Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (mPRV15)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-125/15  Trestné právo 1 - P. Šámal, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy, J. Ľorko 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-126/15  Trestné právo 2 - P. Šámal, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy, J. Ľorko 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPR-127/15  Trestné právo 3 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-122/15  Občianske právo 2 - I. Fekete, M. Križan, N. Adamov, P. Luprichová, L. Dufalová, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete, K. Szendreiová, Z. Illýová, M. Mlkvý, M. Patakyová, M. Považan 1/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-123/15  Občianske právo 3 - R. Smyčková, M. Števček, J. Bajánková, M. Vladík, V. Magura, A. Kotrecová, M. Ivančo, S. Mesiarkinová, F. Sedlačko, J. Mitterpachová 1/L    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-129/15  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, A. Belkina, J. Strémy, B. Jablonka, A. Mašurová, M. Smalik 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KOPHP/2-mPR-130/15  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, B. Jablonka, J. Strémy, A. Mašurová, M. Smalik 1/L    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KMPEP/1-mPR-682/16  International Privat Law/ Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, M. Surkoš, M. Slašťan, K. Burdová, P. Lysina 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KMPEP/2-mPR-145/15  Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, K. Burdová, M. Ďuriš, M. Slašťan, L. Mezeiová, P. Lysina 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPR-128/16  Trestné právo 4 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík, I. Fedorovičová 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KOP/2-mPR-124/16  Občianske právo 4 - M. Števček, R. Smyčková, J. Bajánková, M. Vladík, A. Kotrecová, P. Janská, M. Ivančo, S. Rybnikár, F. Sedlačko, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KPPSZ/2-mPR-118/16  Pracovné právo (Pracovné právo 2) - R. Schronk, J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, L. Freel, M. Krippel 2/Z    2P + 2S     S   5    
 PraF.KFP/2-mPR-132/16  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský, J. Mazúr 2/Z    2P + 2S     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-mPR-321/15  Konanie pred ústavným súdom - M. Giba, T. Ľalík, K. Baraník, J. Drgonec, M. Domin 1/Z    2P     PH   3    
 PraF.KSEP/1-mPR-340/16  Európske správne právo - B. Pekár 1/Z    2P     S   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-346/15  Kriminalistika - I. Fedorovičová, R. Blažek 1/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.ÚEV/1-mPR-341/16  Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ - D. Stanek 1/Z    1P + 1S     S   3    
 PraF.KTPSV/2-mPR-035/15  Logická sémantika pre právnikov - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.ÚEV/2-mPR-333/16  Podniková ekonómia - I. Kútna Želonková, Z. Poláková 1/L    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KMPEP/1-mPR-146/16  Medzinárodné právo procesné - K. Burdová, M. Ďuriš, M. Vozáryová, M. Slašťan, P. Lysina 1/L    2P + 1S     P/Z   3    
 PraF/1-mPR-342/16  Počítačové právo - M. Daňko, S. Ralbovská Sopúchová, P. Žárská, J. Andraško 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KTPKK/2-mPR-347/15  Kriminológia - Y. Turayová, R. Blažek, G. Dianiška, T. Strémy 1/L    2S     S   3    
 PraF.KOFHP/2-mPR-556/15  Právna úprava nástrojov finančného trhu - PraF.KOFHP 1/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-656/15  Bankové právo - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, J. Mazúr 1/Z    2P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-031/15  Obchodné právo 3 - A. Belkina, E. Hajnišová, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 1/L    2S     PH   3   !  

Blok - PVP2d - PVP/2. ročník - semináre k diplomovým prácam min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden z nasledujúcich predmetov podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/2-mPR-1149/17  Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1151/17  Seminár k diplomovým prácam z trestného práva - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, D. Hojsík, Ľ. Izáková, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Y. Turayová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1154/17  Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1150/17  Seminár k diplomovým prácam z finančného práva - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1152/17  Seminár k diplomovým prácam z európskeho práva - O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1153/17  Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Kotrecová, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1155/17  Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1156/17  Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1158/17  Seminár k diplomovým prácam z počítačového práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1159/17  Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied - B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1160/17  Seminár k diplomovým prácam z ústavného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1161/17  Seminár k diplomovým prácam zo správneho práva - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 2/Z    2S     H   5    
 PraF/2-mPR-1162/17  Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1163/17  Seminár k diplomovým prácam z rímskeho práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/2-mPR-1157/17  Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied - PraF, vedúci diplomovej práce 2/Z    2S     PH   5    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPR-030/15  Hospodárske právo - M. Mamojka, S. Barkoci, J. Duračinská, M. Ďurica, J. Golian, J. Strémy 2/Z    2P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-345/16  Právo medzinárodného obchodu - PraF.KMPMV 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-339/16  Medzinárodné a európske pracovné právo - R. Schronk, J. Matlák, J. Hamuľák, L. Hrtánek, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, J. Kšiňan, J. Pavol, A. Poruban 2/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.KOPHP/2-mPR-032/15  Obchodné právo 4 - A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   3   !  
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/1-mPR-640/16  Administratívnoprávne praktikum (1) - J. Škrobák, J. Vačok, M. Srebalová 1/Z    2C + 2IK     PH   2    
 PraF.KSEP/1-mPR-641/16  Administratívnoprávne praktikum (2) - J. Vačok, J. Škrobák, M. Srebalová 1/L    2C + 2IK     PH   2    
 PraF.KÚP/2-mPR-539/15  Politológia pre právnikov - Ľ. Cibulka, M. Domin 1/L    1P     P/Z   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-L/16  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-569-L/16  Súdne inžinierstvo - G. Kasanický 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KTPKK/2-mPR-560/15  Súdna psychiatria - Ľ. Izáková 1/Z    2S     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-546/16  Súdna psychológia - A. Heretik 1/L    1P + 1S     S   2    
 PraF.KOFHP/2-mPR-651/15  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/C-mPR-718/15  Európske trestné právo - M. Kordík 1/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KPD/C-bmPR-710/15  Právne dejiny strednej Európy - A. Letková 1/L    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KTPSV/2-mPRV-650/11  Interpretácia práva - M. Mrva, T. Mészáros 1/L    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-691/16  Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu - Ľ. Čunderlík, J. Mazúr 1/L    1S     P/Z   2    
 PraF.KSEP/2-C/mPR-776/15  Environmentálne právo Európskej únie - M. Dufala 1/Z    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KSEP/1-mPR-673/16  Konania pred úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko 1/Z    1S     PH   2    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-725/15  Súťažné právo 1 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-726/15  Súťažné právo 2 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15  Negociácia 1 - I. Kisely 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-040/15  Negociácia 2 - I. Kisely 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-724/15  Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 1/Z    2S     S   3    
 PraF.KMPEP/C-bmPR-700/15  Azylové právo - M. Vozáryová 1/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.UKPVTK/2-mPRV-025/15  Študentská právna poradňa 1 - Z. Illýová, Z. Ligasová 1/Z    28sS     PH   3    
 PraF.KFP/2-mPRV-025/16  Študentská právna poradňa 2 - Z. Illýová, Z. Ligasová 1/L    28sS     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4    
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/Z    2S     PH   4    
 PraF.KFP/2-mPRV-781/14  Právna klinika mediácie - Z. Illýová, B. Swanová 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-001/15  Právna klinika neziskového sektora 1 - M. Kačaljak, Z. Illýová 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/K-003/15  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Illýová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/L/13  Stáž - Z. Illýová 1/L    40S     PH   2    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/Z/13  Stáž - Z. Illýová 1/Z    40S     PH   2    
 PraF/MPRV-RSP1/16  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 1/Z    1S     P/Z   2    
 PraF/MPRV-KF/16  Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a medzinárodnom kontexte - R. Pfeffer 1/L    1S     P/Z   2    
 PraF/MPRV-EHRMCC/16  European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor z oblasti ľudských práv - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1/L    2S     PH   4    
 PraF/MPRV-WCVICAM/16  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované arbitrážne konanie - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1/L    2S     PH   4    
 PraF.KPDPK/2-mPRV-023/15  Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí - A. Letková, M. Lysý, T. Gábriš 1/Z    2P + 2S     P/Z   2   !  
 PraF.KTPKK/2-C/mPR-026/15  Úvod do slovenského trestného práva (Komparatívne aspekty) - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Y. Turayová 1/Z    2S     H   3    
 PraF.KOFHP/2-PRV/mPRV-583/13  Grundzüge des Österreichischen Privatrechts 1/ Základy rakúskeho súkromného práva 1 - M. Patakyová, A. Mašurová 1/L    3P + 3S     PH   4    
 PraF/MPRV-RSP2/16  Rozvojové sociálne podnikanie 2 - J. Mazúr 1/L    1S     P/Z   2    
 PraF.KÚP/2-mPR-614/15  Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti - T. Ľalík, M. Giba, H. Magurová, M. Domin, K. Baraník 1/L    1P     S   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, D. Bednár, J. Kováčik, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KOP/2-mPR-545/15  Právne vzťahy medzi manželmi - P. Luprichová 1/L    1S     PH   3   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-366/16  Insolvenčné právo - M. Mamojka, J. Duračinská, J. Strémy 1/Z    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KOPHP/1-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1/L    2P     S   2   !  
 PraF.UPITPDV/2-mPR-045/15  Právo informačných a komunikačných technológií - S. Ralbovská Sopúchová, M. Vrabko 1/L    1S     S   2    
 PraF.KOFHP/2-mPR-652/15  Právo finančného trhu - J. Maruchnič 1/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPR-27/15  Úvod do medzinárodného zdaňovania - S. Gunárová, M. Sýkorová 1/L    4S     S   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-690/15  Investovanie na kapitálových trhoch - PraF.KOFHP 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/1-mPR-540/16  Právo medzinárodných organizácií - PraF.KMPMV 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/1-mPR-709/16  Právo a technológie - PraF.KPDPK 1/L    1P + 1S     H   2   !  
 PraF.KOFHP/1-mPR-28/15  Menové právo - M. Sidak 1/Z    1S     P/Z   2   !  
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 1/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková   1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo   1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPKK/K-015/15  Klinika trestného práva - J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, P. Šámal, Y. Turayová, J. Ľorko, M. Mezei 1/Z    3C     PH   3    
 PraF.KUP/mPRV-1141/17  Ochrana ľudských práv I. - J. Svák 1/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KUP/mPRV-1142/17  Ochrana ľudských práv II. - J. Svák 1/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/mPRV17-1175/17  Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve - J. Hamuľák, J. Matlák, V. Minčič, A. Poruban 1/L    2S     P/Z   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1143/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 1 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1144/17  Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 2 - M. Daňko, H. Kováčiková, P. Žárská 1/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/mPRV15-1146/17  Informatizácia verejnej správy - M. Daňko, K. Hodossy, R. Munk 1/Z    2S     PH   2    

Blok - VP2 - VP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15  Negociácia 1 - I. Kisely 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-725/15  Súťažné právo 1 - J. Steinecker, R. Tóth, Z. Šabová 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-724/15  Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 2/Z    2S     S   3    
 PraF.KFP/2-mPRV-781/14  Právna klinika mediácie - Z. Illýová, B. Swanová 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-001/15  Právna klinika neziskového sektora 1 - M. Kačaljak, Z. Illýová 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/Z/13  Stáž - Z. Illýová 2/Z    40S     PH   2    
 PraF/MPRV-RSP1/16  Rozvojové sociálne podnikanie 1 - J. Mazúr 2/Z    1S     P/Z   2    
 PraF.KPDPK/2-mPRV-023/15  Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí - A. Letková, M. Lysý, T. Gábriš 2/Z    2P + 2S     P/Z   2   !  
 PraF.KTPKK/2-C/mPR-026/15  Úvod do slovenského trestného práva (Komparatívne aspekty) - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Y. Turayová 2/Z    2S     H   3    
 PraF.ÚEV/2-mPRV-528/00  Základy účtovníctva - I. Kútna Želonková 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/1-mPR-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, D. Bednár, J. Kováčik, M. Špaček, J. Valuch 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KMPEP/2-mPR-653/16  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - M. Ďuriš, K. Burdová, M. Vozáryová 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.KMPMV/2-mPR-664/16  Právne aspekty zahraničnej služby - PraF.KMPMV 2/Z    2S     S   2   !  
 PraF.UEP/2-mPR-697/16  Európska hospodárska, menová a fiškálna únia - PraF.UEP 2/Z    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPRV-024/15  Volebné právo a volebné systémy - Ľ. Cibulka, M. Domin 2/Z    2P     S   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 2/Z    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPKK/1-mPR-547-Z/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    1P + 1S     S   2    
 PraF.KTPKK/K-015/15  Klinika trestného práva - J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, P. Šámal, Y. Turayová, J. Ľorko, M. Mezei 2/Z    3C     PH   3    
 PraF.KMPMV/1-mPR-1170-Z/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1, 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    2S     PH   2    
 PraF.KMPEP/2-mPRV-144/10  Predštátnicový seminár Medzinárodné právo - P. Vršanský, K. Burdová, M. Ďuriš, J. Valuch, M. Vozáryová, S. Ondrášiková, M. Slašťan 2/Z    2P     PH   2    
 PraF.KOFHP/2-mPRV-142/10  Predštátnicový seminár z Finančného práva - M. Duračinská, Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, A. Koroncziová, M. Kačaljak, Ľ. Čunderlík 2/Z    2P     PH   2    
 PraF.KOPHP/2-mPRV-143/10  Predštátnicový seminár z Obchodného práva - M. Patakyová, M. Mamojka, E. Hajnišová, I. Kisely, B. Jablonka, P. Lukáčka 2/Z    2P     PH   2    
 PraF.KPPSZ/2-mPRV-140/10  Predštátnicový seminár Pracovné právo - R. Schronk 2/Z    2S     S   2    
 PraF.KTPKK/1-mPRV-569-Z/00  Súdne inžinierstvo - G. Kasanický 2/Z    1P + 1S     S   2    

Blok - VPCJ - cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1, 2/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15  Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi - Z. Dlugošová, J. Mazúr 1/L    2S     PH   4    
 PraF.KOFHP/2-PRV/mPRV-585/13  Grundzüge des Österreichischen Privatrechts 2/ Základy rakúskeho súkromného práva 2 - M. Patakyová, A. Mašurová 1, 2/Z    3P + 3S     PH   4    
 PraF.KOFHP/2-PRV/mPRV-583/13  Grundzüge des Österreichischen Privatrechts 1/ Základy rakúskeho súkromného práva 1 - M. Patakyová, A. Mašurová 1/L    3P + 3S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/C-022/15  Analytical Legal Writing/Právna korešpondencia - P. Uličná, M. Solotruk 1, 2/Z    2P     PH   2    
 PraF.KPD/C-bmPR-711/15  Športové právo - T. Gábriš 1, 2/Z    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KTPKK/C-mPR-719/15  Medzinárodné trestné právo - M. Kordík 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KPD/C-bmPR-708/15  Internetové právo - T. Gábriš 1, 2/Z    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-028/15  Porovnávacie ústavné právo 1 - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-029/15  Porovnávacie ústavné právo 2 - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 1/L    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KMPEP/C-mPR-584/15  Diplomatické a konzulárne právo - M. Sýkorová, M. Špaček 1, 2/Z    2P + 0S     S   3   !  
 PraF.KOPHP/C-bmPR-034-Z/15  Správa a riadenie spoločnosti - A. Glézl, V. Užáková 1, 2/Z    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/C-bmPR-034-L/15  Správa a riadenie spoločnosti - A. Glézl, V. Užáková 1/L    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-032/Z/15  Ústavný systém Francúzska - M. Giba 1, 2/Z    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-032/L/15  Ústavný systém Francúzska - M. Giba 1/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KFP/1-mPR-675/16  Dohľad nad finančným trhom - Ľ. Čunderlík 1, 2/Z    1S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPR-696/16  Základy čínskeho obchodného práva - PraF.KOPHP 1, 2/Z    2P     S   3   !  
 PraF.KMPEP/C-mPR-703/15  Medzinárodné súdnictvo - M. Sýkorová 1, 2/Z    2S     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/C-bmPR-038/15  Právna prax v obchodných vzťahoch - M. Kačaljak, J. Buday 1/L    2S     P/Z   3   !  
 PraF.KPD/C-bmPR-709/15  Právo a technológie - T. Gábriš 1/L    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KPD/C-mPR-674/15  Úvod do angloamerického právneho systému - M. Mlkvý 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/C-bmPR-033/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová 1, 2/Z    1S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-670/Z/13  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr 1/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KÚP/C-002/15  Porovnávacie ústavné právo - K. Baraník, M. Giba, T. Ľalík 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00  Introduction to American Law - M. Mlkvý 1/Z    3C     S   3    
 PraF.KMPMV/1-mPR-1171-L/17  Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov - M. Špaček 1/L    2C     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-731/13  International Trade and Investment Arbitration 1 - M. Galandová, P. Lacko, M. Hrušovský, K. Šimalová 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/2-LEIG-780/14  Mergers and Acquisitions/ Fúzie obchodných spoločností - M. Smalik, M. Lučivjanský 1, 2/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-724/13  Commercial Litigation with Transnational Aspects/ Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 1, 2/Z    2S     S   4   !  
 PraF.KOPHP/C-018/15  Company Law/Právo obchodných spoločností - M. Patakyová, B. Grambličková, I. Kisely, A. Mašurová 1, 2/Z    2S     P/Z   4    

Blok - VPMT - Moot court
Na tieto predmety sa robí výber, študenti sa na ne neprihlasujú sami!!!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/C-mPRV-011/16  Simulovaný súdny spor štátov strednej a východnej Európy - B. Grambličková, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   4   !  
 PraF/C-mPRV-011/16  Simulovaný súdny spor štátov strednej a východnej Európy - B. Grambličková, H. Kováčiková 1, 2/L    2S     PH   4   !  
 PraF/C-mPRV-020/16  Európsky simulovaný súdny spor - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   4    
 PraF/C-mPRV-020/16  Európsky simulovaný súdny spor - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   4    
 PraF/C-mPRV-021/16  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 1 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-022/16  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-022/16  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-023/16  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-024/16  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-024/16  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - K. Považanová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-029/16  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-030/16  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-031/16  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-032/16  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-033/16  Medzinárodný simulovaný trestný proces - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   4   !  
 PraF/C-mPRV-033/16  Medzinárodný simulovaný trestný proces - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy 1, 2/L    2S     PH   4   !  
 PraF/C-mPRV-047/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-047/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-048/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-048/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-049/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-049/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-055/16  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-056/16  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1, 2/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-057/16  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/C-mPRV-058/16  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1, 2/L    2S     PH   5    
 PraF/MPRV-EHRMCC/16  European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor z oblasti ľudských práv - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 1, 2/L    2S     PH   4    
 PraF/MPRV-WCVICAM/16  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované arbitrážne konanie - S. Ondrášiková, Z. Illýová 1, 2/L    2S     PH   4    

Blok - VPKPVZ - klinické právne vzdelávanie
na predmety môže byť výberové konanie!
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/K-005/15  Právna klinika pre komunity 1 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-007/15  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 1/L    2S     PH   2    
 PraF.KFP/2-mPRV-781/14  Právna klinika mediácie - Z. Illýová, B. Swanová 1, 2/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/2-mPRV-025/15  Študentská právna poradňa 1 - Z. Illýová, Z. Ligasová 1, 2/Z    28sS     PH   3    
 PraF.KFP/2-mPRV-025/16  Študentská právna poradňa 2 - Z. Illýová, Z. Ligasová 1/L    28sS     PH   3    
 PraF.KMPEP/1-mPR-685/16  Právna klinika azylového práva - K. Burdová, M. Vozáryová   2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-001/15  Právna klinika neziskového sektora 1 - M. Kačaljak, Z. Illýová 1, 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.ÚKPVTK/K-003/15  Právna klinika neziskového sektora 2 - M. Kačaljak, Z. Illýová 1/L    2S     PH   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - povinné predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-29/16  Štátna skúška Občianske právo   SS   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - ŠS - voliteľné predmety min. 10 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPR-20/16  Štátna skúška Ústavné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-21/16  Štátna skúška Medzinárodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-22/16  Štátna skúška Teória práva   SS   10    
 PraF/SS-mPR-23/16  Štátna skúška Finančné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-24/16  Štátna skúška Obchodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-25/16  Štátna skúška Pracovné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPR-26/16  Štátna skúška Právne dejiny   SS   10    
 PraF/SS-mPR-27/16  Štátna skúška Rímske právo   SS   10    

Blok - SŠDP - obhajoba diplomovej práce min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-mPR-20/17  Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-21/17  Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-22/17  Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-23/17  Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-24/17  Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-25/17  Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-26/17  Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-27/17  Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-28/17  Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-29/17  Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-30/17  Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-31/17  Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-32/17  Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-33/17  Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-34/17  Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát