Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Medzinárodné právo (dMEP17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dMEP17-873/17  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - J. Svák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Valuch
1/Z    1P + 1S     PH   4   P      
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     PH   4        
 PraF/PhD-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    28P     S   4   P      
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - M. Giba, M. Mamojka
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Giba, M. Mamojka
1/Z    1P + 1S     P/Z   4   P      
 PraF.KMPMV/dMEP17-874/17  Medzinárodné právo súkromné – vedecké aspekty - P. Lysina
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
1/L    1P + 1S     PH   4   P      
 PraF.KMPMV/dMEP17-875/17  Medzinárodné aplikované vzťahy - L. Golovko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Golovko
1/L    1P + 1S     PH   4   P      
 PraF.UCPK/PhD-844/16  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    6sP + 4sS     P/Z   4        
 PraF/PhD-848/22  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Števček, A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhD-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-880/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-881/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    28sP     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhD-882/17  Francúzska právna terminológia 3 - J. Pátková 2/Z    28sS     P/Z   3        
 PraF.KMPMV/dMEP17-883/17  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Burdová
1/Z    1P + 1S     PH   3   P      
 PraF.UEP/dMEP17-884/17  Inštitucionálne právo EÚ - O. Blažo, H. Kováčiková, A. Beleš, S. Kiššová, A. Máčaj 1/Z    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KMPMV/dMEP17-885/17  Medzinárodné humanitárne právo - L. Mareček 1/Z    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KMPMV-KTPKK/dMEP17-886/17  Medzinárodné trestné právo – vedecké aspekty - L. Mareček 1/Z    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KMPMV/dMEP17-887/17  Medzinárodný civilný proces - M. Slašťan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Slašťan
1/L    1P + 1S     PH   3   P      
 PraF.KMPMV/dMEP17-888/17  Diplomatické a konzulárne právo – vedecké aspekty - L. Mareček 1/L    1P + 1S     PH   3        
 PraF.KMPMV/dMEP17-889/17  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - J. Svák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Svák
1/L    1P + 1S     PH   3   P      
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dMEP17-890/17  Medzinárodné kúpnopredajné transakcie - K. Burdová 1, 2/Z    1S     PH   2        
 PraF.KMPMV/dMEP17-891/17  Právo medzinárodných priestorov - J. Valuch 1, 2/Z    1S     PH   2        
 PraF.KMPMV/PhD-892/17  Ochrana investícií v medzinárodnom práve - M. Slašťan 1/L    1S     PH   2        
 PraF.KMPMV/dMEP17-893/17  Medzinárodné rodinné právo - K. Burdová 1/L    1S     PH   2        
 PraF.KMPMV/dMEP17-894/17  Medzinárodná obchodná arbitráž - M. Slašťan 1/L    1S     PH   2       !  
 PraF.KMPMV/dMEP17-895/17  Riešenie sporov v medzinárodnom práve - P. Lysina 1/L    1S     PH   2        
 PraF.KMPMV/dMEP17-896/17  Letná škola medzinárodného práva - S. Žatková 1/L    38I     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - štátne skúšky - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dMEP17-S2/17  Štátna skúška - Dizertačná práca z medzinárodného práva a jej obhajoba   OB   30        
 PraF/dMEP17-S1/17  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru medzinárodné právo)   SS   20        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát