Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Študijný program:
Právo (mPRVx15)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník min. 30 kreditov
akreditované od 1.9.2015
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPRx-1/15  Trestné právo 1 - I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-2/15  Trestné právo 2 - I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy 1/L    28sP     S   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-6/15  Občianske právo 2 - N. Adamov, I. Fekete, M. Križan, L. Dufalová, Z. Mlkvá Illýová, P. Luprichová, M. Mlkvý, M. Patakyová, M. Považan 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-7/15  Občianske právo 3 - R. Smyčková, M. Števček, A. Löwy, M. Ivančo, J. Bajánková, M. Hamřik, P. Luprichová, B. Tkáčová, R. Hnilica 1/L    28sP     S   5    
 PraF.KMPEP/2-mPRx-12/15  Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, K. Burdová, M. Ďuriš, M. Slašťan, P. Lysina 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KPPSZ/2-mPRx-5/15  Pracovné právo (Pracovné právo 2) - J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, L. Freel, M. Krippel 1/L    28sP     S   5    

Blok - PP2 - PP/2. ročník min. 30 kreditov
akreditované od 1.9.2015
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPRx-129/16  Obchodné právo 1 - M. Patakyová, M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, J. Strémy, B. Jablonka, A. Mašurová 2/Z    28sP     P/Z   5    
 PraF.KOPHP/2-mPRx-130/16  Obchodné právo 2 - P. Kubíček, M. Patakyová, M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, B. Jablonka, J. Strémy, A. Mašurová 2/L    28sP     P/Z   5    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-127/16  Trestné právo 3 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík 2/Z    28sP     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-128/16  Trestné právo 4 - L. Kurilovská, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, I. Fedorovičová, J. Čentéš 2/L    28sP     S   5    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-132/16  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, Y. Daudrikh, S. Heseková, A. Koroncziová, J. Mazúr, P. Rakovský 2/L    28sP     P/Z   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-124/16  Občianske právo 4 - S. Ficová, R. Smyčková, M. Števček, A. Löwy, P. Helt, M. Ivančo, D. Ježová, R. Hnilica 2/Z    28sP     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník min. 9 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/1-mPRx-13/15  Konanie pred ústavným súdom - M. Giba, T. Ľalík, K. Baraník, J. Drgonec, M. Domin, V. Bujňák, M. Hodás, P. Kresák, L. Trellová 1/Z    14sP     S   3    
 PraF.KSEP/2-mPRx-16/15  Európske správne právo - B. Pekár 1/Z    14sP     S   3    
 PraF.ÚEV/2-mPRx-20/15  Podniková ekonómia - Z. Poláková 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.ÚEV/2-mPRx-21/15  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1/L    14sP     S   3    
 PraF.KEVPIT/2-mPRx-22/15  Počítačové právo - M. Daňko, S. Ralbovská Sopúchová, J. Andraško, R. Munk 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.KMPEP/1-mPRx-18/15  Medzinárodné právo (procesné) - K. Burdová, M. Ďuriš, M. Vozáryová, M. Slašťan, P. Lysina 2/L    22sP     S   3    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-656/15  Bankové právo - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, J. Mazúr 1/Z    24sP     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRx-556/15  Právna úprava nástrojov finančného trhu - PraF.KOFHP 1/Z    12sP     P/Z   3   !  

Blok - PVP2d - PVP/2. ročník - semináre k diplomovým prácam min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/2-mPRx-1150/17  Seminár k diplomovým prácam z finančného práva - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1149/17  Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1152/17  Seminár k diplomovým prácam z európskeho práva - O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1151/17  Seminár k diplomovým prácam z trestného práva - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, D. Hojsík, Ľ. Izáková, G. Kasanický, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Y. Turayová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1153/17  Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1154/17  Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1155/17  Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1156/17  Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1157/17  Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1158/17  Seminár k diplomovým prácam z počítačového práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1159/17  Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied - B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1160/17  Seminár k diplomovým prácam z ústavného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1161/17  Seminár k diplomovým prácam zo správneho práva - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1162/17  Seminár k diplomovým prácam z rímskeho práva - P. Capandová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1163/17  Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník min. 6 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPSV/2-mPRx-035/15  Logická sémantika pre právnikov - F. Gahér 2/L    14sP     P/Z   3    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-346/16  Kriminalistika - I. Fedorovičová, R. Blažek 2/Z    21sP     H   3    
 PraF.KUP/2-mPRx-325/16  Teória a prax legislatívy - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Hodás 2/L    12sP     S   3    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-347/16  Kriminológia - Y. Turayová, T. Strémy 2/L    18sP     S   3    
 PraF.KOPHP/2-mPRx-031/15  Obchodné právo 3 - M. Belkin, A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    12sS     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRx-032/16  Obchodné právo 4 - A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/L    12sP     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRx-030/16  Hospodárske právo - M. Mamojka, S. Barkoci, J. Duračinská, M. Ďurica, J. Golian, J. Strémy 2/Z    20sP     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/2-mPRx-345/16  Právo medzinárodného obchodu - PraF.KMPMV 2/Z    20sP     P/Z   3   !  
 PraF.KPPPSZ/2-mPRx-339/16  Medzinárodné a európske pracovné právo - L. Freel, J. Hamuľák, A. Poruban 2/L    20sP     S   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník min. 4 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-mPRx-25/15  Politológia pre právnikov - M. Domin, Ľ. Cibulka 1/L    7sP     S   2    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-27/15  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    18sP     S   2    
 PraF.KSEP/2-mPRx-036/15  Environmentálne právo Európskej únie - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1/Z    14sP     PH   2   !  
 PraF.ÚEV/2-mPRx-32/15  Hospodárska politika - D. Stanek 1/Z    14sP     S   2    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-651/15  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová 1/L    8sP     PH   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPRx-23/15  Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti - P. Kresák, M. Domin, M. Giba 1/L    7sP     S   2   !  
 PraF.KSEP/1-mPRx-640/15  Administratívnoprávne praktikum 1 - J. Škrobák, J. Vačok 1/L    28sS     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-31/15  Právo medzinárodných priestorov - PraF.KMPEP 1/Z    7sP     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-33/15  Humanitárne a ľudské práva - M. Kereš 1/Z    7sP     PH   2   !  
 PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 1/Z    15sSu     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1/L    18sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KUP/mPRVx-1141/17  Ochrana ľudských práv I. - J. Svák 1/Z    21sP     PH   2    
 PraF.KUP/mPRVx-1142/17  Ochrana ľudských práv II. - J. Svák 1/L    21sP     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRVx17-1182/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 1 - J. Andraško, K. Baraník, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, J. Beňa, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, K. Burdová, P. Capandová, M. Cenkner, J. Chovancová, Y. Daudrikh, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, M. Gregor, T. Gábriš, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, S. Heseková, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, A. Kluknavská, M. Kordík, A. Koroncziová, H. Kováčiková, P. Kresák, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, E. Ladiverová, A. Letková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, A. Martvoň, J. Matlák, J. Mazúr, M. Michalovič, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, Z. Poláková, A. Poruban, J. Prnová, M. Prokeinová, S. Ralbovská Sopúchová, R. Schronk, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, M. Srebalová, D. Stanek, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, P. Vršanský, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, Ľ. Čunderlík, M. Ďuriš, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 1/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    18sSu     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1191/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 1, 2/Z    2S     P/Z   3    

Blok - VP2 - VP/2. ročník min. 4 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/2-mPRx-641/15  Administratívnoprávne praktikum 2 - J. Vačok, J. Škrobák 2/Z    28sS     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRx-29/15  Insolvenčné právo - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, J. Strémy 2/Z    14sP     P/Z   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRx-27/15  Úvod do medzinárodného zdaňovania - S. Gunárová, M. Sýkorová 2/Z    10sP     S   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-30/15  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - M. Ďuriš, K. Burdová, M. Vozáryová 2/Z    14S     PH   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 2/Z    15sSu     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 2/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-27/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    18sP     S   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 2/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    18sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRVx17-1183/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 2 - A. Beleš, O. Blažo, Y. Daudrikh, M. Dufala, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, S. Heseková, M. Horvat, D. Ježová, K. Kalesná, M. Kačaljak, A. Koroncziová, H. Kováčiková, A. Martvoň, J. Mazúr, M. Michalovič, L. Mokrá, V. Munková, M. Patakyová, B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, H. Kováčiková 1, 2/L    18sSu     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1191/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 1, 2/Z    2S     P/Z   3    

Blok - VPCJ - cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/C-bmPRx-033/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová 1/Z    7sS     P/Z   3   !  
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS3 - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPRx-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-29/16  Štátna skúška Občianske právo   SS   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - ŠS3 - povinne voliteľné predmety min. 10 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPRx-20/16  Štátna skúška Ústavné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-21/16  Štátna skúška Medzinárodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-22/16  Štátna skúška Teória práva   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-23/16  Štátna skúška Finančné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-24/16  Štátna skúška Obchodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-25/16  Štátna skúška Pracovné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-26/16  Štátna skúška Právne dejiny   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-27/16  Štátna skúška Rímske právo   SS   10    

Blok - SŠDP - obhajoba diplomovej práce min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-mPR-20/17  Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-21/17  Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-22/17  Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-23/17  Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-24/17  Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-25/17  Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-26/17  Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-27/17  Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-28/17  Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-29/17  Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-30/17  Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-31/17  Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-32/17  Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-33/17  Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-34/17  Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát