Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Študijný program:
Právo (PRVx16)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/2-bPRx-113/16  Európske právo - H. Kováčiková, D. Ježová, K. Kalesná, O. Blažo, M. Patakyová, A. Beleš 2/Z    20P     S   6    
 PraF.KSEP/3-PRVx-111/16  Správne právo 1 - K. Tóthová, J. Škrobák, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Srebalová, M. Vrabko, M. Havelková 2/Z    26P     S   6    
 PraF.KSEP/3-PRVx-112/16  Správne právo 2 - K. Tóthová, V. Munková, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, J. Škrobák, M. Dufala, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Srebalová, M. Vrabko, M. Havelková 2/L    26sP     S   6    
 PraF.KÚP/2-bPRx-107/16  Ústavné právo 1 - M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, V. Bujňák 2/Z    21P     P/Z   6    
 PraF.KÚP/2-bPRx-110/16  Ústavné právo 2 - M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, V. Bujňák 2/L    21sP     P/Z   6    

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/3-PRVx-111/16  Správne právo 1 - K. Tóthová, J. Škrobák, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Srebalová, M. Vrabko, M. Havelková 3/Z    26P     S   6    
 PraF.KSEP/3-PRVx-112/16  Správne právo 2 - K. Tóthová, V. Munková, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, J. Škrobák, M. Dufala, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Srebalová, M. Vrabko, M. Havelková 3/L    26sP     S   6    
 PraF.KPPSZ/3-PRVx-117/16  Základy pracovného práva - J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, L. Freel, M. Krippel, D. Nevická 3/L    22sP     S   6    
 PraF.KMPEP/3-PRVx-115/16  Medzinárodné právo verejné 1 - D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček, I. Novotný 3/Z    22sP     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/3-PRVx-116/16  Medzinárodné právo verejné 2 - D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček, I. Novotný 3/L    16sP     P/Z   6    

Blok - PP4 - PP/4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/4-bPRx-120/16  Správne právo 3 - J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, B. Pekár, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Srebalová, M. Vrabko, M. Havelková 4/Z    26sP     S   6    
 PraF.KOP/3-bPRx-120/19  Občianske právo 1 - I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, L. Dufalová, Z. Mlkvá Illýová, V. Bačíková, R. Hnilica, M. Káčerík, A. Löwy, M. Mlkvý, T. Čipková, M. Hamřik 4/Z    22sP     S   6    
 PraF/4-bPRx-831/16  Seminár k bakalárskym prácam - PraF, vedúci bakalárskej práce 4/Z    7sS     PH   6    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/3-bPRx-329/16  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 3/Z    14sP     P/Z   4    
 PraF.KÚP/3-bPR-328/16  Európske ústavné právo - M. Giba, M. Hodás 3/Z    2P + 1S     PH   4   !  
 PraF.KPPSZ/3-bPRx-330/16  Právo sociálneho zabezpečenia 1 - J. Matlák, Z. Macková 3/L    20sP     S   4    

Blok - PVP4 - PVP/4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPPSZ/4-bPRx-331/16  Právo sociálneho zabezpečenia 2 - J. Matlák, Z. Macková 4/Z    20sP     S   4    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SŠ4 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-bPRx-1/16  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   6    
 PraF/SS-bPRx-2/16  Štátna skúška zo správneho práva   SS   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát