Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Právo (bPRVx17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
min. 173 kreditov
Povinné predmety min. 139 kreditov

Blok - 1PP - 1 roč. - povinné predmety min. 45 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, M. Mrva, R. Kasinec, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/Z    28sSu     P/Z   5   P      
 PraF.UEV/bPRVx17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda 1/Z    28sSu     P/Z   3        
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, P. Dražová, Z. Gyurász 1/Z    28sSu     PH   3        
 PraF.KOP/bPRVx17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, Z. Klincová, L. Fotopulosová, A. Mišinová, P. Luprichová, Š. Horony, A. Petrušek 1/Z    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor, V. Dančiaková, V. Vladár, J. Prnová 1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KUP/bPRVx17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, Ľ. Cibulka 1/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1051/17  Právna a politická filozofia - T. Mészáros, Ľ. Batka, A. Démuth, O. Meteňkanyč, R. Kišoňová, N. Sabján 1/L    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/bPRVx17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, V. Sedliak, K. Raková, M. Hamřik, A. Mišinová, L. Fotopulosová, Z. Klincová, A. Petrušek, Š. Horony 1/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - M. Lysý, O. Podolec, L. Martincová, J. Sombati 1/L    10sSu     PH   2   P      
 PraF.UEV/bPRVx17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - E. Neubauerová, A. Priehoda, D. Stanek, I. Kútna Želonková 1/L    28sSu     P/Z   3        
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1063/17  Rímske právo 2 - M. Gregor, R. Brtko, M. Nemec, V. Dančiaková, V. Vladár, M. Mlkvý, J. Prnová 1/L    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KUP/bPRVx17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/L    28sSu     P/Z   4   P      

Blok - 2PP - 2. roč. - povinné predmety min. 35 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17  Správne právo hmotné - M. Srebalová, M. Vrabko, A. Martvoň, V. Jakušová 2/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/bPRVx17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, Z. Klincová, M. Hamřik, T. Čipková, K. Raková, A. Mišinová, L. Fotopulosová 2/Z    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Homola Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.UEP/bPRVx17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, A. Beleš, O. Hamuľák, M. Patakyová, A. Máčaj 2/Z    32sSu     P/Z   5   P      
 PraF.KOP/bPRVx17-1058/17  Rodinné právo - T. Čipková, L. Dufalová, A. Mišinová, Z. Klincová, L. Fotopulosová 2/L    21sSu     PH   2   P      
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková, F. Petrek, P. Lukáčka, A. Mašurová, J. Duračinská, D. Pintérová 2/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Homola Nevická, S. Capíková 2/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KSEP/bPRVx17-1068/17  Správne právo procesné - J. Škrobák, J. Vačok, M. Horvat, M. Vrabko, M. Srebalová, Š. Bleho, Z. Hamuľáková, V. Jakušová, Ľ. Máčaj, A. Martvoň, M. Pavlovič, M. Radosa, T. Rulíšek, K. Slámková, M. Havelková 2/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/L    28sSu     P/Z   4   P      

Blok - 3PP - 3. roč. - povinné predmety min. 33 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, T. Hlinka, J. Mazúr 3/Z    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KOP/bPRVx17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Ivančo, M. Haršányová, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová, V. Jančárová 3/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1078/17  Obchodné právo 2 - J. Duračinská, M. Smalik, J. Strémy, F. Petrek, B. Grambličková, D. Zigo, D. Pintérová 3/Z    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková 3/Z    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KSEP/bPRVx17-1070/17  Správne súdnictvo - J. Vačok, M. Horvat, V. Jakušová 3/Z    28sSu     PH   2   P      
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, P. Žárská, K. Hodossy 3/Z    28sSu     PH   3        
 PraF.KFP/bPRVx17-1081/17  Finančné právo 2 - M. Kačaljak, A. Szakács, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, T. Hlinka, M. Katkovčin 3/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/bPRVx17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Haršányová, M. Ivančo, Z. Klincová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová, S. Meňhartová, V. Jančárová 3/L    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1079/17  Hospodárske právo - J. Duračinská, J. Strémy, D. Zigo 3/L    28sSu     P/Z   3   P      
 PraF.KSEP/bPRVx17-1069/17  Právo životného prostredia - M. Michalovič, J. Šmelková 3/L    28sSu     P/Z   4        

Blok - 4PP - 4. roč. - povinné predmety min. 26 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, T. Hlinka 4/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KOP-KOPHP/bPRVx17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - A. Löwy, A. Mašurová, M. Smalik, R. Smyčková, M. Haršányová, M. Ivančo, F. Petrek, V. Jančárová 4/Z    28sSu     PH   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - E. Burda, S. Mihálik, J. Ľorko 4/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - R. Blažek, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak 4/Z    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - I. Fedorovičová, M. Prokeinová 4/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - R. Blažek, L. Kurilovská, O. Laciak 4/L    28sSu     P/Z   4   P      
 PraF.UKPVTK/bPRVx17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 4/L    28sSu     PH   2   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 24 kreditov

Blok - 2-1PVP - 2r ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 2/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 2/Z    21sSu     PH   3        

Blok - 2-2PVP - 2r LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 2/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 2/L    21sSu     PH   3        

Blok - 3-1PVPJ - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 3/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 3/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 3/Z    21sSu     PH   3        

Blok - 3-2PVPJ - 3r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 3/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 3/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 3/L    21sSu     PH   3        

Blok - 4-1PVP - 4r. ZS - povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná 4/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 4/Z    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 4/Z    21sSu     PH   3        

Blok - 4-2PVP - 4r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná 4/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 4/L    21sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 4/L    21sSu     PH   3        

Blok - 3-1PVPS - 3r. LS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - M. Dufala, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 3/L    21sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1110/17  Zdravotné právo - L. Freel, M. Nováková, S. Capíková, B. Pavlíková 3/L    21sSu     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRVx17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - M. Vrabko, J. Škrobák, A. Martvoň, T. Rulíšek 3/L    21sSu     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRVx17-1112/17  Hospodárska správa - M. Horvat, Ľ. Máčaj 3/L    21sSu     PH   2        

Blok - 3-2PVPS - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1107/17  Pozemkové právo - M. Vrabko, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 3/Z    21sSu     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRVx17-1108/17  Stavebné právo - J. Škrobák, V. Jakušová 3/Z    21sSu     PH   2        
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2, 3/L    15sSu     S   2        
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1216/20  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2, 3, 4/Z    14sSu     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor 2, 3/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 1 - PraF.KSEP 2/Z    6sIK     H   2        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2       !  
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1143/17  Ochrana osobných údajov - M. Mesarčík 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2        
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - M. Nemec, M. Gregor 2, 3/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1129/17  Základy sociológie práva - R. Kišoňová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - M. Turčan, Ľ. Batka 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - R. Kišoňová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2        
 PraF.UCPK/bPRVx17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2       !  
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRVx17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2        
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová 3, 4/L    8sS     PH   3       !  
 PraF.KSEP/bPRVx17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3, 4/Z    21sP     PH   3        
 PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 2 - PraF.KSEP 3/Z    6sIK     H   2        
 PraF.KSEP/bPRVx17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek 3, 4/Z    15sSu     S   2       !  
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík 3, 4/Z    14sSu     PH   2       !  
 PraF.KOP/bPRVx17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - T. Čipková 3, 4/L    15sSu     PH   2       !  
 

Štátne skúšky
Štátnu skúšku môže študent vykonať:
a) po získaní minimálne 173 kreditov
b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok,
c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a
d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.
Povinné predmety min. 7 kreditov

Blok - ŠS - Štátne skúškyy min. 7 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3        
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4        
 

Podmienkou absolvovania študijného programu je:
a) získanie 180 kreditov,
b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,
c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát