Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Právo Európskej únie (dPEUx19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1.roč. povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dPEUx19-1/19  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba, T. Strémy
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: T. Strémy
1/Z    10sSu     P/Z   4   P      
 PraF.UCPK/dPEUx19-2/19  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 1/Z    6sP + 4sS     S   4        
 PraF/dPEUx19-4/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    14sSu     S   4   P      
 PraF.KMPMV/dPEUx19-5/19  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, J. Valuch 1/Z    14sSu     PH   4        
 PraF.UEP/dPEUx19-6/19  Inštitucionálne právo Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, A. Beleš
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Beleš
1/Z    14sSu     PH   4   P      
 PraF.UEP/dPEUx19-11/19  Právny poriadok Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
1/L    14sSu     PH   3   P      
 PraF.UEP/dPEUx19-12/19  Súdny systém Európskej únie - M. Patakyová, O. Blažo, H. Kováčiková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: H. Kováčiková
1/L    14sSu     PH   3   P      
 PraF.KTPFP/dPEUx19-3/19  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér, M. Števček 1/L    28sSu     PH   4        

Blok - 2PP - 2.roč. povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dPEUx19-10/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Démuth
2/Z    12sSu     PH   4   P      
 PraF.UEP/dPEUx19-13/19  Slobody vnútorného trhu Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Kalesná
2/Z    14sSu     PH   3   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVPJ1ZS - 1.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-7/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-8/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-9/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVPJ1LS - 1.r.LS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-14/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-15/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-16/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVPJ2ZS - 2.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-21/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá 2/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-22/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dPEUx19-23/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    12sSu     P/Z   3        

Blok - 2PVP1 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - vonkašie politiky
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEUx19-19/19  Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - vedecké aspekty - A. Beleš, H. Kováčiková 2/Z    12sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEUx19-20/19  Spoločná obchodná politika Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    12sSu     PH   3        

Blok - 2PVP2 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - vnútorné politiky a mooty min. 6 kreditov
Študent musí absolvovať aspoň dva predmety, pričom aspoň jeden nesmie byť účasť alebo koučovanie simulovaného súdneho konania
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEU19-31/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 1 - M. Patakyová, A. Máčaj 1, 2    20sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEU19-32/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 2 - M. Patakyová, A. Máčaj 1, 2    20sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEU19-33/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 1 - M. Patakyová, A. Máčaj 1, 2    20sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEU19-34/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 2 - M. Patakyová, A. Máčaj 1, 2    20sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEUx19-24/19  Ochrana hospodárskej súťaže v Európskej únii - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/L    12sSu     PH   3        
 PraF.UEP/dPEUx19-25/19  Azylové a migračné právo Európskej únie - V. Munková 2/L    10sSu     PH   3       !  
 PraF.KFP/dPEUx19-26/19  Európska hospodárska a menová únia - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 2/L    10sSu     PH   3        

Blok - 2PVP3 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - medzinárodné právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dPEUx19-17/19  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 2/L    14sSu     PH   3        
 PraF.UEP-KMPMV/dPEUx19-18/19  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - J. Svák 2/L    14sSu     PH   3        
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/dPEUx19-27/19  Medzinárodné a európske právne aspekty klimatickej zmeny - M. Michalovič 1, 2/L    10sSu     PH   2        
 PraF.UPITPDV/dPEUx19-28/19  Európske právo duševného a priemyselného vlastníctva - J. Andraško, M. Daňko, R. Munk 1, 2    10sSu     PH   2        
 PraF.KFP/dPEUx19-29/19  Európske rozpočtové právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 1, 2/Z    10sSu     PH   2        
 PraF.KFP/dPEUx19-30/19  Európske daňové a colné právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 1, 2/L    10sSu     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA1 - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEU19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška z oblasti práva Európskej únie)   SS   20        
 PraF/dPEU19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z práva Európskej únie a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát