Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2019/2020
Študijný program:
Právo (PRV16)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 SK-MPV1  Medzinárodné právo verejné 1
   -  PraF.KMPEP/1-LEIG-683/13  Public International Law I./Medzinárodné právo verejné 1 - M. Špaček 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
   -  PraF.KMPEP/3-bPR-115/16  Medzinárodné právo verejné 1 - D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček, I. Novotný 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KSEP/3-bPR-120/16  Správne právo 3 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková, M. Havelková 3/Z    2P + 2S     H   6    
 SK-MPV2  Medzinárodné právo verejné 2
   -  PraF.KMPEP/1-LEIG-684/13  Medzinárodné právo verejné 2 - M. Špaček, D. Bednár, J. Valuch 3/L    2P + 1S     P/Z   6    
   -  PraF.KMPEP/3-bPR-116/16  Medzinárodné právo verejné 2 - D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček, I. Novotný, L. Mareček 3/L    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KOP/3-bPR-120/16  Občianske právo 1 - I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, L. Dufalová, Z. Mlkvá Illýová, V. Bačíková, R. Hnilica, M. Káčerík, A. Löwy, M. Mlkvý 3/L    2P + 2S     S   6    
 PraF.KPPSZ/3-bPR-117/16  Základy pracovného práva - J. Matlák, J. Hamuľák, L. Hrtánek, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, J. Kšiňan, J. Pavol, A. Poruban, L. Freel, M. Krippel, D. Nevická, B. Pavlíková, P. Rak 3/L    2P + 2S     S   6    
 PraF/3-bPR-831/16  Seminár k bakalárskym prácam - PraF, vedúci bakalárskej práce 3/Z    1S     PH   6    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/3-bPR-329/16  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, V. Bačíková, M. Káčerík 3/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KPPSZ/3-bPR-331/16  Právo sociálneho zabezpečenia 2 - J. Matlák, Z. Macková 3/Z    2P + 1S     S   4    
 PraF.KPPSZ/3-bPR-357/16  Zdravotné právo - M. Nováková, L. Freel, M. Krippel, S. Capíková 3/L    2P + 1S     PH   4    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SŠ3 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-bPR-1/16  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   6    
 PraF/SS-bPR-2/16  Štátna skúška zo správneho práva   SS   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž