Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Kánonické právo (dKANPx19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety -1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/dKAN19x-1/19  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba 1/Z    10sSu     P/Z   4   P      
 PraF/dKAN19x-2/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - L. Mokrá 1/Z    14sSu     S   4   P      
 PraF/dKAN19x-3/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 1/Z    12sSu     PH   4   P      

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-4/19  Kánonická latinčina 1 - V. Vladár 2/Z    28sSu     PH   5   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-6/19  Vedenie a administrácia kánonického procesu - J. Duda 2/Z    28sP     PH   4   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-5/19  Kánonická latinčina 2 - V. Vladár 2/L    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-7/19  Judikatúra Rímskej roty - J. Duda 2/L    28sSu     PH   5   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-27/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    6sP + 4sS     S   5        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky
Študent si volí z ponúknutého spektra minimálne 3 predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dKAN19x-8/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-11/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-12/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá 2/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-9/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-13/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-14/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-10/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-15/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    12sSu     P/Z   3        
 PraF.UCPK/dKAN19x-16/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    12sSu     P/Z   3        

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester
Študent si volí z ponúknutého spektra minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-17/19  Kanonizačné kánonické právo - M. Mrva 1/L    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-18/19  Trestné kánonické právo hmotné - C. Vasiľ, V. Vladár 1/L    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-19/19  Právo Východných katolíckych cirkví - C. Vasiľ 1/L    28sSu     PH   4   P      

Blok - PVP3 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, zimný semester
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-21/19  Špeciálne kánonické procesy - C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-20/19  Trestné kánonické právo procesné - C. Vasiľ, V. Vladár 2/Z    28sSu     PH   5   P      
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-22/19  Konkordátne právo - O. Podolec 2/Z    28sSu     PH   4   P      
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-23/19  Rímske právo pre kánonistov 1 - V. Vladár 1, 2/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-24/19  Rímske právo pre kánonistov 2 - V. Vladár 1, 2/L    15sSu     PH   2        
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dKANP19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru "Kánonické právo")   SS   20        
 PraF/dKANP19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z kánonického práva a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž