Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Teória a dejiny štátu a práva (dTDSPx15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Spolugarant:
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Predseda odborovej komisie:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD externá forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-812/16  Metodológia vedy a vedeckej práce - R. Brtko, B. Fábry, F. Gahér, L. Bielik 1/Z    12sIK     PH   6    
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSPx15-813/16  Právna historiografia a teória práva 1 - R. Brtko, M. Nemec, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec 1/Z    12sIK     PH   6    
 PraF.KTPFP/dTDSPx15-814/16  Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 - B. Fábry, R. Brtko, L. Bielik, M. Giba, M. Gregor 1/Z    12sIK     PH   6    
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSPx15-816/16  Právna historiografia a teória práva 2 - R. Brtko, M. Nemec, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec 1/L    12sIK     PH   6    
 PraF.KTPFP/dTDSPx15-817/16  Právna veda (teória, systém, metodológia) 2 - R. Brtko, B. Fábry, L. Bielik, M. Giba, M. Gregor 1/L    12sIK     PH   6    
 PraF.KTPFP/dTDSPx15-863/16  Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia - B. Fábry 2/Z    12sIK     PH   6    
 PraF/dTDSPx15-met/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth, F. Gahér 2/L    12sS     PH   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD externá forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/dTDSPx15-818/16  Filozofia práva v 20. storočí - T. Mészáros 1/Z    10sIK     PH   4    
 PraF.UPITPDV/dOFPx15-819/16  Internetové právo - J. Andraško, M. Daňko 1/Z    10sIK     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dTDSPx15-820/16  Kánonické právo (kódexy 13. až 20. storočia) - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 1/Z    10sIK     PH   4    
 PraF/PhDE-795/16  Manažment vedeckých projektov (granty) - A. Démuth 1/Z    10sIK     PH   3    
 PraF.KRPKCP/dTDSPx15-821/16  Právna romanistika - M. Gregor, R. Brtko 1/Z    10sIK     PH   4    
 PraF.KTPSV-KTPFP/dTDSPx15-822/16  Štátoveda (sociálny, neoliberálny a právny štát) - M. Lysý 1/Z    10sIK     PH   4    
 PraF.KPDPK/dTDSPx15-823/16  Dejiny práva na Slovensku v 20. storočí - M. Lysý, O. Podolec 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KTPFP/dTDSPx15-824/16  Dejiny právneho myslenia - PraF.KTPFP 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KPDPK/dTDSPx15-825/16  Kódexy súkromného práva 19. a 20. storočia - M. Lysý, M. Mlkvý, J. Sombati 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KUP/dTDSPx15-826/16  Ľudské práva v judikatúre ESĽP - M. Lysý, M. Gregor 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KPDPK/dTDSPx15-827/16  Porovnávacie ústavné právo - M. Lysý 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF/PhDE-799/16  Právny výskum (normatívny, sociologický) - R. Brtko, M. Nemec, M. Turčan, R. Kišoňová 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KTPSV/dTDSPx15-828/16  Právo a technológie - PraF.KTPSV 1/L    10sIK     PH   4   !  
 PraF.KPDPK/dTDSPx15-829/16  Trestné zákonníky 19. a 20. storočia - M. Lysý, O. Podolec 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KPDPK-KTPFP/dTDSPx15-864/16  Vedecká práca vo vednom odbore teória a dejiny štátu a práva (teória, metodika, prax) - R. Brtko, R. Kasinec, Ľ. Batka, A. Démuth, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Mrva, M. Turčan, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, M. Gregor 2/Z    10sIK     PH   3    
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety (PhD externá forma)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dTDSPx15-830/16  Vysokoškolská didaktika práva - M. Lysý 1/Z    6sIK     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VC - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dTDSP15-S1/16  Dizertačná skúška   SS   20    
 PraF/dTDSP15-S2/16  Dizertačná práca a jej obhajoba   OB   30    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát