Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo Európskej únie (dPEU19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1. roč. povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEU19-1/19  Metodológia vedy - L. Bielik, A. Démuth, J. Svák, T. Strémy, M. Turčan 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.UCPK/dPEU19-2/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 1/Z    6sP + 4sS     S   4    
 PraF.KTPFP/dPEU19-3/19  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér, L. Bielik, M. Števček 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF/dPEU19-4/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - O. Blažo, E. Burda, A. Mašurová, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    14sSu     S   4    
 PraF.KMPMV/dPEU19-5/19  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - D. Bednár, K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF.UEP/dPEU19-6/19  Inštitucionálne právo Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, P. Lysina, L. Trellová, M. Slašťan 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF/dPEU19-10/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 1/L    12sSu     PH   4    
 PraF.UEP/dPEU19-11/19  Právny poriadok Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, L. Mokrá, M. Patakyová, L. Trellová 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-12/19  Súdny systém Európskej únie - M. Patakyová, O. Blažo 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-13/19  Slobody vnútorného trhu Európskej únie – vedecké aspekty - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 1/L    1P + 1S     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVPJ1ZS - 1.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEU19-7/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-8/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-9/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    2S     P/Z   3    

Blok - PVPJ1LS - 1.r.LS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEU19-14/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-15/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-16/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    2S     P/Z   3    

Blok - PVPJ2ZS - 2.r.ZS - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dPEU19-21/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá, P. Uličná, S. Mičíková 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-22/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dPEU19-23/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    2S     P/Z   3    

Blok - PVP1LS - 1.r. povinne voliteľné predmety - medzinárodné právo min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dPEU19-17/19  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP-KMPMV/dPEU19-18/19  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - D. Bednár, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch 1/L    1P + 1S     PH   3    

Blok - PVP2ZSE - 2.r. povinne voliteľné predmety - vonkajšie politiky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEU19-19/19  Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - vedecké aspekty - A. Beleš, H. Kováčiková 2/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-20/19  Spoločná obchodná politika Európskej únie - vedecké aspekty - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    1P + 1S     PH   3    

Blok - PVP2ZSI - 2.r. povinne voliteľné predmety - vnútorné politiky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEU19-24/19  Ochrana hospodárskej súťaže v Európskej únii - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-25/19  Azylové a migračné právo Európskej únie - A. Beleš 2/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KFP/dPEU19-26/19  Európska hospodárska a menová únia - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács 2/Z    1P + 1S     PH   3    

Blok - PVPM - povinne voliteľné predmety - mooty min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/dPEU19-31/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 1 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-32/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - súťaž 2 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-33/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 1 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 PraF.UEP/dPEU19-34/19  Simulovaný súdny spor z medzinárodného alebo európskeho práva - koučing 2 - M. Patakyová, Z. Mlkvá Illýová 1, 2    20sSu     PH   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/dPEU19-27/19  Medzinárodné a európske právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková, M. Vrabko, M. Srebalová 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/dPEU19-28/19  Európske právo duševného a priemyselného vlastníctva - J. Andraško, M. Daňko, R. Munk, P. Žárská 1, 2    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KFP/dPEU19-29/19  Európske rozpočtové právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr 1, 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KFP/dPEU19-30/19  Európske daňové a colné právo - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Szakács, J. Mazúr 1, 2/L    1P + 1S     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3/Z        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA1 - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dPEU19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška z oblasti práva Európskej únie)   SS   20    
 PraF/dPEU19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z práva Európskej únie a jej obhajoba   OB   30    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát