Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo (mPRV17)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1. roč. - povinné predmety min. 48 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/mPRV17-901/17  Argumentácia v práve a interpretácia práva - T. Mészáros, M. Mrva, M. Turčan 1/Z    3S     PH   4    
 PraF.KSEP-KPPPSZ/mPRV17-900/17  Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel, B. Pavlíková, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 1/Z    4S     PH   6    
 PraF.KMPMV/mPRV17-902/17  Medzinárodné právo verejné 1 - J. Valuch, L. Mareček, O. Ružička, S. Sakolciová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/mPRV17-903/17  Medzinárodné právo súkromné 1 - M. Slašťan, K. Burdová, P. Lysina, L. Mezeiová, M. Záthurecký, D. Gornaľová, E. Júdová, N. Mansella 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEP/mPRV17-904/17  Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová, A. Beleš, S. Kiššová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/mPRV17-906/17  Medzinárodné právo verejné 2 - J. Valuch, L. Ozoráková, L. Mareček, O. Ružička, S. Sakolciová 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/mPRV17-907/17  Medzinárodné právo súkromné 2 - M. Slašťan, K. Burdová, P. Lysina, D. Gornaľová 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP-KPPPSZ/mPRV17-905/17  Aplikované občianske a pracovné právo - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková 1/L    4S     PH   6    
 PraF.KUP/mPRV17-979/17  Ochrana základných práv - T. Ľalík, J. Svák, L. Ozoráková, V. Bujňák, M. Hodás, L. Trellová, M. Domin 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UPITPDV/mPRV17-908/17  Právo informačných a komunikačných technológií - M. Daňko, J. Andraško, R. Munk, S. Sopúchová, M. Mesarčík, P. Žárská, P. Dražová, Z. Gyurász 1/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KPDPK/mPRV17-909/17  Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska - M. Lysý, M. Macejka, A. Puškár, L. Martincová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Sombati 1/L    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - 2PP - 2. roč. - povinné predmety min. 33 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP-KTPKK-KSEP/mPRV17-913/17  Dokazovanie - A. Löwy, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, R. Blažek, M. Pavlovič, Ľ. Máčaj, P. Dražová, L. Turay, M. Ivančo 2/Z    3S     PH   5    
 PraF.KOPHP-KFP-KTPKK-ÚEV-KMPMV/mPRV17-912/17  Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, K. Burdová, M. Slašťan, I. Kútna Želonková, Z. Lukáčková, D. Stanek, D. Pintérová, M. Patakyová, F. Petrek 2/Z    4S     PH   6    
 PraF.KPDPK/mPRV17-914/17  Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Sombati, Z. Mlkvá Illýová, L. Martincová 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KUP/mPRV17-913/17  Teória a prax legislatívy - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 2/Z    1P + 3S     PH   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-915/17  Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Ľorko, S. Mihálik, T. Hlinka, J. Mazúr 2/L    4S     PH   6    
 PraF.KTPFP/mPRV17-916/17  Právna etika - B. Fábry, J. Mazúr, Ľ. Batka 2/L    3S     PH   3    
 PraF.KTPFP/mPRV17-917/17  Právna filozofia - T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 2/L    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17  Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov - M. Števček, F. Gahér 2/Z    2S     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - 1 PVP - PVP1 - 1. ročník, letný semester min. 2 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mPRV17-918/17  Cirkevné právo na Slovensku - J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Batka, M. Turčan, V. Dančiaková 1/L    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/mPRV17-919/17  Kánonické právo - J. Duda, M. Gregor, V. Vladár, C. Vasiľ 1/L    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/mPRV17-920/17  Konfesné právo - M. Nemec, M. Gregor, V. Vladár 1/L    1P + 2S     P/Z   2    

Blok - 2/1PVP - PVP1 -2. ročník, zimný semester min. 3 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRV17-910/17  Dejiny verejného práva - M. Lysý, M. Mlkvý, J. Sombati, L. Martincová 2/Z    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-911/17  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, J. Sombati, Z. Mlkvá Illýová 2/Z    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - 2/2PVP - PVP2 - 2. ročník, letný semester min. 3 kredity
Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRV17-921/17  Verejnoprávna komparatistika - M. Lysý, M. Mlkvý, J. Sombati 2/L    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-922/17  Súkromnoprávna komparatistika - M. Lysý, M. Mlkvý, J. Sombati, Z. Mlkvá Illýová 2/L    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-980/17  Svetové právne systémy - J. Sombati, K. Kalesná 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 
Výberové predmety

Blok - PŠ1 - Trasakčné a ekonomické právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Patakyová, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-994/17  Daň z pridanej hodnoty - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv - L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, L. Dufalová, M. Križan, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-996/17  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-997/17  Zmenkové právo - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2   !  
 PraF.UEV/mPRV17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní - Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu - P. Lysina, M. Slašťan 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk, P. Žárská 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/20  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 1, 2/L    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/19  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3    

Blok - PŠ2 - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - K. Burdová 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Patakyová, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv - L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, M. Križan, K. Burdová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, L. Dufalová, M. Križan, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, D. Nevická, M. Nováková 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Pavlíková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Pavlíková 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk, P. Žárská 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2    

Blok - PŠ3 - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo - J. Valuch, M. Kordík 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - K. Burdová 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-927/17  Medzinárodné vzťahy - E. Kukan, L. Mareček 1, 2/L    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-928/17  Diplomatický protokol - E. Kukan, L. Mareček 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-930/17  Právo medzinárodných organizácií - J. Valuch 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.UEP/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-993/17  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Pavlíková 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Patakyová, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Pavlíková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - B. Grambličková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - B. Grambličková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - M. Patakyová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu - P. Lysina, M. Slašťan 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1175/17  Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve - J. Hamuľák, J. Matlák, V. Minčič, L. Freel, D. Nevická 1/L    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1218/20  Ochrana ľudských práv v Európskej únii - O. Hamuľák, L. Mokrá 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová, O. Hamuľák 1/L    2S     PH   2    

Blok - PŠ4 - Trestné právo a forenzné disciplíny
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo - J. Valuch, M. Kordík 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-937/17  Kriminalistika - R. Blažek, I. Fedorovičová 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-938/17  Kriminológia - T. Strémy, R. Blažek, L. Turay 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-939/17  Súdne inžinierstvo - R. Blažek, M. Hrubizna 1, 2/Z    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-940/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík, R. Blažek 1, 2/L    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-941/17  Súdna psychológia - A. Heretik, R. Blažek 1, 2/L    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-942/17  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková, R. Blažek 1, 2/Z    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-948/17  Európske trestné právo - M. Kordík, R. Blažek 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy, R. Blažek 1/L    2S     PH   3    

Blok - PŠ5 - Právne dejiny a a právna komparatistika
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mPRV17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku - M. Lysý 1, 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - PraF.KPDPK 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1005/17  Právo a spoločenská zmena - PraF.KPDPK 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny - PraF.KPDPK 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1008/17  Recepcia rímskeho práva - M. Mlkvý 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/mPRV17-1116/17  Právo a literatúra - O. Podolec 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/mPRV17-1118/17  Sociologicko-právny výskum - R. Kišoňová 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/mPRV17-1000/17  Interpretácia rímskych právnických pravidiel - R. Brtko, M. Nemec, M. Gregor 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17  Kánonickoprávna manželská kazuistika - V. Čunderlík Čerbová, J. Duda, C. Vasiľ, V. Vladár, M. Gregor 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/mPRV17-1002/17  Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky - R. Brtko, M. Nemec, M. Gregor 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20  Dejiny trestov a trestania - M. Gregor 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    

Blok - K+S - Kliniky a simulované konania
Tento blok nepredstavuje špecializáciu ale sumár všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a simulovaným konaním.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie - Z. Mlkvá Illýová, B. Swanová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    30dZ     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Patakyová, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, A. Köszeghy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - B. Grambličková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - B. Grambličková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - M. Patakyová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 1, 2/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2 - J. Mazúr 1, 2/L    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, M. Križan, K. Burdová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Pavlíková 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, Z. Lukáčková, D. Stanek 1/L    2S     PH   3   !  
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    28sS     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    28sS     PH   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - D. Bednár, P. Lysina 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-1130/17  ICC Moot - D. Bednár, L. Kurilovská 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor - H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP - T. Ľalík 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-1133/17  CEEMC - H. Kováčiková, M. Havelková, M. Patakyová 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 1, 2/Z    8sS     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1200/19  Simulovaný súdny spor z pracovného práva - PraF.KPPPSZ 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPV/mPRV17-1194/19  Právna klinika fúzií a akvizícií - Z. Mlkvá Illýová, P. Stredanský 1, 2/Z    4IK     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1197/19  Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia - M. Havelková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    4IK     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1201/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1202/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1203/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1204/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1205/19  Simulovaný súdny spor z humanitárneho a utečeneckého práva - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   4    
 PraF.UKPV-KFP/mPRV17-1207/19  Klinika realitného práva - T. Bednárik, Z. Mlkvá Illýová, A. Mészáros, M. Plavec 1, 2/Z    4IK     PH   2    

Blok - TK - Predmety telesnej kultúry
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-1122/17  Telesná a športová výchova 7 - E. Rondová, A. Kolárik, M. Križan   2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1123/17  Telesná a športová výchova 8 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan   2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1124/17  Telesná a športová výchova 9 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan   2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1125/17  Telesná a športová výchova 10 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan   2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1126/17  Lyžovanie 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan   48sC     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1127/17  Turistika 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan   32sC     PH   1    

Blok - PV - Prehľad všetkých výberových predmetov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie - Z. Mlkvá Illýová, B. Swanová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-993/17  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV-KTPKK/mPRV17-932/17  Medzinárodné trestné a humanitárne právo - J. Valuch, M. Kordík 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1126/17  Právo medzinárodného obchodu - P. Lysina, M. Slašťan 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-926/17  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - K. Burdová 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-928/17  Diplomatický protokol - E. Kukan, L. Mareček 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-930/17  Právo medzinárodných organizácií - J. Valuch 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KOP/mPRV17-981/17  Klinika vecných práv - L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP-KOP/mPRV17-984/17  Klinika zmluvného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy, L. Dufalová, M. Križan 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1005/17  Právo a spoločenská zmena - PraF.KPDPK 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1006/17  Stredoeurópske právne dejiny - PraF.KPDPK 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1008/17  Recepcia rímskeho práva - M. Mlkvý 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1009/17  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1113/17  Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-987/17  Klinika antidiskriminačného práva - J. Hamuľák, L. Freel, B. Pavlíková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-991/17  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, B. Pavlíková 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-992/17  Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KTPKK/mPRV17-937/17  Kriminalistika - R. Blažek, I. Fedorovičová 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-939/17  Súdne inžinierstvo - R. Blažek, M. Hrubizna 1, 2/Z    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-942/17  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková, R. Blažek 1, 2/Z    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/mPRV17-1116/17  Právo a literatúra - O. Podolec 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    28sS     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1124/17  Telesná a športová výchova 9 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1126/17  Lyžovanie 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2/Z    48sC     PH   1    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-1122/17  Telesná a športová výchova 7 - E. Rondová, A. Kolárik, M. Križan 1, 2/Z    2C     PH   1    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - B. Grambličková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - B. Grambličková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - M. Patakyová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 1, 2/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KFP/mPRV17-935/17  Klinika daňového práva - M. Kačaljak, A. Szakács, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-994/17  Daň z pridanej hodnoty - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-995/17  Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní - M. Kačaljak, A. Szakács 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-927/17  Medzinárodné vzťahy - E. Kukan, L. Mareček 1, 2/L    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-929/17  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOP/mPRV17-982/17  Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch - T. Čipková, M. Križan, K. Burdová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-936/17  Klinika insolvenčného práva - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Patakyová, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-985/17  Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, L. Dufalová, M. Križan, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-996/17  Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1003/17  Hospodárske právne dejiny na Slovensku - M. Lysý 1, 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1004/17  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - PraF.KPDPK 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1111/17  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1114/17  Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1, 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ-UEV/mPRV17-990/17  Klinika sociálneho práva - L. Freel, Z. Macková, J. Matlák, Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-938/17  Kriminológia - T. Strémy, R. Blažek, L. Turay 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-940/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík, R. Blažek 1, 2/L    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-941/17  Súdna psychológia - A. Heretik, R. Blažek 1, 2/L    0P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-948/17  Európske trestné právo - M. Kordík, R. Blažek 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-977/17  Simulovaný trestný proces - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.KTPFP/mPRV17-1118/17  Sociologicko-právny výskum - R. Kišoňová 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    28sS     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1123/17  Telesná a športová výchova 8 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1125/17  Telesná a športová výchova 10 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1127/17  Turistika 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1, 2/L    32sC     PH   1    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - D. Bednár, P. Lysina 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-1130/17  ICC Moot - D. Bednár, L. Kurilovská 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor - H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP - T. Ľalík 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-1133/17  CEEMC - H. Kováčiková, M. Havelková, M. Patakyová 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, A. Köszeghy 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2 - J. Mazúr 1, 2/L    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KOPHP/mPRV17-997/17  Zmenkové právo - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-986/17  Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, D. Nevická, M. Nováková 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-933/17  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-934/17  Základy účtovníctva - Z. Lukáčková, I. Kútna Želonková 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-999/17  Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní - Z. Lukáčková, D. Stanek 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV17-1010/17  Európske právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk, P. Žárská 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/mPRV17-1198/19  Vonkajšia činnosť Európskej únie - T. Buchta, P. Lysina 1, 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 1, 2/Z    8sS     PH   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19  Komparatívne trestné právo - M. Mlkvý, A. Beleš 1, 2/Z    2S     P/Z   4   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1200/19  Simulovaný súdny spor z pracovného práva - PraF.KPPPSZ 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP-KSEP/mPRV17-1193/19  Európske správne právo v praxi - V. Munková 1, 2/L    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík, H. Kováčiková 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/19  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.UKPV-KFP/mPRV17-1207/19  Klinika realitného práva - T. Bednárik, Z. Mlkvá Illýová, A. Mészáros, M. Plavec 1, 2/Z    4IK     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1208-1/19  Radikalizácia a extrémizmus - E. Burda, J. Gajdoš 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy, R. Blažek 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 1, 2/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20  Dejiny trestov a trestania - M. Gregor 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1218/20  Ochrana ľudských práv v Európskej únii - O. Hamuľák, L. Mokrá 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová, O. Hamuľák 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1208-2/21  Radikalizácia a extrémizmus - E. Burda, J. Gajdoš 1, 2/Z    2S     PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátna skúška
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/mPRV17-SS1/17  Štátna skúška   SS   3    

Blok - SS2 - Diplomová práca
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/mPRV17-SS2/17  Diplomová práca a jej obhajoba   OB   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát