Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Občianske právo (dOBPx15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - Phd - externá forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba 1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/dOBPx15-738/16  Občianske právo hmotné - L. Dufalová 1/Z    14sP     H   4   P      
 PraF.KOP/dOBPx15-742/16  Civilný proces - A. Löwy 1/L    14sP     PH   4   P      
 PraF.KOP/dOBPx15-786/16  Príprava projektu dizertačnej práce z občianskeho práva - S. Ficová 2/Z    120sD     P/Z   4   P      
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth 2/Z    12sIK     PH   4   P      
 PraF.UCPK/PhDE-844/16/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    3P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KTPFP/PhDE-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/L    5sP + 5sS     PH   4        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - Phd - externá forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/dOBPx15-752/16  Rodinné právo v judikatúre Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - L. Dufalová 1/Z    14sP     PH   3        
 PraF.KPPPSZ/dOBPx15-753/16  Zmluvný systém v pracovnom práve - J. Hamuľák 1/Z    14sP     P/Z   3        
 PraF.UPITPDV/dOBPx15-756/16  Súkromné práva k nehmotným statkom - M. Daňko 1/L    14sP     PH   3   P      
 PraF.KOP/dOBPx15-757/16  Rekodifikácia súkromného práva a právna úprava záväzkov - A. Löwy 1/L    14sP     S   3        
 PraF.KOP/dOBPx15-760/16  Majetkové vzťahy medzi manželmi - L. Dufalová 2/Z    14sP     PH   3        
 PraF.KOP/dOBPx15-849/16  Civilný proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - R. Smyčková 2/L    14sP     PH   3   P      
 PraF.KOP/dOBPx15-851/16  Akademické písanie v civilnom procese - S. Ficová 2/L    14sP     PH   3   P      
 PraF/PhDE-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - L. Mokrá 1/Z    14sP     PH   3        
 
Výberové predmety

Blok - C - PhD. - externá forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/dOBPx15-V2/19  Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných mimosporových veciach - R. Smyčková 3/Z    7sP + 7sS     PH   3        
 PraF.KOP/dOBPx15-1/19  Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese - R. Smyčková 3/Z    7sP + 7sS     PH   3        
 PraF.KOP/dOBPx15-V3/19  Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - S. Ficová 3/Z    7sP + 7sS     PH   3        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dOBP15-S1/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru občianske právo)   SS   20        
 PraF/dOBP15-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z občianskeho práva a jej obhajoba    OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž