Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Manažment a právo (ENbMP19)
(Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Jazyk výučby: anglický
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Študijný odbor:
8. ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP-P - 1r. povinné predmety - právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENbMP19-5/19  Svetové právne systémy - M. Mlkvý, I. Hron
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
1/Z    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KRPKCP/ENbMP19-3/19  Rímske právo 1 - M. Nemec, M. Mlkvý, M. Gregor, V. Dančiaková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
1/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/ENbMP19-1/19  Teória práva 1 - B. Fábry, O. Meteňkanyč, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
1/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.UPITPDV/ENbMP19-21/19  Úvod do štúdia práva a právna informatika - J. Andraško, M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová, P. Dražová, Z. Gyurász 1/Z    2S     PH   3        
 PraF.KPDPK/ENbMP19-6/19  Historický úvod do komparatívneho práva - M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
1/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KRPKCP/ENbMP19-4/19  Rímske právo 2 - M. Nemec, M. Gregor, M. Mlkvý, V. Dančiaková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
1/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KTPFP-KMPMV/ENbMP19-2/19  Teória práva 2 (základy štátovedy a základy medzinárodného práva) - B. Fábry, M. Mrva, O. Meteňkanyč, N. Sabján, S. Žatková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mrva
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.UEP/ENbMP19-7/19  Inštitucionálne právo Európskej únie - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová, A. Beleš, A. Máčaj
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: H. Kováčiková
1/L    2P + 2S     P/Z   4   P      

Blok - 1PP-M - 1r. povinné predmety - manažment
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FM.KMn/060AB/16  Základy manažmentu I - M. Poláková, J. Horváthová Suleimanová, M. Mikolášik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Copuš
1/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 FM.KMn/062AB/16  Základy personálneho manažmentu - Ľ. Bajzíková, J. Horváthová Suleimanová, J. Chebeň
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Copuš
1/Z    2P + 2C     P/Z   5   P      
 FM.KSP/056AB/20  Podnikateľské zručnosti - M. Mrva 1/Z    2S     PH   2        
 FM.KIS/102AB/20  Podnikové informačné systémy - I. Osvald
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Greguš
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 FM.KMk/100AB/16  Marketing - F. Olšavský, P. Štarchoň, L. Vilčeková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Gubíniová
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 FM.KMn/061AB/16  Základy manažmentu II - M. Mikolášik, M. Poláková, Ľ. Strážovská
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Copuš
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      

Blok - 2PP-P - 2r. povinné predmety - právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENbMP19-20/19  Komparatívna teória súkromného práva - M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová, A. Köszeghy, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Mlkvý
2/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/ENbMP19-9/19  Základy pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Európskej únii - L. Freel, J. Hamuľák, B. Faktor Pavlíková, P. Rak, D. Homola Nevická
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Freel
2/Z    1P + 2S     PH   3   P      
 PraF.KUP/ENbMP19-17/19  Komparatívne ústavné právo a trestné právo - V. Bujňák, T. Strémy, L. Trellová, T. Ľalík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Trellová
2/Z    2P + 2S     PH   4   P      
 PraF.KSEP/ENbMP19-19/19  Správne právo Európskej únie - Y. Vashchenko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Horvat
2/Z    1P + 2S     PH   3   P      
 PraF.KMPMV/ENbMP19-15/19  Základy medzinárodného súkromného práva a medzinárodné obchodné právo 1 - P. Lysina, L. Bugajová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
2/L    2P + 2S     PH   5   P      
 PraF.KOP/ENbMP19-11/19  Komparatívne vecné a dedičské právo - A. Löwy, R. Smyčková, M. Števček, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, R. Hnilica, M. Križan, P. Luprichová Cvengrošová, A. Mišinová, A. Petrušek, K. Raková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/L    1P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KOP/ENbMP19-13/19  Komparatívne záväzkové právo 1 - M. Števček, I. Fekete, M. Križan, A. Löwy, L. Fotopulosová, P. Horňák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
2/L    1P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KTPKK/ENbMP19-23/19  Úvod do civilného a trestného procesu - R. Blažek, A. Löwy, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
2/L    1P + 1S     P/Z   3   P      

Blok - 2PP-M - 2r. povinné predmety - manažment
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FM.KEF/273AB/21  Mikroekonómia - Z. Stoličná, K. Rentková, V. Maljar 2/Z    2P + 2S     H   5        
 FM.KEF/274AB/22  Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - L. Papíková 2/Z    2P     H   3        
 FM.KEF/075AB/22  Medzinárodné ekonomické vzťahy - P. Mihaľová, P. Laktiš, M. Šuplata 2/L    2P + 2S     H   5        
 FM.KEF/220AB/16  Základy účtovníctva - D. Saxunová, L. Papíková 2/L    2P + 2S     H   5        
 FM.KEF/272AB/21  Makroekonómia - Z. Stoličná, P. Mihaľová 2/L    2P + 2S     H   5        
 FM.KSP/019AB/21  Podnikanie - M. Holienka, M. Mrva, J. Mikuš, Y. Fedorova 2/L    2P + 2S     H   5        

Blok - 3PP-P - 3r. povinné predmety - právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENbMP19-16/19  Medzinárodné obchodné právo 2 - M. Slašťan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
3/Z    2S     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/ENbMP19-10/19  Komparatívne civilné právo procesné - A. Löwy, M. Števček, M. Ivančo
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: A. Löwy
3/Z    1P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KOP/ENbMP19-14/19  Komparatívne záväzkové právo 2 - A. Löwy, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, M. Hamřik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
3/Z    2S     P/Z   3   P      
 PraF.KMPMV/ENbMP19-23/19  Medzinárodná obchodná arbitráž - M. Slašťan
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Slašťan
3/L    2S     P/Z   3   P      
 PraF.KOPHP/ENbMP19-8/19  Komparatívne právo obchodných spoločností - B. Grambličková, A. Mašurová, M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Patakyová
3/L    2P + 2S     P/Z   5   P      

Blok - 3PP-M - 3r. povinné predmety - manažment
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FM.KEF/134AB/22  Základy finančného manažmentu - M. Vozár 3/Z    2P + 2S     H   5        
 FM.KIS/052AB/16  Projektový manažment - P. Balco, S. Murgor
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: U. Kováč
3/Z    2P + 2S     H   5   P      
 FM.KSP/060AB/18  Manažment start-upov a malých firiem - M. Holienka, D. Suchánková 3/Z    2P + 2S     H   5        
 FM.KMk/105AB/16  Etické a legislatívne aspekty marketingu - FM.KMk
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Gubíniová
3/L    2P + 2S     H   5   P      
 FM.KSP/001AB/22  Controlling - A. Gažová 3/L    2P     H   3        

Blok - ZP - Záverečná práca
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/ENbMP19-BP/19  Seminár k bakalárskej práci - PraF 3/Z    15sIK     PH   3        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP3 - 3. roč. PVP min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/ENbMP19-12/19  Komparatívne osobné a rodinné právo - T. Čipková, L. Dufalová, P. Luprichová Cvengrošová, M. Števček 3/L    1P + 2S     P/Z   3        
 PraF.UPITPDV/ENbMP19-22/19  Komparatívne právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Števček, P. Žárská 3/L    1P + 2S     P/Z   3        
 
Výberové predmety

Blok - V1 - Výberové predmety 1
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1, 2, 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1, 2, 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1, 2, 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1, 2, 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2, 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 2, 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2, 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 2, 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 3/L    2S     PH   3        

Blok - V2 - Výberové predmety 2
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 2, 3/Z    1P + 2S     PH   2        
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/L    2S     PH   2        

okrem uvedených aj všetky predmety poskytované Právnickou fakultou UK a Fakultou managementu UK v anglickom jazyku po splnení prerekvizít

Blok - V3 - Výberové predmety 3
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Telesná a športová výchova 1 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Telesná a športová výchova 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Telesná a športová výchova 3 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Telesná a športová výchova 4 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Telesná a športová výchova 5 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Telesná a športová výchova 6 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2, 3/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Lyžovanie 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/Z    42sC     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Turistika 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/L    32sC     PH   1        
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - S - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FM/S07AB/22  Manažment   SS   4        
 PraF/ENbMP19-OB/19  Bakalárska práca a jej obhajoba   OB   5        
 PraF/ENbMP19-SSP/19  Štátna skúška z práva   SS   4        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž