Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Obchodné a finančné právo (dOFPx15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - P1 - Povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Mamojka, M. Giba
1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4   P      
 PraF.KFP/dOFPx15-789/16  Aktuálne otázky finančného práva - Ľ. Čunderlík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Ľ. Čunderlík
1/Z    4sP + 4sS     P/Z   4   P      
 PraF.KOPHP/dOFPx15-790/16  Aktuálne otázky obchodného práva - M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Patakyová
1/Z    4P + 4S     PH   4   P      
 PraF.KFP/dOFPx15-791/16  Aktuálne tendencie vývoja finančného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej únii - M. Kačaljak
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kačaljak
1/L    2sP + 4sS     P/Z   4   P      
 PraF.KOPHP/dOFPx15-792/16  Aktuálne tendencie vývoja obchodného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej únii - A. Mašurová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Mašurová
1/L    2sP + 4sS     PH   4   P      
 PraF.KOPHP-KFP/dOFPx15-800/16  Príprava projektu dizertačnej práce z obchodného a finančného práva - M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Patakyová
2/Z    120sD     P/Z   4   P      
 PraF.UCPK/PhDE-844/16/19  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    3P + 2S     P/Z   4        
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 PraF.KTPFP/PhDE-785/21  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    5sP + 5sS     PH   4        
 PraF/PhDE-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - L. Mokrá 1/Z    14sP     PH   3        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - Povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/dOFPx15-793/16  Finančné právo Európskej únie - Ľ. Čunderlík 1/Z    7sP + 7sS     P/Z   3        
 PraF.KOPHP/dOFPx15-794/16  Obchodné transakcie - M. Patakyová 1/Z    2sP + 4sS     PH   3        
 PraF/PhDE-795/16  Manažment vedeckých projektov (granty) - A. Démuth 1/Z    10sIK     PH   3        
 PraF.KFP/dOFPx15-796/16  Bankové právo v národnom a európskom kontexte - S. Heseková 1/L    6sS     P/Z   3        
 PraF.KOPHP-KFP/dOFPx15-797/16  Obchodné a finančné právo - A. Mašurová 1/L    4sP + 4sS     PH   3        
 PraF.KOPHP/dOFPx15-798/16  Správa obchodných spoločností - A. Mašurová 1/L    2sP + 4sS     PH   3        
 PraF.KFP/dOFPx15-856/16  Interdisciplinárna spolupráca a medzinárodná spolupráca v študijnom odbore finančné právo - M. Patakyová 2/Z    1sP + 7sS     S   3        
 PraF.KOPHP/dOFPx15-857/16  Interdisciplinárna spolupráca a medzinárodná spolupráca v študijnom odbore obchodné právo - M. Patakyová 2/Z    7sS     PH   3        
 PraF.KOPHP-UEP/dOFPx15-859/16  Právo hospodárskej súťaže - M. Patakyová 2/Z    4sP     PH   3        
 PraF.KOPHP/PhDE-853/16  Simulované prípadové štúdie z obchodného práva - P. Lukáčka
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lukáčka
2/L    4sS     P/Z   3   P      
 PraF.KFP/dOFPx15-852/16  Simulované prípadové štúdie z finančného práva - M. Kačaljak
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kačaljak
2/Z    4sS     PH   3   P      
 PraF.KFP/dOFPx15-854/16  Analýza a syntéza pozitívnych právnych inštitútov z finančného práva - J. Mazúr 2/Z    2sP + 4sS     PH   3        
 PraF.KOPHP/dOFPx15-855/16  Analýza a syntéza pozitívnych právnych inštitútov z obchodného práva - M. Patakyová 2/Z    2sP + 4sS     PH   3        
 PraF/PhDE-799/16  Právny výskum (normatívny, sociologický) - R. Brtko, R. Kišoňová 1/L    10sIK     PH   4        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšia činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dOFP15-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z obchodného a finančného práva a jej obhajoba   OB   30        
 PraF/SS-PhD-S3/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška   SS   20        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž