Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Kánonické právo (mKANPx19)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-2/19  Teológia kánonického práva - J. Duda, V. Vladár 1/Z    15sSu     S   3    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-1/19  Všeobecné normy kánonického práva - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 1/Z    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-7/19  Biblické právo - V. Vladár 1/Z    15sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-3/19  Sústredenie zo spirituality - J. Duda, A. Knorr, J. Otruba 1/Z    3dSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-4/19  Latinský jazyk 1 - V. Vladár, A. Škovierová, M. Mlkvý 1/Z    15sSu     PH   3    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-5/19  Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud) 1 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, C. Vasiľ 1/L    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-10/19  Dejiny kánonického práva 1 - V. Vladár, M. Nemec 1/L    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-6/19  Rímske právo - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor 1/L    28sSu     S   5    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-8/19  Latinský jazyk 2 - V. Vladár, A. Škovierová, M. Mlkvý 1/L    21sSu     PH   2    

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-9/19  Manželské kánonické právo 1 - J. Duda, V. Vladár 2/Z    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-11/19  Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud) 2 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec 2/Z    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-14/19  Dejiny kánonického práva 2 - V. Vladár 2/Z    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-12/19  Latinský jazyk 3 - V. Vladár, A. Škovierová, M. Mlkvý 2/Z    21sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-13/19  Manželské kánonické právo 2 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová 2/L    21sSu     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-15/19  Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud) 3 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec 2/L    15sSu     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-19/19  Majetkové kánonické právo - J. Duda, V. Vladár 2/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-20/19  Vzťahy Cirkvi a štátu (konfesné právo) - M. Nemec, V. Vladár, M. Gregor 2/L    15sSu     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-16/19  Latinský jazyk 4 - V. Vladár, D. Kováč 2/L    21sSu     PH   4    

Blok - PP3 - Povinné predmety - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-17/19  Kánonické procesné právo 1 - J. Duda, V. Vladár 3/Z    21sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-21/19  Trestné kánonické právo 1 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec 3/Z    21sSu     P/Z   5   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-18/19  Manželské kánonické právo 3 - J. Duda, V. Čunderlík Čerbová, C. Vasiľ, V. Vladár 3/Z    21sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-24/19  Magisteriálne a posväcovacie kánonické právo - J. Duda, R. Brtko 3/Z    15sSu     P/Z   3   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-22/19  Kánonické procesné právo 2 - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec 3/L    21sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-23/19  Trestné kánonické právo 2 - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 3/L    15sSu     S   5   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-25/19  Kódex kánonov východných cirkví - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 3/L    21sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-30/19  Praxológia na cirkevnom úrade - J. Duda, J. Kemp 3/L    15sZ     PH   7   !  

Blok - PP4 - Povinné predmety - 4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-26/19  Kánonické procesné právo 3 - J. Duda, V. Vladár, V. Čunderlík Čerbová, M. Nemec, C. Vasiľ 4/Z    21sSu     P/Z   5   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-28/19  Diplomový seminár 1 - J. Duda, V. Vladár, R. Brtko, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, M. Nemec, J. Kemp 4/Z    2sIK     PH   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-27/19  Kánonické procesné právo 4 - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 4/L    21sSu     P/Z   5   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-29/19  Diplomový seminár 2 - J. Duda, V. Vladár, R. Brtko, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, M. Nemec, J. Kemp 4/L    10sIK     PH   3   !  
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, zimný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/mKANP19x-31/19  Teória práva - R. Kasinec, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 1/Z    28sSu     P/Z   5    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-32/19  Kresťanská filozofia - J. Duda, O. Gavendová, G. Fronc 1/Z    28sSu     P/Z   5    

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky
Študenti si volia minimálne jeden jazyk.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/mKANP19x-35/19  Anglická právna terminológia 1 - J. Abraham, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, P. Uličná 1/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-39/19  Talianska právna terminológia 1 - J. Duda, M. Gregor, V. Vladár 1/Z    15sSu     PH   2    

Blok - PVP3 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KUP/mKANP19x-33/19  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, T. Ľalík, S. Gaňa, M. Hodás, L. Trellová 1/L    21sSu     PH   4    
 PraF.KOP/mKANP19x-41/19  Občianske právo hmotné 1 - T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 1/L    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-34/19  Biblická teológia 1 - J. Duda, J. Jančovič, P. Farkaš 1/L    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-42/19  Fundamentálna teológia - J. Duda, J. Krupa, A. Ziolkovský 1/L    21sSu     PH   4    

Študent si volí minimálne 2 predmety.

Blok - PVP4 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky
Študenti si volia minimálne jeden jazyk.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-36/19  Anglická právna terminológia 2 - M. Nemec, V. Vladár 1/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-40/19  Talianska právna terminológia 2 - J. Duda, M. Gregor, V. Vladár 1/L    15sSu     PH   2    

Blok - PVP5 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, zimný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/mKANP19x-37/19  Správne právo - M. Dufala, Z. Hamuľáková, A. Martvoň, M. Srebalová, J. Vačok 2/Z    21sSu     PH   4    
 PraF.KOP/mKANP19x-44/19  Občianske právo hmotné 2 - PraF.KOP 2/Z    28sSu     P/Z   5    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-38/19  Biblická teológia 2 - J. Duda, J. Jančovič, P. Farkaš 2/Z    21sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-43/19  Dogmatická teológia 1 - J. Duda, J. Krupa, A. Adam 2/Z    28sSu     P/Z   5    

Študent si volí minimálne 2 predmety.

Blok - PVP6 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, letný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/mKANP19x-45/19  Rodinné právo - S. Ficová, M. Števček, T. Čipková, L. Dufalová 2/L    28sSu     P/Z   5    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-46/19  Dogmatická teológia 2 - J. Duda, J. Krupa, A. Adam 2/L    28sSu     PH   5    

Blok - PVP7 - Povinne voliteľné predmety - 3. ročník, zimný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/mKANP19x-47/19  Trestné právo 1 - J. Čentéš, T. Strémy, R. Blažek, M. Prokeinová, E. Burda, I. Fedorovičová, P. Šámal, J. Ľorko 3/Z    21sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-49/19  Morálna teológia 1 - J. Duda, V. Thurzo, M. Vivoda 3/Z    21sSu     S   4   !  

Blok - PVP8 - Povinne voliteľné predmety - 3. ročník letný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/mKANP19x-48/19  Trestné právo 2 - J. Čentéš, T. Strémy, R. Blažek, M. Prokeinová, E. Burda, I. Fedorovičová, J. Ľorko, P. Šámal 4/L    21sSu     PH   4   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-50/19  Morálna teológia 2 - J. Duda, V. Thurzo, M. Vivoda 4/L    21sSu     PH   4   !  

Blok - PVP9 - Povinne voliteľné predmety - 4. ročník, zimný semester
Absolventi Bc. programu "Právo" sú povinní zvoliť si predmet s teologickou náplňou a absolventi Mgr. programu "Katolícka teológia" sú povinní zvoliť si predmet s právnou tematikou.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/mKANP19x-51/19  Civilné právo procesné - S. Ficová, M. Števček, R. Smyčková 4/Z    28sSu     P/Z   5   !  
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-52/19  Pastorálna teológia - J. Duda, M. Šuráb 4/Z    28sSu     P/Z   5   !  
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/mKANP19x-53/19  Svetové dejiny štátu a práva - M. Nemec, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Sombati 1, 2/Z    21sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-54/19  Primát Rímskeho veľkňaza - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-56/19  Reflexie prirodzeného práva v manželstve - J. Duda, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-58/19  Právne postavenie cirkví na Slovensku - M. Nemec, V. Vladár, M. Gregor 2, 3, 4/L    21sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-55/19  Rehoľné právo - J. Duda, V. Vladár 3, 4/Z    21sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-57/19  Patriarchálne usporiadanie východných Cirkví - J. Duda, V. Vladár 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-61/19  Cirkevné dejiny Slovenska v stredoveku a novoveku - J. Duda, M. Lysý, O. Podolec 1, 2, 3/Z    21sSu     PH   4    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-59/19  Štátna skúška - kánonické právo   SS   15    
 PraF.KRPKCP/mKANP19x-60/19  Diplomová práca a jej obhajoba   OB   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát