Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (PRV)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/1-LEIG-683/13  Public International Law I./Medzinárodné právo verejné 1 - M. Špaček, S. Ondrášiková 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/1-LEIG-684/13  Medzinárodné právo verejné 2 - S. Ondrášiková, M. Špaček, D. Bednár, J. Valuch, P. Vršanský 3/L    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/1-PRV-115/00  Medzinárodné právo verejné (1) - S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik, M. Slašťan, D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/1-PRV-116/00  Medzinárodné právo verejné (2) - J. Valuch, S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik, D. Bednár, M. Špaček, P. Vršanský 3/L    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KPPSZ/1-PRV-117/00  Základy pracovného práva (Pracovné právo 1) - J. Hamuľák, V. Minčič, M. Nováková, J. Pavol, A. Poruban, D. Nevická, M. Krippel, L. Freel 3/L    2P + 2S     S   6    
 PraF/1-PRV-120/00  Správne právo (3) - K. Tóthová, B. Pekár, A. Martvoň, J. Škrobák, J. Vačok, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 3/Z    2P + 2S     S   6    
 PraF/KOP/1-PRV-121/00  Občianske právo (1) - N. Adamov, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, L. Dufalová, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete, K. Szendreiová, Z. Illýová, M. Mlkvý 3/L    2P + 2S     S   6    
 PraF/2-PRV-133/00  Záverečná práca - PraF, vedúci bakalárskej práce 3/L        H   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/1-PRV-324/00  Právo životného prostredia (2) - M. Dufala, J. Šmelková 3/Z    2P + 1S     PH   3    
 PraF.KPPSZ/1-PRV-331/00  Právo sociálneho zabezpečenia (2) - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 3/Z    2P + 1S     S   3    
 PraF.KOFHP/1-PRV-332/00  Daňové právo - M. Duračinská, A. Koroncziová, M. Kačaljak 3/Z    2P     P/Z   3    
 PraF.KOP/1-PRV-329/00  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 3/Z    1P + 1S     P/Z   3    
 PraF.KOP/1-PRV-336/00  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk 3/L    1P     S   3    
 PraF.KPPSZ/1-PRV-357/00  Zdravotné právo - M. Nováková, L. Freel, D. Nevická, M. Krippel 3/L    2P + 1S     PH   3    
 PraF.KSEP/1-PRV-338/00  Právo životného prostredia EÚ - M. Dufala, J. Šmelková 3/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KÚP/1-PRV,mPRV-328/00  Európske ústavné právo - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás 3/Z    2P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/2-PRV-337/00  Hospodárske právo - M. Mamojka, J. Duračinská, B. Jablonka, J. Strémy 3/L    2P + 1S     P/Z   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP3 - VP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/2-PRV-655/11  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939 - 1945 - O. Podolec 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPD/2-PRV-698/13  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - M. Považan 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPPSZ/1-PRV-535/00  Klinika sociálneho práva - Z. Macková, D. Nevická 3/Z    2S     S   2    
 PraF.KSEP/1-PRV-534/00  Základy miestnej správy - B. Pekár 3/Z    1P     S   2    
 PraF.KSEP/2-PRV-615/00  Stavebné právo - J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KSEP/2-PRV-646/10  Správa školstva - V. Munková 3/Z    1P     PH   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-599/00  Seminár anglického odborného prekladu (1) - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 3/Z    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-601/00  Seminár nemeckého odborného prekladu (1) - A. Debnárová 3/Z    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚKPVTK/1-PRV-530/00  Šport pre všetkých (1) - A. Kolárik, J. Argajová, E. Rondová 3/Z    2C     P/Z   1    
 PraF.ÚKPVTK/K-005/15  Právna klinika pre komunity 1 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KPD/2-PRV-592-L/10  Konfesné právo - M. Nemec 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPDPK/1-PRV-017/15  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KSEP/1-PRV-523/00  Správa katastra nehnuteľností v SR - M. Srebalová 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KSEP/2-PRV-657/11  Právo v doprave - J. Vačok 3/L    2S     PH   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-600/00  Seminár anglického odborného prekladu (2) - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 3/L    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-602/00  Seminár nemeckého odborného prekladu (2) - A. Debnárová 3/L    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚKPVTK/1-PRV-531/00  Šport pre všetkých (2) - A. Kolárik, E. Rondová, J. Argajová 3/L    2C     P/Z   1    
 PraF.ÚKPVTK/K-007/15  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KOFHP/2-PRV/mPRV-585/13  Grundzüge des Österreichischen Privatrechts 2/ Základy rakúskeho súkromného práva 2 - M. Patakyová, A. Mašurová 3/Z    3P + 3S     PH   4    
 PraF.KSEP/2-PRV-613/00  Správne súdnictvo - J. Vačok 3/L    1P + 1S     P/Z   2    
 PraF/PRV-OOU/16  Ochrana osobných údajov - Z. Hamuľáková, M. Vrabko, M. Daňko 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/L/13  Stáž - Z. Illýová 3/L    40S     PH   2    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/Z/13  Stáž - Z. Illýová 3/Z    40S     PH   2    
 PraF.ÚEV/1-PRV-525/00  Regionálna ekonomika - D. Stanek 3/L    2P     S   2    
 PraF.KMPMV/2-PRV-654/11  Diplomatický protokol a spoločenská etiketa - M. Giba 3/L    1P     S   2    
 PraF.KÚP/C-bmPR-032/L/15  Ústavný systém Francúzska - M. Giba 3/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KSEP/3-PRV-841/16  Základy policajnej správy a spravodajských služieb - A. Martvoň 3/Z    2P     S   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 3/Z    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 3/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KFP/PRV/mPRV-1142/L/17  Stáž II. - Z. Illýová 3/L    40S     PH   2    
 PraF.KFP/PRV/mPRV-1142/Z/17  Stáž II. - Z. Illýová 3/Z    40S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - Z. Hamuľáková, M. Horvat, M. Srebalová, M. Havelková 3/L        PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková 3/Z    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - VP/CJ - VP/cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1/2-LEIG-709/13  Právo a technológie - T. Gábriš 3/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KPD/1/2-LEIG-710/13  Právne dejiny strednej Európy - A. Letková 3/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KMPEP/2-PRV/mPRV-663/13  Konania pred súdnym dvorom Európskej Únie - D. Ježová, M. Patakyová, O. Hamuľák 3/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/1/2-LEIG-670/Z/13  Rozpočtové právo - M. Kačaljak, J. Mazúr 3/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KPD/1/2-LEIG-711/13  Športové právo - T. Gábriš 3/Z    1P + 1S     P/Z   4   !  
 PraF.KSEP/1-LEIG-715/13  Fundamentals of Administrative Law and of Public Administration in Slovak Republic - M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok 3/Z    1P + 1S     S   4    
 PraF.KÚP/C-002/15  Porovnávacie ústavné právo - K. Baraník, M. Giba, T. Ľalík 3/Z    2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/C-010/15  International Human Rights Protection/Medzinárodná ochrana ľudských práv - S. Ondrášiková, Z. Pavlíčková 3/L    2S     P/Z   4    
 PraF.KPPSZ/1/2-LEIG-777/14  EU anti-discrimination Law/ Antidiskriminačné právo EÚ - L. Freel, A. Poruban, D. Nevická, J. Hamuľák 3/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/1/2-LEIG-713/13  Správne súdnictvo v Slovenskej republike - J. Vačok 3/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/PRV-CEELMCC/16  Simulovaný súdny spor štátov strednej a východnej Európy - B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   4   !  
 PraF/PRV-ELMCC/16  Európsky simulovaný súdny spor - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   4    
 PraF/PRV-EHRMCC/16  European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor z oblasti ľudských práv - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková, T. Ľalík 2, 3/L    2S     PH   4    
 PraF/PRV-ICCMCC/16  International Criminal Court Moot Court Competition/Medzinárodný simulovaný trestný proces - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková 3/L    2S     PH   4    
 PraF/C-PRV-046/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   4    
 PraF/PRV-WCVICAM/16  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované arbitrážne konanie - S. Ondrášiková, Z. Illýová 2, 3/L    2S     PH   4    
 PraF/C-PRV-007/16  CEEMC súťaž – písomné kolo 1 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-008/16  CEEMC súťaž – písomné kolo 2 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-009/16  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-010/16  CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-016/16  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 1 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-017/16  Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-018/16  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-019/16  Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - K. Považanová, B. Grambličková, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-025/16  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-026/16  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-027/16  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-028/16  Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Domin, L. Trellová, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-034/16  ICC Moot – písomné kolo 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-035/16  ICC Moot – písomné kolo 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková, Z. Illýová, Z. Ligasová 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-036/16  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-037/16  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF/C-PRV-042/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 - S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-043/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 - S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-044/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-045/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-046/16  Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup - S. Ondrášiková 2, 3/L    2S     PH   4    
 PraF/C-PRV-051/16  Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 2, 3/Z    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-053/16  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 1 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 2, 3/L    2S     PH   5    
 PraF/C-PRV-054/16  Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné finále 2 - S. Ondrášiková, Z. Illýová 2, 3/L    2S     PH   5    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/SS-11/00  Správne právo   SS   0    
 PraF/S---1/00  Obhajoba bakalárskej práce   OB   0    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát