Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo (mPRV15)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-125/15  Trestné právo 1 - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Ľorko, P. Šámal, S. Mihálik 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-126/15  Trestné právo 2 - P. Šámal, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, E. Burda, T. Strémy, J. Ľorko, S. Mihálik 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-127/15  Trestné právo 3 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-122/15  Občianske právo 2 - I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, L. Dufalová, T. Čipková, K. Szendreiová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Patakyová 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-123/15  Občianske právo 3 - R. Smyčková, M. Števček, J. Bajánková, M. Vladík, V. Magura, A. Löwy, M. Ivančo, Z. Mlkvá Illýová, S. Meňhartová 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-129/15  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, J. Duračinská, P. Lukáčka, J. Strémy, B. Jablonka, A. Mašurová, B. Grambličková, F. Petrek, M. Smalik, P. Dutková 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-130/15  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, J. Duračinská, P. Lukáčka, B. Jablonka, J. Strémy, A. Mašurová, B. Grambličková 1/L    2P + 2S     P/Z   5    
 SK-MPS  Medzinárodné právo súkromné
   -  PraF.KMPEP/1-mPR-682/16  International Privat Law/ Medzinárodné právo súkromné - M. Surkoš, M. Slašťan, K. Burdová, P. Lysina, L. Mezeiová, M. Záthurecký, D. Bednár 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
   -  PraF.KMPEP/2-mPR-145/15  Medzinárodné právo súkromné - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Mezeiová, M. Záthurecký, D. Bednár, R. Bisták, D. Gornaľová, S. Sakolciová, J. Valuch 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-128/16  Trestné právo 4 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík, S. Mihálik 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-124/16  Občianske právo 4 - M. Števček, R. Smyčková, J. Bajánková, M. Vladík, A. Löwy, P. Helt, M. Ivančo, S. Rybnikár, F. Sedlačko, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová, R. Hnilica, J. Baricová, M. Dáni, V. Sedliak, M. Haršányová, M. Káčerík, Z. Klincová, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KPPSZ/2-mPR-118/16  Pracovné právo (Pracovné právo 2) - J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, L. Freel, M. Krippel, D. Nevická, S. Capíková, B. Pavlíková, P. Rak 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KFP/2-mPR-132/16  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr, M. Katkovčin 2/Z    2P + 2S     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník min. 9 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-mPR-321/15  Konanie pred ústavným súdom - M. Giba, T. Ľalík, M. Domin, V. Bujňák, M. Hodás, L. Trellová 1/Z    2P     PH   3    
 PraF.KSEP/1-mPR-340/16  Európske správne právo - B. Pekár, V. Munková 1/Z    2P     S   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-346/15  Kriminalistika - I. Fedorovičová, R. Blažek 1/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.ÚEV/1-mPR-341/16  Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ - D. Stanek 1/Z    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.KTPFP/2-mPR-035/15  Logická sémantika pre právnikov - F. Gahér 1/L    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.ÚEV/2-mPR-333/16  Podniková ekonómia - Z. Lukáčková, P. Leško 1/L    1P + 2S     PH   3   !  
 PraF.KMPEP/1-mPR-146/16  Medzinárodné právo procesné - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Mezeiová, M. Záthurecký 1/L    2P + 1S     P/Z   3    
 PraF/1-mPR-342/16  Počítačové právo - M. Daňko, S. Sopúchová, P. Žárská, J. Andraško, M. Mesarčík 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-347/15  Kriminológia - R. Blažek, T. Strémy 1/L    2S     S   3    
 PraF.KOFHP/2-mPR-556/15  Právna úprava nástrojov finančného trhu - Ľ. Čunderlík 1/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-656/15  Bankové právo - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, J. Mazúr 1/Z    2P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-031/15  Obchodné právo 3 - P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 1/L    2S     PH   3   !  

Blok - PVP2d - PVP/2. ročník - semináre k diplomovým prácam min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden z nasledujúcich predmetov podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPR-1149/17  Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KFP/2-mPR-1150/17  Seminár k diplomovým prácam z finančného práva - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-1151/17  Seminár k diplomovým prácam z trestného práva - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, D. Hojsík, Ľ. Izáková, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, M. Hrubizna 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KPPPSZ/2-mPR-1154/17  Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - L. Freel, J. Hamuľák, M. Krippel, Z. Macková, J. Matlák, V. Minčič, M. Nováková 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.UEP/2-mPR-1152/17  Seminár k diplomovým prácam z európskeho práva - O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KOP/2-mPR-1153/17  Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, T. Čipková, K. Raková, M. Hamřik, M. Ivančo 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/2-mPR-1155/17  Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného práva - PraF.KMPMV, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KPDPK/2-mPR-1156/17  Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín - PraF.KPDPK, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.UPITPDV/2-mPR-1158/17  Seminár k diplomovým prácam z počítačového práva - PraF.UPITPDV, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KTPFP/2-mPR-1159/17  Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied - B. Fábry, F. Gahér, R. Kasinec, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KUP/2-mPR-1160/17  Seminár k diplomovým prácam z ústavného práva - PraF.KUP, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KSEP/2-mPR-1161/17  Seminár k diplomovým prácam zo správneho práva - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 2/Z    2S     H   5    
 PraF.UEV/2-mPR-1157/17  Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied - PraF.UEV, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KRPKCP/2-mPR-1162/17  Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) práva - PraF.KRPKCP, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPR-030/15  Hospodárske právo - M. Mamojka, S. Barkoci, J. Duračinská, M. Ďurica, J. Golian, J. Strémy 2/Z    2P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-345/16  Právo medzinárodného obchodu - PraF.KMPMV 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-339/16  Medzinárodné a európske pracovné právo - J. Hamuľák, V. Minčič, L. Freel, B. Pavlíková 2/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.KOPHP/2-mPR-032/15  Obchodné právo 4 - B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   3   !  
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/1-mPR-640/16  Administratívnoprávne praktikum (1) - J. Škrobák, J. Vačok, M. Srebalová, M. Havelková 1/Z    2C + 2IK     PH   2   !  
 PraF.KSEP/1-mPR-641/16  Administratívnoprávne praktikum (2) - J. Vačok, J. Škrobák, M. Srebalová, M. Havelková 1/L    2C + 2IK     PH   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPR-539/15  Politológia pre právnikov - M. Domin 1/L    1P     S   2   !  
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-L/16  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    1P + 1S     S   2   !  
 PraF.KTPKK/1-mPR-569-L/16  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 1/L    1P + 1S     S   2   !  
 PraF.KTPKK/2-mPR-560/15  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková 1/Z    2S     S   2   !  
 PraF.KTPKK/1-mPR-546/16  Súdna psychológia - A. Heretik 1/L    1P + 1S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-651/15  Daňové právo v praxi - A. Szakács, M. Kačaljak 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KTPKK/C-mPR-718/15  Európske trestné právo - M. Kordík, R. Blažek 1/L    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.KTPFP/2-mPRV-650/11  Interpretácia práva - M. Mrva, T. Mészáros, M. Turčan 1/L    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-691/16  Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu - Ľ. Čunderlík, J. Mazúr 1/L    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPEP/C-bmPR-700/15  Azylové právo - PraF.KMPEP 1/L    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4   !  
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/Z    2S     PH   4   !  
 PraF.KÚP/2-mPR-614/15  Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti - T. Ľalík, M. Giba, M. Domin 1/L    1P     S   2   !  
 PraF.KOP/2-mPR-545/15  Právne vzťahy medzi manželmi - P. Luprichová 1/L    1S     PH   3   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-366/16  Insolvenčné právo - M. Mamojka, J. Duračinská, J. Strémy 1/Z    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOPHP/1-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1/L    2P     S   2   !  
 PraF.UPITPDV/2-mPR-045/15  Právo informačných a komunikačných technológií - S. Sopúchová, M. Vrabko 1/L    1S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-652/15  Právo finančného trhu - PraF.KOFHP 1/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-27/15  Úvod do medzinárodného zdaňovania - S. Gunárová, M. Sýkorová 1/L    4S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-690/15  Investovanie na kapitálových trhoch - PraF.KOFHP 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-540/16  Právo medzinárodných organizácií - PraF.KMPMV 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/1-mPR-709/16  Právo a technológie - PraF.KPDPK 1/L    1P + 1S     H   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-28/15  Menové právo - PraF.KOFHP 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 1/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 1/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1175/17  Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve - J. Hamuľák, J. Matlák, V. Minčič, L. Freel, D. Nevická 1/L    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KTPFP/mPR-1176/17  Bioetika a spoločnosť - Ľ. Batka, B. Fábry 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   40sS     PH   2   !  
 PraF.KFP/mPRV17-1178/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 - M. Medvec 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1179/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 - M. Medvec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1182/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 1 - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, Y. Daudrikh, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, S. Heseková, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, H. Kováčiková, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, J. Mazúr, A. Mašurová, M. Michalovič, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, J. Prnová, M. Prokeinová, K. Raková, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, A. Szakács, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 1/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1143/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 1 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1144/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 2 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1146/17  Informatizácia verejnej správy - M. Daňko, K. Hodossy, R. Munk, S. Sopúchová 1/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy, R. Blažek 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KUP/mPRV-1141/17  Ochrana ľudských práv I. - J. Svák 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KUP/mPRV-1142/17  Ochrana ľudských práv II. - J. Svák 1, 2/L    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF/MPRV-KF/16  Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a medzinárodnom kontexte - R. Pfeffer 1/L    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-1198/19  Vonkajšia činnosť Európskej únie - T. Buchta, P. Lysina 1/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 1/Z    8sS     PH   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19  Komparatívne trestné právo - M. Mlkvý, A. Beleš 1/Z    2S     P/Z   4   !  
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/19  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 1/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 2/Z    8sS     PH   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19  Komparatívne trestné právo - M. Mlkvý, A. Beleš 2/Z    2S     P/Z   4   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1200/19  Simulovaný súdny spor z pracovného práva - PraF.KPPPSZ 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1191/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1208-1/19  Radikalizácia a extrémizmus - E. Burda, J. Gajdoš 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 1/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/20  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 1/L    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20  Dejiny trestov a trestania - M. Gregor 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1218/20  Ochrana ľudských práv v Európskej únii - O. Hamuľák, L. Mokrá 1/L    1P + 2S     PH   2    

Blok - VP2 - VP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/2-mPR-653/16  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Mezeiová, M. Záthurecký 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 2/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP/2-mPR-697/16  Európska hospodárska, menová a fiškálna únia - PraF.UEP 2/Z    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPRV-024/15  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2/Z    2P     S   2   !  
 PraF.UEP/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-Z/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    1P + 1S     S   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-1170-Z/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1, 2/Z    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/2-mPRV-144/10  Predštátnicový seminár Medzinárodné právo - K. Burdová, J. Valuch, M. Slašťan 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRV-142/10  Predštátnicový seminár z Finančného práva - Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, A. Szakács, M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRV-143/10  Predštátnicový seminár z Obchodného práva - M. Patakyová, M. Mamojka, I. Kisely, B. Jablonka, P. Lukáčka 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KPPSZ/2-mPRV-140/10  Predštátnicový seminár Pracovné právo - J. Hamuľák, J. Matlák 2/Z    2S     S   2    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   40sS     PH   2   !  
 PraF.KSEP/mPRV17-1183/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 2 - M. Dufala, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Horvat, M. Križan, P. Luprichová, A. Löwy, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, R. Smyčková, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, T. Čipková, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Števček, K. Raková, R. Blažek, K. Kalesná 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KTPKK/1-mPRV-569-Z/00  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 2/Z    1P + 1S     S   2   !  
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1146/17  Informatizácia verejnej správy - M. Daňko, K. Hodossy, R. Munk, S. Sopúchová 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1191/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1208-1/19  Radikalizácia a extrémizmus - E. Burda, J. Gajdoš 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20  Najväčšie procesy v Československu - O. Podolec 2/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.UEV/mPRV17-1190/19  Úvod do práva a ekonómie - P. Hanák 2/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20  Dejiny trestov a trestania - M. Gregor 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    

Blok - VPCJ - cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1, 2/Z    2S     PH   4   !  
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4   !  
 PraF.KTPKK/C-mPR-719/15  Medzinárodné trestné právo - M. Kordík 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPEP/C-mPR-584/15  Diplomatické a konzulárne právo - M. Sýkorová, M. Špaček 1, 2/Z    2P + 0S     S   3   !  
 PraF.KFP/1-mPR-675/16  Dohľad nad finančným trhom - Ľ. Čunderlík 1, 2/Z    1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1, 2/Z    2P     S   3   !  
 PraF.KMPEP/C-mPR-703/15  Medzinárodné súdnictvo - M. Sýkorová 1, 2/Z    2S     PH   3   !  
 PraF.KPD/C-mPR-674/15  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1/L    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-1171-L/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1/L    2C     P/Z   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1185/18  Základy rakúskeho trestného práva - PraF.KPDPK 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KTPKK/2-C/mPR-026/15  Úvod do slovenského trestného práva (Komparatívne aspekty) - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, R. Blažek, J. Ľorko 1, 2/Z    2S     H   3   !  
 PraF.KMPMV/1/2-LEIG-731/13  International Trade and Investment Arbitration 1 - P. Lacko 1, 2/Z    2S     P/Z   4   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15  Negociácia 1 - I. Kisely 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-040/15  Negociácia 2 - I. Kisely 1, 2/L    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/C-bmPR-724/15  Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     S   3   !  
 PraF.KOFHP/C-bmPR-725/15  Súťažné právo 1 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1, 2/Z    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/C-bmPR-726/15  Súťažné právo 2 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1, 2/L    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-LEIG-780/14  Mergers and Acquisitions/ Fúzie obchodných spoločností - M. Smalik, M. Lučivjanský, P. Lukáčka, F. Petrek 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/1/2-LEIG-724/13  Commercial Litigation with Transnational Aspects/ Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     S   4   !  
 PraF.ÚCPK/C-022/15  Analytical Legal Writing/Právna korešpondencia - P. Uličná 1, 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00  Introduction to American Law - M. Mlkvý 1, 2/Z    3C     S   3   !  

Blok - VPMT - Moot court
Na tieto predmety sa robí výber, študenti sa na ne neprihlasujú sami!!!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPV/mPRV17-1184/18  Simulovaný súdny spor z azylového práva - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     H   3   !  
 PraF.KMPMV/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - D. Bednár, P. Lysina 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1130/17  ICC Moot - D. Bednár, L. Kurilovská 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor - H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP - T. Ľalík 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1133/17  CEEMC - H. Kováčiková, M. Havelková, M. Patakyová 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - B. Grambličková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - B. Grambličková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - M. Patakyová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - D. Bednár 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - D. Bednár 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 - PraF.KMPMV 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KMPMV/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - PraF.KMPMV 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, A. Máčaj, S. Sakolciová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1200/19  Simulovaný súdny spor z pracovného práva - PraF.KPPPSZ 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPV/mPRV17-1201/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1202/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1203/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 1 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1204/19  Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 2 - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   5   !  
 PraF.UKPV/mPRV17-1205/19  Simulovaný súdny spor z humanitárneho a utečeneckého práva - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     PH   4    

Blok - VPKPVZ - klinické právne vzdelávanie
na predmety môže byť výberové konanie!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/1-mPR-685/16  Právna klinika azylového práva - K. Burdová   2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2    40sS     PH   2   !  
 PraF.KFP/mPRV17-1178/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 - M. Medvec 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1179/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 - M. Medvec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1186/18  Stáž 2/3 - Z. Mlkvá Illýová 2/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-1187/18  Stáž 2/4 - Z. Mlkvá Illýová 2/L    30dZ     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1186/18  Študentská právna poradňa 3 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   28sS     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1184/18  Simulovaný súdny spor z azylového práva - Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     H   3   !  
 PraF.KTPKK/K-015/15  Klinika trestného práva - J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, P. Šámal, J. Ľorko 2/Z    3C     PH   3   !  
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3 - M. Turčan, T. Mészáros, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1 - Z. Mlkvá Illýová 1/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2 - Z. Mlkvá Illýová 1/L    30dZ     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    28sS     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    28sS     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie - Z. Mlkvá Illýová, B. Swanová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 1, 2/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2 - J. Mazúr 1, 2/L    1S     P/Z   2   !  
 PraF.UKPVTK/K-010-L/17  Právna klinika pracovného práva - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, P. Rak 1, 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/K-010-Z/17  Právna klinika pracovného práva - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, P. Rak 1, 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3   !  
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy, R. Blažek 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1194/19  Právna klinika fúzií a akvizícií - Z. Mlkvá Illýová, P. Stredanský 1, 2/Z    4IK     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1197/19  Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia - M. Havelková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    4IK     PH   3    
 PraF.UKPV-KFP/mPRV17-1207/19  Klinika realitného práva - T. Bednárik, Z. Mlkvá Illýová, A. Mészáros, M. Plavec 1, 2/Z    4IK     PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - povinné predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-29/16  Štátna skúška Občianske právo   SS   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - ŠS - voliteľné predmety min. 10 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-20/16  Štátna skúška Ústavné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-21/16  Štátna skúška Medzinárodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-22/16  Štátna skúška Teória práva   SS   10    
 PraF/SS-mPR-23/16  Štátna skúška Finančné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-24/16  Štátna skúška Obchodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-25/16  Štátna skúška Pracovné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-26/16  Štátna skúška Právne dejiny   SS   10    
 PraF/SS-mPR-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-27/16  Štátna skúška Rímske právo   SS   10    

Blok - SŠDP - obhajoba diplomovej práce min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-mPR-20/17  Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-21/17  Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-22/17  Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-23/17  Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-24/17  Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-25/17  Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-26/17  Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-27/17  Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-28/17  Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-29/17  Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-30/17  Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-31/17  Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-32/17  Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-33/17  Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-34/17  Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát