Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Občianske právo (dOBP15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - Phd - denná forma (EN - A - PhD-the daily form)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - M. Giba, M. Mamojka
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Giba, M. Mamojka
1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     PH   4        
 PraF.KOP/dOBP15-738/16  Občianske právo hmotné - L. Dufalová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
1/Z    1S     H   4   P      
 PraF.KOP/dOBP15-742/16  Civilný proces - A. Löwy
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
1/L    1S     PH   4   P      
 PraF.KOP/dOBP15-786/16  Príprava projektu dizertačnej práce z občianskeho práva - S. Ficová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: S. Ficová
1/L    120sD     P/Z   4   P      
 PraF/PhD-848/22  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Števček, A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 PraF.UCPK/PhD-844/16  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    6sP + 4sS     P/Z   4        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - Phd - denná forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/dOBP15-752/16  Rodinné právo v judikatúre Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - L. Dufalová 1/Z    1S     PH   3        
 PraF.KOP/dOBP15-757/16  Rekodifikácia súkromného práva a právna úprava záväzkov - A. Löwy 1/Z    1S     S   3        
 PraF.KOP/dOBP15-760/16  Majetkové vzťahy medzi manželmi - L. Dufalová 1/L    1S     PH   3        
 PraF.KPPPSZ/dOBP15-753/16  Zmluvný systém v pracovnom práve - J. Hamuľák 1/Z    1S     P/Z   3        
 PraF.UPITPDV/dOBP15-756/16  Súkromné práva k nehmotným statkom - M. Daňko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Daňko
1/L    2S     PH   3   P      
 PraF.KOP/dOBP15-851/16  Akademické písanie v civilnom procese - S. Ficová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: S. Ficová
2/Z    1S     PH   3   P      
 PraF.KOP/dOBP15-849/16  Civilný proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - R. Smyčková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Smyčková
2/Z    1S     PH   3   P      
 PraF/PhD-787/16  Vybrané otázky rakúskeho súkromného práva 1 - A. Mašurová 1/L    28sS     PH   3        
 PraF/PhD-850/16  Vybrané otázky rakúskeho súkromného práva 2 - A. Mašurová 2/Z    2S     PH   3        
 PraF/PhD-786/16  Simulovaný súdny spor 1 - Z. Mlkvá Illýová 1/Z    28sS     PH   3        
 PraF/PhD-788/16  Simulovaný súdny spor 2 - Z. Mlkvá Illýová 1/L    28sS     PH   3        
 PraF/Phd-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    3S     PH   3   P      
 
Výberové predmety

Blok - C - Phd - denná forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/dOBP15-V2/19  Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných mimosporových veciach - R. Smyčková 1/L    1S     PH   3        
 PraF.KOP/dOBP15-OP-1/19  Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese - R. Smyčková 1/Z    1S     PH   3        
 PraF.KOP/dOBP15-V3/19  Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva - S. Ficová 1/Z    1S     PH   3        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dOBP15-S1/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru občianske právo)   SS   20        
 PraF/dOBP15-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z občianskeho práva a jej obhajoba    OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž