Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo Európskej únie (dPEUx19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1.roč. povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEUx19-1/19  Metodológia vedy - L. Bielik, A. Démuth, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan 1/Z    10sSu     P/Z   4    
 PraF.UCPK/dPEUx19-2/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 1/Z    6sP + 4sS     S   4    
 PraF/dPEUx19-4/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - O. Blažo, E. Burda, H. Kováčiková, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    14sSu     S   4    
 PraF.KMPMV/dPEUx19-5/19  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - D. Bednár, K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    14sSu     PH   4    
 PraF.UEP/dPEUx19-6/19  Inštitucionálne právo Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, P. Lysina, L. Trellová, M. Slašťan 1/Z    14sSu     PH   4    
 PraF.UEP/dPEUx19-11/19  Právny poriadok Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, L. Mokrá, M. Patakyová, L. Trellová 1/L    14sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEUx19-12/19  Súdny systém Európskej únie - M. Patakyová, O. Blažo 1/L    14sSu     PH   3    
 PraF.KTPFP/dPEUx19-3/19  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér, L. Bielik, M. Števček 1/L    28sSu     PH   4    

Blok - 2PP - 2.roč. povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEUx19-10/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 2/L    12sSu     PH   4    
 PraF.UEP/dPEUx19-13/19  Slobody vnútorného trhu Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    14sSu     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVPJ1ZS - 1.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-7/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-8/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-9/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    12sSu     P/Z   3    

Blok - PVPJ1LS - 1.r.LS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-14/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-15/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-16/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    12sSu     P/Z   3    

Blok - PVPJ2ZS - 2.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEUx19-21/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá 2/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-22/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEUx19-23/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    12sSu     P/Z   3    

Blok - 2PVP1 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - vonkašie politiky
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEUx19-19/19  Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - vedecké aspekty - A. Beleš, H. Kováčiková 2/Z    12sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEUx19-20/19  Spoločná obchodná politika Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    12sSu     PH   3    

Blok - 2PVP2 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - vnútorné politiky a mooty min. 6 kreditov
Študent musí absolvovať aspoň dva predmety, pričom aspoň jeden nesmie byť účasť alebo koučovanie simulovaného súdneho konania
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEU19-31/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 1 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-32/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 2 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-33/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 1 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-34/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 2 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEUx19-24/19  Ochrana hospodárskej súťaže v Európskej únii - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/L    12sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEUx19-25/19  Azylové a migračné právo Európskej únie - A. Beleš 2/L    10sSu     PH   3    
 PraF.KFP/dPEUx19-26/19  Európska hospodárska a menová únia - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács 2/L    10sSu     PH   3    

Blok - 2PVP3 - 2.roč. povinne voliteľné predmety - medzinárodné právo
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dPEUx19-17/19  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 2/L    14sSu     PH   3    
 PraF.UEP-KMPMV/dPEUx19-18/19  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - D. Bednár, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch 2/L    14sSu     PH   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/dPEUx19-27/19  Medzinárodné a európske právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková, M. Vrabko, M. Srebalová 1, 2/L    10sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/dPEUx19-28/19  Európske právo duševného a priemyselného vlastníctva - J. Andraško, M. Daňko, R. Munk 1, 2    10sSu     PH   2    
 PraF.KFP/dPEUx19-29/19  Európske rozpočtové právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr 1, 2/Z    10sSu     PH   2    
 PraF.KFP/dPEUx19-30/19  Európske daňové a colné právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr 1, 2/L    10sSu     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3, 4/Z        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA1 - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEU19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška z oblasti práva Európskej únie)   SS   20    
 PraF/dPEU19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z práva Európskej únie a jej obhajoba   OB   30    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž