie - R. Brtko 1/L    14sSu     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-11/19  Praktické problémy vo vývoji rímskeho civilného procesu - Z. Mlkvá Illýová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Z. Mlkvá Illýová
1/L    14sSu     PH   3   P      

Blok - PVP5 - Povinne voliteľné predmety z odboru - 2. ročník, zimný semester
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-12/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho rodinného práva - M. Gregor
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Gregor
2/Z    14sSu     PH   3   P      
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-13/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho vecného práva - M. Mlkvý 2/Z    14sSu     PH   3        
 PraF.KRPCP/dRIMP19x-14/19  Exegéza a interpretácia textov z rímskeho záväzkového práva - M. Nemec 2/Z    14sSu     PH   3        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátne skúšky z odboru "Rímske právo"
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dRIMP19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru "Rímske právo")   SS   20        
 PraF/dRIMP19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z rímskeho práva a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž