Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Obchodné a finančné právo (dOFP15)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Spolugarant:
prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Spolugarant:
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - B. Fábry, L. Bielik, L. Mokrá 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér, M. Števček 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF.KFP/dOFP15-789/16  Aktuálne otázky finančného práva - M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík 1/Z    4sP + 8S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/dOFP15-790/16  Aktuálne otázky obchodného práva - J. Duračinská, K. Kalesná, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová, A. Mašurová 1/Z    4sP + 8sS     PH   4    
 PraF.KFP/dOFP15-791/16  Aktuálne tendencie vývoja finančného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej únii - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 1/L    2sP + 8sS     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/dOFP15-792/16  Aktuálne tendencie vývoja obchodného práva v národnom a medzinárodnom kontexte - komparácia v Európskej únii - K. Kalesná, M. Mamojka, P. Lukáčka, J. Duračinská, M. Patakyová 1/L    2sP + 8sS     PH   4    
 PraF.KOPHP-KFP/dOFP15-800/16  Príprava projektu dizertačnej práce z obchodného a finančného práva - Ľ. Čunderlík, M. Patakyová, M. Mamojka, K. Kalesná, M. Kačaljak, P. Lukáčka 1/L    120sD     P/Z   4    
 PraF.UCPK/PhD-844/16  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    6sP + 4sS     P/Z   4    
 PraF/PhD-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth 2/L    12sIK     PH   4    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD - denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/dOFP15-793/16  Finančné právo Európskej únie - M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík, O. Blažo 1/Z    14sP + 14sS     PH   3    
 PraF.KOPHP/dOFP15-794/16  Obchodné transakcie - K. Kalesná, M. Mamojka, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Patakyová 1/Z    2sP + 8sS     PH   3    
 PraF/Phd-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - M. Vrabko, E. Burda, M. Pisoňová, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    3S     PH   3    
 PraF/PhDE-795/16  Manažment vedeckých projektov (granty) - A. Démuth 1/Z    10sIK     PH   3    
 PraF.KFP/dOFP15-796/16  Bankové právo v národnom a európskom kontexte - M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík 1/L    6sS     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/dOFP15-798/16  Správa obchodných spoločností - K. Kalesná, M. Mamojka, P. Lukáčka, J. Duračinská 1/L    2sP + 8sS     PH   3    
 PraF/PhD-799/16  Právny výskum (normatívny, sociologický) - R. Brtko, M. Nemec 1/L    10sIK     PH   4    
 PraF.KFP/dOFP15-852/16  Simulované prípadové štúdie z finančného práva - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 2/Z    8sS     PH   3    
 PraF.KOPHP/PhD-853/16  Simulované prípadové štúdie z obchodného práva - J. Duračinská, K. Kalesná, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    8sS     PH   3    
 PraF.KFP/dOFP15-854/16  Analýza a syntéza pozitívnych právnych inštitútov z finančného práva - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak 2/Z    2sP + 4sS     PH   3    
 PraF.KOPHP/dOFP15-855/16  Analýza a syntéza pozitívnych právnych inštitútov z obchodného práva - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, P. Lukáčka, A. Mašurová, J. Strémy 2/Z    2sP + 8sS     PH   3    
 PraF.KFP/dOFP15-856/16  Interdisciplinárna spolupráca a medzinárodná spolupráca v študijnom odbore finančné právo - P. Lukáčka, M. Mamojka, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Patakyová 2/L    1sP + 14sS     S   3    
 PraF.KOPHP/dOFP15-857/16  Interdisciplinárna spolupráca a medzinárodná spolupráca v študijnom odbore obchodné právo - M. Kačaljak, M. Patakyová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, O. Blažo 2/L    14sS     PH   3    
 PraF.KOPHP-KFP/dOFP15-797/16  Obchodné a finančné právo - Ľ. Čunderlík, J. Duračinská, M. Kačaljak, K. Kalesná, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/L    4sP + 8sS     PH   3    
 PraF.KOPHP-UEP/dOFP15-859/16  Právo hospodárskej súťaže - O. Blažo, K. Kalesná, M. Patakyová, M. Mamojka, A. Mašurová 2/L    8sP     PH   3    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšia činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dOFP15-S2/16  Štátna skúška - Dizertačná práca z obchodného a finančného práva a jej obhajoba   OB   30    
 PraF/SS-PhD-S3/16  Štátna skúška - Dizertačná skúška   SS   20    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž