Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo (bPRVx17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1 roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, M. Mrva, R. Kasinec, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/Z    28sSu     P/Z   5    
 PraF.KUP/bPRVx17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, Z. Lukáčková, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda 1/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, J. Sombati, P. Dražová, Z. Gyurász 1/Z    28sSu     PH   3    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1051/17  Právna a politická filozofia - T. Mészáros, Ľ. Batka, A. Démuth, O. Meteňkanyč, R. Kišoňová 1/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRVx17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, S. Meňhartová, Z. Klincová, V. Sedliak, L. Fotopulosová, A. Mišinová 1/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, M. Káčerík, M. Dáni, V. Sedliak, K. Raková, M. Hamřik, A. Mišinová 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - M. Lysý, O. Podolec, J. Sombati 1/L    10sSu     S   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - Z. Lukáčková, E. Neubauerová, A. Priehoda, D. Stanek, I. Kútna Želonková 1/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor, V. Dančiaková, V. Vladár 1/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1063/17  Rímske právo 2 - M. Gregor, R. Brtko, M. Nemec, V. Dančiaková, V. Vladár, M. Mlkvý 1/L    28sSu     P/Z   3    

Blok - 2PP - 2. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17  Správne právo hmotné - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 2/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Haršányová, Z. Klincová, R. Smyčková, M. Ivančo, M. Káčerík, K. Szendreiová, M. Hamřik, V. Bačíková, A. Mišinová 2/Z    28sSu     PH   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1058/17  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, A. Mišinová 2/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Nevická, S. Capíková, B. Pavlíková 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1068/17  Správne právo procesné - B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRVx17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, H. Kováčiková, A. Beleš, M. Patakyová 2/Z    32sSu     P/Z   5    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/L    28sSu     P/Z   4    

Blok - 3PP - 3. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, T. Hlinka, J. Mazúr 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KFP/bPRVx17-1081/17  Finančné právo 2 - M. Kačaljak, A. Szakács, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, T. Hlinka 3/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Ivančo, M. Dáni, B. Tkáčová, M. Haršányová, M. Káčerík, Z. Klincová, P. Helt, F. Sedlačko, S. Meňhartová, V. Sedliak, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová 3/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, R. Smyčková, M. Dáni, B. Tkáčová, M. Haršányová, M. Ivančo, Z. Klincová, P. Helt, L. Fotopulosová 3/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1079/17  Hospodárske právo - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, D. Zigo 3/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1069/17  Právo životného prostredia - M. Dufala, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková 3/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1070/17  Správne súdnictvo - J. Vačok, M. Dufala, M. Horvat, L. Grešová 3/Z    28sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, P. Žárská, K. Hodossy 3/Z    28sSu     PH   3    

Blok - 4PP - 4. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr 4/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRVx17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - S. Ficová, M. Mamojka, M. Patakyová, M. Števček, L. Dufalová, J. Duračinská, I. Fekete, B. Jablonka, A. Löwy, M. Križan, P. Lukáčka, P. Luprichová, A. Mašurová, M. Smalik, R. Smyčková, J. Strémy, M. Dáni 4/Z    28sSu     PH   4    
 PraF.UKPVTK/bPRVx17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 4/L    28sSu     PH   2    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Čentéš, P. Šámal, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik 4/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - L. Kurilovská, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, S. Mihálik 4/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Čentéš, P. Šámal, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik 4/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - L. Kurilovská, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík, S. Mihálik 4/L    28sSu     P/Z   4    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - 2-1PVP - 2r ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 2/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 2/Z    21sSu     PH   3    

Blok - 2-2PVP - 2r LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 2/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 2/L    21sSu     PH   3    

Blok - 3-1PVPJ - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 3/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 3/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 3/Z    21sSu     PH   3    

Blok - 3-2PVPJ - 3r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 3/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 3/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 3/L    21sSu     PH   3    

Blok - 4-1PVP - 4r. ZS - povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 4/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 4/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 4/Z    21sSu     PH   3    

Blok - 4-2PVP - 4r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 4/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 4/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 4/L    21sSu     PH   3    

Blok - 3-1PVPS - 3r. LS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1110/17  Zdravotné právo - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel, S. Capíková, B. Pavlíková 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, T. Rulíšek, M. Pavlovič 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1112/17  Hospodárska správa - M. Horvat, Ľ. Máčaj 3/L    21sSu     PH   2    

Blok - 3-2PVPS - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1107/17  Pozemkové právo - M. Srebalová, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Vačok, J. Šmelková, Ľ. Máčaj 3/Z    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1108/17  Stavebné právo - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, K. Tóthová, J. Šmelková, Ľ. Máčaj, M. Michalovič 3/Z    21sSu     PH   2    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRVx17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1143/17  Ochrana osobných údajov - K. Hodossy, M. Macová, M. Vrabko, M. Mesarčík 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1129/17  Základy sociológie práva - M. Mrva, R. Kišoňová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - M. Turčan, Ľ. Batka 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1133/17  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 2, 3, 4/L    15sSu     H   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - T. Mészáros, R. Kišoňová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1142/17  Politológia pre právnikov - M. Domin 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRVx17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 1 - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, Y. Daudrikh, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, S. Heseková, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, A. Szakács, H. Kováčiková, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, J. Mazúr, A. Mašurová, M. Michalovič, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, J. Prnová, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 2 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, K. Kalesná 3/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - M. Nemec 2, 3/Z    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - M. Nemec, M. Gregor 2, 3/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner   8sS     PH   3   !  
 PraF.KSEP/bPRVx17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek   15sSu     S   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík, H. Kováčiková   14sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2, 3/L    15sSu     S   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3, 4/Z    21sP     PH   3    
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1216/20  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2, 3, 4/Z    14sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúškyy
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát