Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (PRV/x)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPEP/1-PRVx-115/00  Medzinárodné právo verejné (1) - J. Valuch, S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik, M. Špaček, D. Bednár, P. Vršanský 3/Z    18sP     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/2-PRV/x-116/00  Medzinárodné právo verejné (2) - J. Valuch, S. Ondrášiková, J. Kováčik, S. Kovaľová, D. Bednár, M. Špaček, P. Vršanský 3/L    18sP     P/Z   6    
 PraF.KPPSZ/1-PRVx-117/10  Základy pracovného práva (Pracovné právo 1) - J. Hamuľák, J. Matlák, V. Minčič, M. Nováková, J. Pavol, A. Poruban, R. Schronk, M. Krippel, L. Freel 3/L    18sP     S   6    
 PraF/1-PRVx-120/00  Správne právo (3) - J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, B. Pekár, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 3/Z    18P     S   6    
 PraF/KOP/1-PRV/x-121/00  Občianske právo (1) - I. Fekete, M. Križan, N. Adamov, P. Luprichová, L. Dufalová, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete, K. Szendreiová, M. Mlkvý, Z. Illýová 3/L    18sP     S   6    
 PraF/2-PRVx-133/00  Záverečná práca - PraF, vedúci bakalárskej práce 3/L        H   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/1-PRV/x-329/09  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 3/Z    9sP     P/Z   3    
 PraF.KÚP/1-PRVx-328/00  Európske ústavné právo - M. Giba, K. Baraník, M. Hodás 3/Z    9P     PH   3   !  
 PraF.KSEP/1-PRVx-324/00  Právo životného prostredia (2) - M. Dufala, J. Šmelková 3/Z    9P     PH   3    
 PraF.KPPSZ/1-PRVx-331/00  Právo sociálneho zabezpečenia (2) - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 3/Z    9P     S   3    
 PraF.KSEP/1-PRVx-338/00  Právo životného prostredia EÚ - M. Dufala, J. Šmelková 3/L    9sP     PH   3    
 PraF.KPPSZ/1-PRVx-357/00  Zdravotné právo - M. Nováková, L. Freel, M. Krippel 3/L    9sP     PH   3    
 PraF.KOPHP/2-PRVx-337/00  Hospodárske právo - M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, M. Mamojka 3/L    9sP     P/Z   3    
 PraF.KOP/1-PRV/x-336/00  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, R. Munk 3/L    9sP     S   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP3 - VP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPPSZ/1-PRVx-535/00  Klinika sociálneho práva - Z. Macková, D. Nevická 3/Z    6P     S   2    
 PraF.ÚEV/1-PRV/x-525/00  Regionálna ekonomika - D. Stanek 3/L    6sP     S   2    
 PraF.KSEP/2-PRVx-615/00  Stavebné právo - J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok 3/Z    6P     PH   2    
 PraF.KSEP/1-PRVx-646/15  Správa školstva - V. Munková, M. Vrabko 3/Z    6sP     PH   2    
 PraF.KSEP/1-PRVx-523/09  Správa katastra nehnuteľností v SR - M. Srebalová 3/L    6sP     PH   2    
 PraF.KSEP/2-PRVx-613/10  Správne súdnictvo - J. Vačok 3/L    6sP     P/Z   2    
 PraF.KSEP/2-PRVx-657/16  Právo v doprave - J. Vačok 3/L    6sP     PH   2    
 PraF/PRVx-OOU/16  Ochrana osobných údajov - Z. Hamuľáková, M. Vrabko, M. Daňko 3/L    14sP     PH   2    
 PraF.KSEP/1-PRVx-534/00  Základy miestnej správy - B. Pekár 3/Z    6P     S   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 3/Z    15sSu     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 3/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17x-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková 3/Z    21sP     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/1-PRVx-655/15  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939 - 1945 - O. Podolec 3/Z    6sP     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 3/L    18sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/1-PRVx-017/15  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 3/L    6sP     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/Z    15sSu     PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/SS-11/00  Správne právo   SS   0    
 PraF/S---1/00  Obhajoba bakalárskej práce   OB   0    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát