Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Pracovné právo (dPRP18)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - M. Giba, M. Mamojka
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Giba, M. Mamojka
1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     PH   4        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-898/18  Individuálne pracovné právo – vedecké aspekty - L. Freel
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Freel
1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-897/18  Príprava projektu dizertačnej práce z pracovného práva - J. Hamuľák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Hamuľák
1/L    120sD     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-899/18  Kolektívne pracovné právo – vedecké aspekty - M. Nováková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nováková
1/L    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-900/18  Právo sociálneho zabezpečenia – vedecké aspekty - Z. Macková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Z. Macková
2/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF/PhD-848/22  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Števček, A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - Povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-901/18  Pracovné právo a sociálna politika EÚ - Z. Macková 1/Z    2P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-902/18  Medzinárodné pracovné právo - J. Hamuľák 1/Z    2P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-903/18  Zásada rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - L. Freel 1/Z    2P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-904/18  Medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia - M. Krippel
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Krippel
1/Z    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.UCPK/PhD-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-906/18  Sociálny dialóg – participácia zamestnancov na rozhodovaní, riešenie kolektívnych sporov - M. Nováková 2/Z    1S     P/Z   3        
 PraF.KPPPSZ/dPRP18-905/18  Praktické a teoretické aspekty výkonu verejnej služby v SR a EÚ - J. Hamuľák 2/Z    14sS     P/Z   3        
 PraF/Phd-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - L. Mokrá 1/Z    3S     PH   3        
 PraF/PhD-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá 1/Z    28P     S   4        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšia činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPRP19-S1/18  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru pracovné právo)   SS   20        
 PraF/dPRP18-S2/18  Štátna skúška - Dizertačná práca z pracovného práva a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž