Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Študijný program:
Právo (mPRV15)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-125/15  Trestné právo 1 - P. Šámal, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy, J. Ľorko 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-126/15  Trestné právo 2 - P. Šámal, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy, J. Ľorko 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-127/15  Trestné právo 3 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-122/15  Občianske právo 2 - I. Fekete, M. Križan, N. Adamov, P. Luprichová, L. Dufalová, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete, K. Szendreiová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Patakyová, M. Považan 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-123/15  Občianske právo 3 - R. Smyčková, M. Števček, J. Bajánková, M. Vladík, V. Magura, A. Löwy, M. Ivančo, R. Hnilica 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-129/15  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, J. Strémy, B. Jablonka, A. Mašurová, B. Grambličková, F. Petrek 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-130/15  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, J. Strémy, A. Mašurová, B. Grambličková, P. Lukáčka 1/L    2P + 2S     P/Z   5    
 SK-MPS  Medzinárodné právo súkromné
   -  PraF.KMPEP/1-mPR-682/16  International Privat Law/ Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, M. Surkoš, M. Slašťan, K. Burdová, P. Lysina, L. Mezeiová, M. Záthurecký 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
   -  PraF.KMPEP/2-mPR-145/15  Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, K. Burdová, M. Ďuriš, M. Slašťan, L. Mezeiová, P. Lysina, R. Bisták 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-128/16  Trestné právo 4 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík, I. Fedorovičová 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-124/16  Občianske právo 4 - M. Števček, R. Smyčková, J. Bajánková, M. Vladík, A. Löwy, P. Helt, M. Ivančo, S. Rybnikár, F. Sedlačko, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová, R. Hnilica 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KPPSZ/2-mPR-118/16  Pracovné právo (Pracovné právo 2) - R. Schronk, J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, L. Freel, M. Krippel 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KFP/2-mPR-132/16  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský, J. Mazúr 2/Z    2P + 2S     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník min. 9 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-mPR-321/15  Konanie pred ústavným súdom - M. Giba, T. Ľalík, K. Baraník, J. Drgonec, M. Domin, V. Bujňák, M. Hodás, P. Kresák, L. Trellová 1/Z    2P     PH   3    
 PraF.KSEP/1-mPR-340/16  Európske správne právo - B. Pekár 1/Z    2P     S   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-346/15  Kriminalistika - I. Fedorovičová, R. Blažek 1/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.ÚEV/1-mPR-341/16  Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ - D. Stanek 1/Z    1P + 1S     S   3    
 PraF.KTPSV/2-mPR-035/15  Logická sémantika pre právnikov - F. Gahér 1/L    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.ÚEV/2-mPR-333/16  Podniková ekonómia - Z. Poláková, P. Leško 1/L    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KMPEP/1-mPR-146/16  Medzinárodné právo procesné - K. Burdová, M. Ďuriš, M. Vozáryová, M. Slašťan, P. Lysina 1/L    2P + 1S     P/Z   3    
 PraF/1-mPR-342/16  Počítačové právo - M. Daňko, S. Ralbovská Sopúchová, P. Žárská, J. Andraško, R. Munk 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-347/15  Kriminológia - Y. Turayová, G. Dianiška, T. Strémy 1/L    2S     S   3    
 PraF.KOFHP/2-mPR-556/15  Právna úprava nástrojov finančného trhu - PraF.KOFHP 1/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-656/15  Bankové právo - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, J. Mazúr 1/Z    2P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-031/15  Obchodné právo 3 - A. Belkina, E. Hajnišová, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 1/L    2S     PH   3   !  

Blok - PVP2d - PVP/2. ročník - semináre k diplomovým prácam min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden z nasledujúcich predmetov podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/2-mPR-1149/17  Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1150/17  Seminár k diplomovým prácam z finančného práva - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1151/17  Seminár k diplomovým prácam z trestného práva - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, D. Hojsík, Ľ. Izáková, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Y. Turayová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1154/17  Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - L. Freel, J. Hamuľák, M. Krippel, Z. Macková, J. Matlák, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, R. Schronk 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1152/17  Seminár k diplomovým prácam z európskeho práva - O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1153/17  Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1155/17  Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1156/17  Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1158/17  Seminár k diplomovým prácam z počítačového práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1159/17  Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied - B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1160/17  Seminár k diplomovým prácam z ústavného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1161/17  Seminár k diplomovým prácam zo správneho práva - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 2/Z    2S     H   5    
 PraF/2-mPR-1162/17  Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) práva - P. Capandová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1163/17  Seminár k diplomovým prácam z rímskeho práva - P. Capandová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1157/17  Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPR-030/15  Hospodárske právo - M. Mamojka, S. Barkoci, J. Duračinská, M. Ďurica, J. Golian, J. Strémy 2/Z    2P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-345/16  Právo medzinárodného obchodu - PraF.KMPMV 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-339/16  Medzinárodné a európske pracovné právo - J. Hamuľák, V. Minčič, A. Poruban, L. Freel 2/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.KOPHP/2-mPR-032/15  Obchodné právo 4 - A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   3   !  
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/1-mPR-640/16  Administratívnoprávne praktikum (1) - J. Škrobák, J. Vačok, M. Srebalová 1/Z    2C + 2IK     PH   2    
 PraF.KSEP/1-mPR-641/16  Administratívnoprávne praktikum (2) - J. Vačok, J. Škrobák, M. Srebalová 1/L    2C + 2IK     PH   2    
 PraF.KÚP/2-mPR-539/15  Politológia pre právnikov - Ľ. Cibulka, M. Domin 1/L    1P     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-L/16  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-569-L/16  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KTPKK/2-mPR-560/15  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková 1/Z    2S     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-546/16  Súdna psychológia - A. Heretik 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KOFHP/2-mPR-651/15  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová, M. Kačaljak 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/C-mPR-718/15  Európske trestné právo - M. Kordík 1/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KTPSV/2-mPRV-650/11  Interpretácia práva - M. Mrva, T. Mészáros 1/L    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-691/16  Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu - Ľ. Čunderlík, J. Mazúr, M. Katkovčin 1/L    1S     P/Z   2    
 PraF.KSEP/1-mPR-673/16  Konania pred úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko 1/Z    1S     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/C-bmPR-700/15  Azylové právo - M. Vozáryová 1/L    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4    
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/Z    2S     PH   4    
 PraF.KPDPK/2-mPRV-023/15  Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí - A. Letková, M. Lysý, T. Gábriš 1/Z    2P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KÚP/2-mPR-614/15  Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti - T. Ľalík, M. Giba, H. Magurová, M. Domin, K. Baraník 1/L    1P     S   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, D. Bednár, J. Kováčik, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOP/2-mPR-545/15  Právne vzťahy medzi manželmi - P. Luprichová 1/L    1S     PH   3   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-366/16  Insolvenčné právo - M. Mamojka, J. Duračinská, J. Strémy 1/Z    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOPHP/1-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1/L    2P     S   2   !  
 PraF.UPITPDV/2-mPR-045/15  Právo informačných a komunikačných technológií - S. Ralbovská Sopúchová, M. Vrabko 1/L    1S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-652/15  Právo finančného trhu - J. Maruchnič 1/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-27/15  Úvod do medzinárodného zdaňovania - S. Gunárová, M. Sýkorová 1/L    4S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-690/15  Investovanie na kapitálových trhoch - PraF.KOFHP 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-540/16  Právo medzinárodných organizácií - PraF.KMPMV 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/1-mPR-709/16  Právo a technológie - PraF.KPDPK 1/L    1P + 1S     H   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-28/15  Menové právo - M. Sidak 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 1/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš   1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo   1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1175/17  Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve - J. Hamuľák, J. Matlák, V. Minčič, A. Poruban, L. Freel, D. Nevická 1/L    2S     P/Z   2    
 PraF.KTPSV/mPR-1176/17  Bioetika a spoločnosť - Ľ. Batka, B. Fábry 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   40sS     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1178/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 - PraF.KFP 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1179/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 - M. Medvec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1182/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 1 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr, D. Bednár, K. Burdová, M. Ďuriš, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch, P. Vršanský, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, J. Duračinská, B. Grambličková, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy, J. Beňa, J. Klimko, A. Letková, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Sombati, L. Freel, J. Hamuľák, M. Krippel, E. Ladiverová, Z. Macková, J. Matlák, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, R. Schronk, R. Brtko, P. Capandová, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, M. Nemec, J. Prnová, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, A. Heretik, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Ľ. Batka, A. Démuth, B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala, K. Baraník, V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová, A. Beleš, O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, L. Mokrá, V. Munková, M. Patakyová, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Poláková, D. Stanek, J. Andraško, M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 1/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1143/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 1 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1144/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 2 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1146/17  Informatizácia verejnej správy - M. Daňko, K. Hodossy, R. Munk 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KUP/mPRV-1141/17  Ochrana ľudských práv I. - J. Svák 1, 2/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KUP/mPRV-1142/17  Ochrana ľudských práv II. - J. Svák 1, 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF/MPRV-KF/16  Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a medzinárodnom kontexte - R. Pfeffer 1/L    1S     P/Z   2    

Blok - VP2 - VP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/2-mPRV-023/15  Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí - A. Letková, M. Lysý, T. Gábriš 2/Z    2P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KMPMV/1-mPR-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, D. Bednár, J. Kováčik, M. Špaček, J. Valuch 2/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPR-653/16  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - M. Ďuriš, K. Burdová, M. Vozáryová 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 2/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP/2-mPR-697/16  Európska hospodárska, menová a fiškálna únia - PraF.UEP 2/Z    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPRV-024/15  Volebné právo a volebné systémy - Ľ. Cibulka, M. Domin 2/Z    2P     S   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková, A. Beleš 2/Z    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-Z/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    1P + 1S     S   2    
 PraF.KMPMV/1-mPR-1170-Z/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1, 2/Z    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPEP/2-mPRV-144/10  Predštátnicový seminár Medzinárodné právo - P. Vršanský, K. Burdová, M. Ďuriš, J. Valuch, M. Vozáryová, S. Ondrášiková, M. Slašťan 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRV-142/10  Predštátnicový seminár z Finančného práva - M. Duračinská, Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, A. Koroncziová, M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRV-143/10  Predštátnicový seminár z Obchodného práva - M. Patakyová, M. Mamojka, E. Hajnišová, I. Kisely, B. Jablonka, P. Lukáčka 2/Z    2P     PH   2   !  
 PraF.KPPSZ/2-mPRV-140/10  Predštátnicový seminár Pracovné právo - J. Hamuľák, J. Matlák 2/Z    2S     S   2    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   40sS     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1183/18  Vedecká odborná činnosť pre právnikov 2 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KTPKK/1-mPRV-569-Z/00  Súdne inžinierstvo - M. Hrubizna 2/Z    1P + 1S     S   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1146/17  Informatizácia verejnej správy - M. Daňko, K. Hodossy, R. Munk 2/Z    2S     PH   2    

Blok - VPCJ - cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1, 2/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4    
 PraF.KTPKK/C-mPR-719/15  Medzinárodné trestné právo - M. Kordík 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KMPEP/C-mPR-584/15  Diplomatické a konzulárne právo - M. Sýkorová, M. Špaček 1, 2/Z    2P + 0S     S   3   !  
 PraF.KFP/1-mPR-675/16  Dohľad nad finančným trhom - Ľ. Čunderlík 1, 2/Z    1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1, 2/Z    2P     S   3   !  
 PraF.KMPEP/C-mPR-703/15  Medzinárodné súdnictvo - M. Sýkorová 1, 2/Z    2S     PH   3   !  
 PraF.KPD/C-mPR-674/15  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1191/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/1-mPR-1171-L/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1/L    2C     P/Z   3   !  
 PraF.KPDPK/mPRV17-1185/18  Základy rakúskeho trestného práva - V. Marková, T. Gábriš 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/2-C/mPR-026/15  Úvod do slovenského trestného práva (Komparatívne aspekty) - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Y. Turayová, R. Blažek 1, 2/Z    2S     H   3    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-731/13  International Trade and Investment Arbitration 1 - M. Galandová, P. Lacko, M. Hrušovský, K. Šimalová 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/mPRV17-983/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15  Negociácia 1 - I. Kisely 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-040/15  Negociácia 2 - I. Kisely 1, 2/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-724/15  Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 1, 2/Z    2S     S   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-725/15  Súťažné právo 1 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-726/15  Súťažné právo 2 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1, 2/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/2-LEIG-780/14  Mergers and Acquisitions/ Fúzie obchodných spoločností - M. Smalik, M. Lučivjanský, P. Lukáčka 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-724/13  Commercial Litigation with Transnational Aspects/ Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 1, 2/Z    2S     S   4    
 PraF.ÚCPK/C-022/15  Analytical Legal Writing/Právna korešpondencia - P. Uličná, M. Solotruk 1, 2/Z    2P     PH   2    
 PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00  Introduction to American Law - M. Mlkvý 1, 2/Z    3C     S   3    

Blok - VPMT - Moot court
Na tieto predmety sa robí výber, študenti sa na ne neprihlasujú sami!!!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPV/mPRV17-1184/18  Simulovaný súdny spor z azylového práva - V. Marková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     H   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1128/17  Simulované arbitrážne konanie - B. Jablonka, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1129/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - D. Bednár, J. Kováčik, P. Lysina 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1130/17  ICC Moot - D. Bednár, G. Kasanický, L. Kurilovská 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1131/17  Európsky simulovaný súdny spor - H. Kováčiková, K. Považanová 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1132/17  Simulovaný spor pred ESĽP - T. Ľalík, J. Drgonec 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1133/17  CEEMC - H. Kováčiková, K. Považanová, M. Havelková 1, 2/L    2S     PH   3    
 PraF/mPRV17-943/17  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-944/17  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková, D. Bednár, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-945/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-946/17  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-947/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - B. Grambličková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-948/17  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - B. Grambličková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-949/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-950/17  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Grambličková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-952/17  Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1 - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-953/17  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-954/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-955/17  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-956/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - S. Ondrášiková, D. Bednár, J. Kováčik 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-957/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - S. Ondrášiková, D. Bednár, J. Kováčik 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-958/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková, D. Bednár, A. Kolárik 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-959/17  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - S. Ondrášiková, D. Bednár, J. Kováčik 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-967/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - B. Jablonka, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-968/17  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 - B. Jablonka, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-969/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - B. Jablonka, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-970/17  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - B. Jablonka, M. Smalik, J. Strémy 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-971/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková, Z. Mlkvá Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-972/17  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-973/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/mPRV17-974/17  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    

Blok - VPKPVZ - klinické právne vzdelávanie
na predmety môže byť výberové konanie!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/1-mPR-685/16  Právna klinika azylového práva - K. Burdová, M. Vozáryová   2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18  Právna klinika pre start-upy - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2    40sS     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1178/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 - PraF.KFP 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1179/18  Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 - M. Medvec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KFP/mPRV17-1186/18  Stáž 2/3 - Z. Mlkvá Illýová 2/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-1187/18  Stáž 2/4 - Z. Mlkvá Illýová 2/L    30dZ     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1186/18  Študentská právna poradňa 3 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková   28sS     PH   3    
 PraF.UKPV/mPRV17-1184/18  Simulovaný súdny spor z azylového práva - V. Marková, Z. Mlkvá Illýová 1, 2/L    2S     H   3    
 PraF.KTPKK/K-015/15  Klinika trestného práva - J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, P. Šámal, Y. Turayová, J. Ľorko, M. Mezei 2/Z    3C     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-963/17  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-964/17  Právna klinika pre komunity 3 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-975/17  Stáž 2/1 - Z. Mlkvá Illýová 1/Z    30dZ     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-976/17  Stáž 2/2 - Z. Mlkvá Illýová 1/L    30dZ     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1119/17  Študentská právna poradňa 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    28sS     PH   3    
 PraF.UKPVTK/mPRV17-1120/17  Študentská právna poradňa 2 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    28sS     PH   3    
 PraF.KFP/mPRV17-960/17  Právna klinika mediácie - Z. Mlkvá Illýová, B. Swanová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-961/17  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/mPRV17-962/17  Právna klinika neziskového sektora 3 - M. Kačaljak, Z. Mlkvá Illýová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-988/17  Klinika pracovného práva 1 - J. Hamuľák, V. Minčič, A. Poruban 1, 2/Z    2S     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-989/17  Klinika pracovného práva 2 - J. Hamuľák, V. Minčič, A. Poruban 1, 2/L    2S     PH   3   !  
 PraF/mPRV17-965/17  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 1, 2/Z    1S     P/Z   2    
 PraF/mPRV17-966/17  Rozvojové sociálne podnikanie 2 - J. Mazúr 1, 2/L    1S     P/Z   2    
 PraF.UKPVTK/K-010-L/17  Právna klinika pracovného práva - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/K-010-Z/17  Právna klinika pracovného práva - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17  Klinika verejného obstarávania - O. Blažo, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - O. Hamuľák, M. Patakyová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-923/17  Klinika súťažného práva - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18  Klinika výkonu trestu odňatia slobody - J. Ľorko, T. Strémy 1/L    2S     PH   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - povinné predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-29/16  Štátna skúška Občianske právo   SS   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - ŠS - voliteľné predmety min. 10 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-20/16  Štátna skúška Ústavné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-21/16  Štátna skúška Medzinárodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-22/16  Štátna skúška Teória práva   SS   10    
 PraF/SS-mPR-23/16  Štátna skúška Finančné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-24/16  Štátna skúška Obchodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-25/16  Štátna skúška Pracovné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-26/16  Štátna skúška Právne dejiny   SS   10    
 PraF/SS-mPR-27/16  Štátna skúška Rímske právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    

Blok - SŠDP - obhajoba diplomovej práce min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-mPR-20/17  Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-21/17  Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-22/17  Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-23/17  Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-24/17  Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-25/17  Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-26/17  Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-27/17  Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-28/17  Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-29/17  Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-30/17  Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-31/17  Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-32/17  Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-33/17  Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-34/17  Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát